S'està cercant, espereu....

2019-03-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple 

26 de setembre de 2023 

Vés enrere 2019-03-28

Tornar

Plens:

Data:
28-03-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 de febrer i 1, 7 i 15 de març de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Proposa acordar que no se celebrarà la sessió plenària ordinària del pròxim mes de maig de 2019, prevista segons el règim de sessions per al dia 30 d'eixe mes.
Expediente: E-00601-2019-000013-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa suspendre temporalment el PAI de la UE del PRIM Hierros Turia (València/Xirivella).
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per Expo Grupo, SA, sol·licitant la resolució del conveni del solar denominat dels Jesuïtes.
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar l'adaptació del Pla Parcial de Millora del Sector NPI-8 del PGOU de Font Sant Lluís (Increment nombre de vivendes).
Expediente: E-03001-2018-000343-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública l'Homologació Sectorial del Planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà en la Ciutat Central.
Expediente: E-03001-2018-000375-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment les modificacions i esmenes del PEP-EBIC 03 - Jardí Botànic de la Universitat de València, Temple Parroquial de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart.
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre l'ATM, l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València, relatiu a l'itinerari entre València i Sedaví per a l'ampliació del recorregut de la línia 9 de l'EMT.
Expediente: E-01801-2019-001343-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de gastos per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2018.
Expediente: E-00407-2019-000007-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment, a l'exercici 2018, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2019-000011-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000009-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000008-00 - Aprovat
0015 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar l'ampliació de la competència per a incoar, instruir, resoldre i revisar en via administrativa els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus de la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
0016 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat de professor en la Universidad Alfonso X El Sabio.
Expediente: E-01101-2018-004988-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
Expediente: E-01304-2019-000003-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat.
Expediente: E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2019-2023.
Expediente: E-01902-2019-000031-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la constitució del Consell Escolar Municipal nou.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0021 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la ciutat de València.
Expediente: E-08001-2018-000008-00 - Retirat
0022 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar la sol·licitud de suspensió d'execució de la mesura de limitació de l'horari de les terrasses en la ZAS del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0023 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar i declarar la inadmissió de recursos de reposició contra l'acord plenari de declaració com a ZAS de l'àrea urbana del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0024 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment el Reglament de Govern Obert: Transparència.
Expediente: E-00703-2018-000011-00 - Aprovat
0025 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts de l'Associació Xarxa Innpuls- Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació - Arinn.
Expediente: E-00202-2019-000012-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0026 - Moció subscrita per la Sra. Fábregas i el i les portaveus de l'equip de govern pel 21 de març, Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Expediente: E-C1517-2019-000003-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació de una comisió especial de falles integrat per tots els agents implicats en la festa i els grups polítics.
Expediente: O-89POP-2019-000030-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel regidor Sr. Grau, en el seu nom i en el del Grup Popular, sobre reparacions urgents en el CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89POP-2019-000030-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2019-2020.
Expediente: O-89CIU-2019-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel Sr. Grezzi, coportaveu del Grup Compromís, sobre la millora del servici de Rodalies.
Expediente: O-C1507-2019-000118-00 - Aprovat
0031 - Moció subscrita pel equip de govern sobre el Dia d'Europa.
Expediente: O-C1502-2019-000040-00 - Retirat
PREGUNTES
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les captures del carranc blau.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya 'Click a l'Horta'.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de l'ús de gots reutilitzables en Falles.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la substitució del col·lector al carrer del Doctor Lluch.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els grafits al barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de canonada paralitzades al costat del pont del Real.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la jornada i campanya 'Molta vida en cada gota d'aigua'.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reparació de l'estació de bombeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la grandària de les boques dels contenidors de recollida d'envasos.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de dos canonades de subministrament d'aigua a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte del Centre de Control de Suport del Telecomandament del sistema d'aigua potable de València.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estalvi en la factura de la llum.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prevenció del botellot en Falles.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0046 - Pregunta suscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Pla de prevenció d'incendis de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi d'aus aquàtiques a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tractament silvícola per a la prevenció d'incendis forestals a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació del projecte de la canonada en l'horta de Campanar.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antic hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reparació pendent del sostre del CEIP Sant Josep de Calasanz.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre servicis de bombers en falles.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre balanç de les Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre botellot en la façana de l'església de Sant Valer.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària en la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària al voltant de la Llotja.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de contenidors en el barri de l'Esperança.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0060 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya ""Ara pots pujar el reciclatge"".
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en voreres en l'avinguda de Pesset Aleixandre.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de residus al costat dels contenidors del barri del Mercat.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre desplaçament de contenidors en Falles.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja viària en el carrer de Pintor Salvador Abril.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre abonament d'interessos de demora en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plecs de contractes d'obres del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics de gener, febrer i març de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre participació en la vaga del 8 de març.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de neteja en col·legis en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre proveïdors amb contractes menors adjudicats en els mesos de gener, febrer i març de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en edificis municipals en l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Vlc Tech City.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el telèfon 010.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Popular, sobre el nombre de personal treballadors per grups de treball administratiu.
