S'està cercant, espereu....

2023-02-23 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2023-02-23

Tornar

Plens:

Data:
23-02-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 FEBRERO 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de gener i de 3 i 10 de febrer de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries Campanar - Ernest Lluch.
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU Remodelació de l'Estadi Ciutat de València.
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU de València Entorn carrer del Riu Minho.
Expediente: E-03001-2016-000081-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada del PGOU de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el document de Correcció d'Errors del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València de les fitxes referides als coberts 2, 4 i 5 de la Marina de València.
Expediente: E-03001-2022-000328-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Director de la Bicicleta de València.
Expediente: E-01801-2018-002620-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del recurs PO 70/2019, interposat contra acords plenaris relatius al PAI per al desenvolupament de la UE 1 del PEPRI del Barri de la Seu-Xerea.
Expediente: E-00501-2023-000055-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 9, desestimatòria del recurs PO 462/2017, interposat contra acord plenari que va declarar la caducitat del PAI SUP T-4 Benimaclet.
Expediente: E-00501-2019-000158-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2023.
Expediente: E-05501-2023-000004-00 - Aprovat amb esmenes
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000005-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la liquidació definitiva de les societats Fet de Vidre, SL, i Fent de Tot, SL, i l'assumpció individualitzada dels actius.
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar com a patró la fusió entre la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, Fundació Premis Rei Jaume I i la Fundació José Pastor Fuertes.
Expediente: E-00202-2023-000001-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
0017 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2022 relatiu a la aprovació de la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la corporació a data 31 de desembre de 2021.
Expediente: E-05303-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'empleat de la Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2023-000049-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre l'arribada de l'AVE València-Madrid a l'estació d'Atocha.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la modificació immediata de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual i l'assumpció de responsabilitats polítiques.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la situació del Consorci València 2007, l'edifici dels Docks i l'àmbit de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2023-000045-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre assentaments segregats.
Expediente: O-89CIU-2023-000045-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament pel regidor d'Esports, Sr. Mateo, la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Fuset, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia en l'esport.
Expediente: E-01910-2023-000001-00 - Aprovat
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el desbloqueig de la ampliación de las instalaciones de Marina de Empresas.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre les zones d'aparcament para residents.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la implicació municipal per donar resposta a les necessitats dels veïns del barri de la Malva-rosa.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, en defensa de la vivenda i contra l'ocupació il·legal de vivendes i edificis de titularitat municipal.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, el portaveu del Grup Compromís, Sr. Fuset, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, sobre el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Expediente: O-C1910-2023-000012-00 - Aprovat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Fuset, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, en suport de la declaració de la BIC dels clubs esportius centenaris Llevant UE y València CF.
Expediente: O-C1903-2023-000004-00 - Aprovat
0030 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sr. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre augmentar la promoció de les arts escèniques i habilitar una finestreta única per a les arts escèniques.
Expediente: O-89CIU-2023-000045-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre l'EMT.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre el suport de l'alcalde i el seu equip de govern a les Falles 2023.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0033 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre les actuacions pendents de l'Ajuntament de València vinculades a la futura aprovació definitiva del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2023-000041-00 - Contestada
PREGUNTES
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació relativa a la problemàtica de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2023-000032-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre quantificació de la contingència relativa a la problemàtica de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: O-89CIU-2023-000032-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del projecte de construcció de l'edifici d'allotjaments dotacionals al barri del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2023-000032-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la licitació del projecte del centre sociocultural de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2023-000032-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Comité d'Ètica i Bones Pràctiques de Benestar Social.
Expediente: O-89CIU-2023-000028-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'escolarització de menors dels assentaments segregats i no segregats.
Expediente: O-89CIU-2023-000028-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la cobertura sanitària pública als menors dels assentaments segregats i no segregats.
Expediente: O-89CIU-2023-000028-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre empadronaments especials.
Expediente: O-89CIU-2023-000028-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les obres del centre cívic del Cabanyal, carrer de Sant Pere.
Expediente: O-89CIU-2023-000028-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre estat d'execució dels projectes d'ocupació propis i cofinançats.
Expediente: O-89CIU-2023-000034-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falla municipal de 2024.
Expediente: O-89CIU-2023-000036-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions en la zona ORA.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a vehicles en l'àmbit de l'APR.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions a propietaris d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre propostes de sanció rebudes en l'àmbit de l'APR.
Expediente: O-89CIU-2023-000032-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre situació del desmuntatge de l'antena de telecomunicacions de Beniferri.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del director de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000037-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre denegacions d'activitats a comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2023-000037-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el personal director de museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2023-000037-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre personal a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2023-000037-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el pla d'exaccions en parades dels mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre actuacions del Gabinet Psicològic de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els concerts de Falles dels dies 10 i 11 de març.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre habitatges buits.
Expediente: O-89CIU-2023-000034-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre recaptació de la zona ORA en l'any 2022.
Expediente: O-89CIU-2023-000038-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre peticions de millora del jardí de Josep Melià, en Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2023-000038-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre atenció a joves en el SIAJ de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2023-000035-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre situació de les obres esportives a Castellar.
Expediente: O-89CIU-2023-000035-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre situació del Servici d'Esports.
Expediente: O-89CIU-2023-000035-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre danys i goteres en l'edifici de Mar Azul.
Expediente: O-89CIU-2023-000035-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament de la Ruta de Salut del Grau.
Expediente: O-89CIU-2023-000035-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció dels serveis de poda i parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2023-000038-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2023-000038-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats dutes a terme amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2023-000034-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el balanç d'activitats dutes a terme amb motiu de la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2023-000034-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la posada en marxa dels tràmits de padró a totes les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la gestió dels centres culturals nous.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes per a la conservació del patrimoni de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els fons patrimonials de l'EASDV.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els col·legis municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre total d'expedients de llicències d'obres en tràmit al Servei de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre d'expedients de llicències d'obres en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en les quals han intervingut entitats col·laboradores urbanístiques (ECUS).
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre total d'expedients en tràmit als servicis municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica i consum en quilowatts per subministrament d'energia elèctrica en el quart trimestre de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IBI.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'ORA.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'execució del capítol VI del pressupost 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el parc Gulliver.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre resolucions de cessament d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'IAE.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les oficines de turisme.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el lloguer dels espais de Las Naves.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre policies nous.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els mercats d'aliments agroecològics.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els punts de venda de mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Social.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el poliesportiu del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Esports.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la prova pilot jornada laboral de quatre dies.
Expediente: O-89CIU-2023-000034-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reparació del pont de les Flors.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament del Parcent.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre total d'empadronaments especials.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la despesa en electricitat.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els habitatges de la nostra ciutat amb més d'11 persones empadronades.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les declaracions d'interés turístic de les festes de Patraix i Campanar.
Expediente: O-89CIU-2023-000038-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'abonament de la franquícia de MAPFRE en relació amb el sinistrament de l'accident de Vivers el 2017.
Expediente: O-89POP-2023-000018-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el procediment sancionador en l'àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a persones usuàries de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2023-000012-00 - Contestada
0109 - Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la reprovació a Miriam Nogueras, portaveu del Grup Plural-Junts per Catalunya en el Congrés dels Diputats, per l'ofensa i menyspreu mostrat a la bandera d'Espanya a la sala de premsa d'esta institució.
Expediente: O-89CIU-2023-000045-00 - Rebutjada l'urgència
0110 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre condemnar l'atac químic del passat 17 de febrer a Benimaclet.
Expediente: O-C1910-2023-000015-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES