S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Educador Infantil (19/06/2009)
Tipus: Funcionari Grup: C1
Places
Total: 5
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal: 3
Publicació
BOP: 19-06-2009
DOCV: 22-07-2009
BOE: 28-08-2009
Presentació instancies
Instancies: 29-08-2009 a 21-09-2009
Drets d'examen: 33 euros
Lloc de pagament: Bancaixa 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Segon Examen 20-07-2010 10,00 hores en la Sala de Reunions ubicada en la 2a planta de l'Ajuntament (edifici ubicat en Plaça Ajuntament, núm. 1 d'esta Ciutat)
Primer Examen 13-07-2010 9:30 hores en el Centre Municipal de Servicis Socials Quatre Carreres (C/ Arabista Ambrosio Huici s/n)
Observacions
"Als taulers d'anuncis del C/ de la Sang, 5 i a través del web municipal 'www.valencia.es' es pot consultar la relació d'aspirants que han superat la fase d'oposició, amb indicació de la qualificació obtinguda en la fase de concurs, així com de la suma obtinguda en el total de la convocatèria.NOTIFICACIÓ.- Es concedeix a les persones aspirants que figuren en la relació mencionada, el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació de la present relació, per a efectuar les reclamacions o esmenes que estimen convenients, relacionades amb la qualificació atorgada en la fase de concurs. En conseqüència, i per al cas que dins del termini fixat no es presentara cap reclamació respecte a la baremació de mèrits efectuada, el Tribunal declara que han superat el procés selectiu i proposa per a ser nomenades com a Educadores Infantils en propietat a les persones aspirants que consten a l'anunci exposat als Taulers del C/ de la Sang, 5.València, a 26 de juliol de 2010EL SECRETARI DEL TRIBUNAL - Vº Bº LA PRESIDENTANOTIFICACIÓ.- Així mateix, i de no produir-se reclamacions, es concedeix a les persones aspirants proposades (torn consolidació ocupació) un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'esta proposta en el Tauler d'Anuncis de la Corporació, perquè hi aporten els documents acreditatius dels requisits exigits en la Norma Tercera de les Bases de la convocatòria. Aquelles persones que dins del termini indicat, i excepte per causa de força major, no presentaren la documentació, o de la mateixa es deduïra que els falta algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats/ades funcionaris/àries, produint la invalidesa de l'actuació del/la interessat/ada i la nul·litat subsegüent dels actes del Tribunal respecte a este, sense perjuidici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància. Les persones aspirants que tingueren la condició de funcionaris/àries de carrera quedaran exempts/es de justificar documentalment les condicions generals referides en la citada Norma Segona que ja hagueren estat provades per a l'obtenció del seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de presentar original o fotocòpia compulsada del seu nomenament com a funcionari/ària de carrera i el títol acadèmic exigit.València, 26 de juliol de 2010EL SECRETARI DEL TRIBUNALPlantilla de respostes del primer exercici:"
Fitxers adjunts
  • respuestas primer ejerc.educador infantil-1(3).pdf