S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Sergent/a de Bombers/es
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 14
Promoció interna: 10
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 4
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-03-2015
DOCV:
BOE: 04-04-2015
Presentació instancies
Instancies: 07-04-2015 a 30-04-2015
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: Ingreso bancario en la cuenta número ES30 2038 8814 6760 0000 8804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Reconeixement mèdic 13-07-2015 8:00 hores en la Unitat Mèdica del Parc Central de Bombers
Quart Examen 08-07-2015 10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Tercer Examen 06-07-2015 10:00 h. Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres” (C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n)
Proves físiques 02-07-2015 8:00 hores Estadi del Túria (Tram III de l'antic llit del riu Túria)
Entrevista 29-06-2015 Consultar document en Observacions
Primer Examen 22-06-2015 10:00 hores, en el Centre Municipal de Servicis Socials “Quatre Carreres”, C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
Quint Examen -
Concurs -
Observacions
"Relació alfabètica de les persones aspirants que han superat la Fase d'Oposició, amb indicació de la puntuació aconseguida en la baremació de mèrits corresponent a la Fase de Concurs i la suma obtinguda per les persones aspirants en ambdós fases de la convocatòria. NOTIFICACIÓ.- Tenint en compte que les persones aspirants propostes ostenten la condició de funcionaris de carrera d'este Ajuntament ocupant respectivament plaça de Cap de Bombers/s'i atés que junt amb la documentació aportada i baremada en la fase de concurs ja han presentat fotocòpia compulsada dels requisits exigits en les Bases de la Convocatòria, relatius tant al títol acadèmic com al permís de conducció, queden exempts de tindre que acreditar la resta de les condicions exigides en la Norma Tercera de les esmentades Bases no procedint, en conseqüència, concedir-los el termini de 10 dies (donat el caràcter reduït del present procés selectiu) per a presentació de documentació establit en la Norma 10 de les ressenyades Bases. València, 17 de juliol del 2015 EL SECRETARI DEL TRIBUNAL"
Fitxers adjunts
  • bop 10-3-2017 nombramiento sargnetos plaza en propiedad(3).pdf
  • resultado baremacion concurso conv. 14 sarg. bomberos-as-1(3).pdf
  • relacion total proceso selectivo con propuesta de nombramiento conv. 14 sarg. bomberos-as-1(3).pdf