Expediente: O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el número de treballadors/ores que ocupen plaça d'auxiliar administratiu.
Expediente: O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grupo Ciutadans, sobre el nombre de treballadors/ores que ocupen llocs de treball d'administratiu.
Expediente: O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les places vacants de cap de servici i de secció.
Expediente: O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'igualtat implantats a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000067-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre climatització del mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre campanyes publicitàries del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usos del pàrquing del Mercat Central (plaça Ciutat de Bruges).
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre contracte menor per a subministrament de frigorífics en el mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres en estructura del mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre comisions de treball de comerç i turisme.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Sant Àngel de la Guarda nou.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de l'IES de Patraix nou.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del centre educatiu Fernando de los Rios nou.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Carles Salvador.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de centre cívic a la plaça de Javier Goerlich.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els inspectors de servicis i obres nous.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes ocupades il·legalment de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Raquel Payá.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre regulació de l'ús de balcons durant esdeveniments determinats.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina Real.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adscripció a Mobilitat Sostenible de huit solars.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Professor Bartolomé Cossío.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia i informes de seguretat d'altres carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Lluís de Santàngel.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Eliseu Vidal.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Ausiàs March.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Miquel Adlert i Noguerol.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Pare Català.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP el Grau.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Vicent Gaos.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Cervantes.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació del CEIP Rodríguez Fornós.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000068-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un assentament a la plaça d'Alfredo Candell.
Expediente: O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre informe emés per la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espectacles d'il·luminació de comissions falleres en Russafa.
Expediente: O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local del colectiu Aspau.
Expediente: O-89CIU-2019-000071-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre elaboració del plec de condicions de la contracta de manteniment de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre desbrossament i neteja d'escocells al barri de Campanar.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arbratge de l'av. de la Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres a la plaça de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Tamarindes.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. de Pio Baroja.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del General Avilés.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres a l'av. del Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de la Serra Calderona.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Terrateig.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Evaristo Crespo Azorín.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer d'Hernández Lázaro.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Luis Buñuel.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre pressupost del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89CIU-2019-000069-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Guadassuar.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'aclariment d'una pregunta sobre l'informe de FEDENVA.
Expediente: O-89CIU-2019-000069-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Miquel Navarro.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Jorge Comín.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres al carrer de Rafael Alberti.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre compliment de les NNUU i del CTE en la llicència de l'alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre empresa mixta per a construir vivendes de lloguer assequible anunciada per l'alcalde.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estrategia Integral Participativa de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre indemnització per l'eliminació d'edificabilitat en el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'intervenció de l'alqueria Julià.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en cultiu nous.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la política de vivenda social del Govern municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la posició de l'alcalde davant la ZAL.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Centre de Dia per a Persones Majors El Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'EDUSI per l'Escola Taller Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per al Pla d'Activació i Suport a Horts Urbans.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Nou Espai de Dones i Igualtat.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la reconstrucció de la seu del Centre Cívic Cabanyal-Canyamelar-Cap França.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI sobre rehabilitació d'elements patrimonials: edifici Barraca, 53, per a la Junta de Districte Marítim.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projecte d'EDUSI per a la revisió simplificada del PGOU.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre situació del concurs d'idees per a l'edifici de gran altura a la Marina.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre usuaris i tarifes del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre situació social dels menors en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'assistència tècnica per als processos participatius de Malilla, Castellar-l'Oliverar i Morvedre.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2019-000070-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes en barris DecidimVLC 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre procés participatiu del centre cívic d'Aiora.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia integral participativa del barri de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre estratègia integral participativa del barri d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre convocatòria de les Juntes Municipals del mes d'abril.
Expediente: O-89POP-2019-000029-00 - Contestada
0168 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de febrer pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la piscina del Carme.
Expediente: O-00606-2019-000002-00 -
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0169 - Declaració Institucional de suport a la Unió Europea.
Aprovat
0170 - Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la Candidatura de la Fundació Col·legi Imperial de Xiquets Òrfens Sant Vicent Ferrer als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria de Concòrdia.
Aprovat
0171 - Declaració Institucional d'adhesió i suport exprés de l'Ajuntament de València de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d'Astúries, en la seua categoria d'Arts.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0172 - Pregunta formulada in voce per la regidora no adscrita Sra. Jiménez, sobre l'ocupació il·legal de vivendes municipals per famílies amb menors.
A contestar en pròxima sessió
0173 - Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la matriculació en les escoles infantils municipals.
Quedar assabentat
0174 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la informació que oferix l'EMT.
Contestada