S'està cercant, espereu....

Mapa del soroll - València

MAPA DEL SOROLL

INTRODUCCIÓ

Antecedents

La realització de qualsevol activitat humana sol comportar un nivell sonor de major o menor intensitat. Estos sons en funció del tipus, lloc, duració i el moment del dia en què es produïxen poden resultar des de molestos a arribar a alterar el benestar físic i psíquic dels sers vius. Quan açò succeïx parlem de Soroll i és considerat com a Contaminació.

La Contaminació Acústica és considerada en l'actualitat com una de les formes de contaminació ambiental que més contribuïxen al deteriorament de la qualitat ambiental del territori. Diversos estudis realitzats sobre la contaminació acústica en les ciutats valencianes indiquen que la contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes i constituïx un problema mediambiental cada vegada més important.

La contaminació acústica és en l'actualitat, origen de gran nombre de queixes, reclamacions o reivindicacions dels ciutadans.

La Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, té com a objecte previndre, vigilar i reduir la contaminació acústica, per a evitar i reduir els danys que d'esta poden derivar-se per a la salut humana, els béns o el medi ambient.

Què és un Mapa del Soroll?

D'acord amb les definicions i objecte continguts en la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll els mapes de soroll tindran, entre altres, els següents objectius:

a) Permetre l'avaluació global de l'exposició a la contaminació acústica d'una determinada zona.
b) Permetre la realització de prediccions globals per a la dita zona.
c) Possibilitar l'adopció fundada de plans d'acció en matèria de contaminació acústica i, en general, de les mesures correctores que siguen adequades.

Com s'elabora un Mapa del Soroll?

Els Mapes de Soroll del Terme Municipal de València es basen en els mètodes de càlcul per a cada font de soroll analitzada (trànsit rodat, trànsit ferroviari i indústria) recomanats per la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de juny del 2002 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

Els Mapes de Soroll del Terme Municipal de València han sigut elaborats per mitjà de la utilització de tècniques predictives complementades amb una campanya de mesuraments experimentals a fi de millorar i validar els resultats obtinguts.

Els Mapes de Soroll estan referits a les següents franges horàries tal com establix la Directiva 2002/49/CE i la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll:

O Període Dia: 07:00 hores a 19:00 hores
O Període Vesprada: 19:00 hores a 23:00 hores
O Període Nit: 23:00 hores a 07:00 hores.

A estos tres períodes se'ls suma els mapes de soroll Lden on s'obté una mitjana dels tres períodes anteriors però donant-li major pes als períodes de vesprada i sobretot de la nit.Els mapes han sigut realitzats a escala 1:5000. Per a això el Terme Municipal de València va ser subdividit en 136 àrees o quadrícules obtenint en cada una d'elles els següents Mapes de Soroll en funció del període (Ldía, Ltarde, Lnoche, Lden) i la font de soroll estudiada.

MAPA DEL SOROLL 2012

MAPES

Memòria (pdf 4,68 mb)

Trànsit rodat

AG_VAL_Valencia_C_Ld Trafico (pdf 56,6 mb) AG_VAL_Valencia_C_Le (pdf 56,7 mb) AG_VAL_Valencia_C_Ln (pdf 56,8 mb) AG_VAL_Valencia_C_Lden (pdf 57,1 mb)

Trànsit ferroviari

AG_VAL_Valencia_F_Ld (pdf 20,5 mb) AG_VAL_Valencia_F_Le (pdf 20,4 mb) AG_VAL_Valencia_F_Ln (pdf 20,4 mb) AG_VAL_Valencia_F_Lden (pdf 20,5 mb)

Indústria

AG_VAL_Valencia_I_Ld (pdf 12,9 mb) AG_VAL_Valencia_I_Le (pdf 12,9 mb) AG_VAL_Valencia_I_Ln (pdf 12,8 mb) AG_VAL_Valencia_I_Lden (pdf 12,9 mb)

Soroll total

AG_VAL_Valencia_T_Ld (pdf 61,5 mb) AG_VAL_Valencia_T_Le (pdf 61,5 mb) AG_VAL_Valencia_T_Ln (pdf 61,5 mb) AG_VAL_Valencia_T_Lden (pdf 62 mb)

Ldia: (Índex de soroll dia). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns d'un any (07:00 h. – 19:00 h.)

Ltarde: (Índex de soroll vesprada). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes vespertins d'un any (19:00 h. – 23:00 h.)

Lnoche: (Índex de soroll nit). Índex de soroll associat a la molèstia durant el període vespertí. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes nocturns d'un any (23:00 h.– 07:00 h.)

Lden: (Índex de soroll dia-vesprada-nit). Índex de soroll associat a la molèstia global. Representa un valor mitjà dels tres períodes dia/vesprada/nit donant major importància als nivells de vesprada i de nit per ser períodes més sensibles als nivells de soroll