S'està cercant, espereu....

Mapa del soroll - València

MAPA DEL SOROLL

INTRODUCCIÓ

Antecedents

La realització de qualsevol activitat humana sol comportar un nivell sonor de major o menor intensitat. Estos sons en funció del tipus, lloc, duració i el moment del dia en què es produïxen poden resultar des de molestos a arribar a alterar el benestar físic i psíquic dels sers vius. Quan açò succeïx parlem de Soroll i és considerat com a Contaminació.

La Contaminació Acústica és considerada en l'actualitat com una de les formes de contaminació ambiental que més contribuïxen al deteriorament de la qualitat ambiental del territori. Diversos estudis realitzats sobre la contaminació acústica en les ciutats valencianes indiquen que la contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes i constituïx un problema mediambiental cada vegada més important.

La contaminació acústica és en l'actualitat, origen de gran nombre de queixes, reclamacions o reivindicacions dels ciutadans.

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, té com a objecte previndre, vigilar i reduir la contaminació acústica, per a evitar i reduir els danys que d'esta poden derivar-se per a la salut humana, els béns o el medi ambient.

Què és un Mapa del Soroll?

D'acord amb les definicions i objecte continguts en la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll els mapes de soroll tindran, entre altres, els següents objectius:

a) Permetre l'avaluació global de l'exposició a la contaminació acústica d'una determinada zona.
b) Permetre la realització de prediccions globals per a la dita zona.
c) Possibilitar l'adopció fundada de plans d'acció en matèria de contaminació acústica i, en general, de les mesures correctores que siguen adequades.

Com s'elabora un Mapa del Soroll?

Els Mapes de Soroll del Terme Municipal de València es basen en els mètodes de càlcul per a cada font de soroll analitzada (trànsit rodat, trànsit ferroviari i indústria) recomanats per la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny del 2002 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

Els Mapes de Soroll del Terme Municipal de València han sigut elaborats per mitjà de la utilització de tècniques predictives complementades amb una campanya de mesuraments experimentals a fi de millorar i validar els resultats obtinguts.

Els Mapes de Soroll estan referits a les següents franges horàries tal com establix la Directiva 2002/49/CE i la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll:

O Període Dia: 07:00 hores a 19:00 hores
O Període Vesprada: 19:00 hores a 23:00 hores
O Període Nit: 23:00 hores a 07:00 hores.

A estos tres períodes se'ls suma els mapes de soroll Lden on s'obté una mitjana dels tres períodes anteriors però donant-li major pes als períodes de vesprada i sobretot de la nit.Els mapes han sigut realitzats a escala 1:5000. Per a això el Terme Municipal de València va ser subdividit en 136 àrees o quadrícules obtenint en cada una d'elles els següents Mapes de Soroll en funció del període (Ldía, Ltarde, Lnoche, Lden) i la font de soroll estudiada.

MAPA DEL SOROLL 2007

MAPES

MAPA GUIA (pdf 155 kb)

Trànsit rodat

Indicador Ldia - Pla 15_1R (pdf 40 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2R (pdf 40 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3R (pdf 39 mb) Indicador Lden - Pla 15_4R (pdf 41 mb)

Trànsit ferroviari

Indicador Ldia - Pla 15_1F (pdf 8,9 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2F (pdf 8,7 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3F (pdf 8,7 mb) Indicador Lden - Pla 15_4F (pdf 9,5 mb)

Indústria

Indicador Ldia - Pla 15_1I (pdf 2,3 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2I (pdf 1,2 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3I (pdf 2,1 mb) Indicador Lden - Pla 15_4I (pdf 2,3 mb)

Soroll total

Indicador Ldía - Pla 15_1T (pdf 40 mb) Indicador Ltarde - Pla 15_2T (pdf 40 mb) Indicador Lnoche - Pla 15_3T (pdf 39 mb) Indicador Lden - Pla 15_4T (pdf 41 mb)

Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d'un any (07:00 h. – 19:00 h.)

Ltarde: (Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d'un any (19:00 h. – 23:00 h.)

Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d'un any (23:00 h.– 07:00 h.)

Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes més sensibles als nivells de soroll