S'està cercant, espereu....

Zones ZAS - València

ZONES ZAS

INTRODUCCIÓ

Són Zones Acústicament Saturades aquelles en què es produïxen uns elevats nivells sonors a causa de l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o establiments públics, a l'activitat de les persones que els utilitzen, al soroll del trànsit en les dites zones, així com a qualsevol altra activitat que incidisca en la saturació del nivell sonor de la zona.

El procediment administratiu que ha de seguir-se per a declarar una zona urbana com acústicament saturada segons el decret 104/2006 del Consell de la Generalitat Valenciana es resumix en :

1. Elaboració d'estudi previ per tècnic competent, ajustat al que establix l'Annex V. del Decret104/2006.

2. Elaboració de la proposta de declaració de ZAS, que contindrà la informació següent:

a) L'estudi previ indicat en article anterior.
b) Definició dels límits geogràfics de la zona que es vol declarar com acústicament saturada.
c) Plans a escala del municipi, on se situaran els punts en què s'haja realitzat el mesurament, les fonts de soroll identificades en la zona que contribuïsquen a la superació dels objectius de qualitat, els usos predominants de la zona i qualsevol altra informació que es considere rellevant.
d) Proposta de les mesures correctores apropiats per a la reducció dels nivells sonors en la zona concretant el termini durant el qual romandran vigents i mecanismes per al seguiment de la seua eficàcia.

3. Aprovació de la proposta amb el que s'inicia el procediment per a la seua declaració.

4. Informació pública, Publicació en el DOCV i en premsa local i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament (30 dies).
Cal donar audiència, dins del període d'informació pública a les organitzacions i associacions que puguen veure's afectats per la declaració i per mitjà de notificació individualitzada, a les associacions veïnals o entitats que les agrupe.

5. Resoldre al·legacions.

6. Remissió de la proposta a la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient per a obtindre informe vinculant. Si no emet en el termini d'1 mes, s'interromp el procediment.

7. Emés un informe favorable, la resolució de Declaració de ZAS s'adoptarà mitjançant un acord del Ple, en el termini d'1 mes (màxim des de la remissió de l'informe favorable).

8. Publicació de la Declaració de ZAS en el DOCV i entrada en vigor.

9. Document de síntesi.

Informació addicional