S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Cap de Secció Mitjà TD (Arquitecte Tècnic) (19/01/2006)
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 4
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 19-01-2006
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 20-01-2006 a 11-02-2006
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Entrevista Personal 21-11-2007
Entrevista Personal 20-11-2007
Observacions
Es comunica que el dia 3 de desembre del 2007 s'han exposat en el tauler d'anuncis del Servici de Personal, carrer de la Sang núm. 5, la relació de concursants ordenada de major a menor puntuació i segons l'orde de petició, amb les notes obtingudes i l'adjudicació provional dels llocs de treball de les convocatòries corresponents a la provisió definitiva de 4 llocs de treball de Cap de Secció Mitjà (TD)amb categoria d'Arquitecte Tècnic. NOTIFICACIÓ.- Es concedix als concursants que figuren en la relació un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació a la baremació i/o adjudicació provisional dels llocs de treball. Cas de no produir-se cap reclamació, s'entendrà elevada a definitiva la present relació provisional. València, 26 de novembre del 2007
Fitxers adjunts
  • jsecc_arquitecttec_anexo(3).pdf