S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Tècnic Mitjà de Servicis Socials (25/02/2006)
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 17
Promoció interna: 8
Reserva discapacitats: 2
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 25-02-2006
DOCV: 12-12-2006
BOE: 26-10-2007
Presentació instancies
Instancies: 27-10-2007 a 20-11-2007
Drets d'examen: 35 euros
Lloc de pagament: 2077-0063-55-3101333478 Bancaja
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Segon Examen 03-12-2008 "11.00 h. Centre Municipal de Servicis Socials ""Quatre Carreres"" (C/ Arabista Ambrosio Huici s/n)"
Primer Examen 04-10-2008 A les 10.00 h. i en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyer de Camins, Canals i Ports (Edifici II), de la Universitat Politècnica de València.
Observacions
" S'han exposat en els Taulers d'Anuncis de la c/ Sang 5, els resultats de la baremació de la Fase de Concurs així com el llistat d'aspirants que han superat este procés selectiu i el seu proposta de nomenament.NOTIFICACIÓ.- En cas de no presentar-se cap reclamació a la baremació de mèrits efectuada, es concedix a les persones aspirants proposades un termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'esta proposta en el Tauler d'Anuncis de la Corporació, perquè aporten els documents acreditatius dels requisits exigits en la Norma Tercera de les Bases de la convocatòria. Qui dins del termini indicat, i excepte causa de força major, no presentaren la documentació, o de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats/es funcionaris/es, donant lloc a la invalidesa de l'actuació del/la interessat/da i la nul·litat subsegüent dels actes del Tribunal respecte a este, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància. Les persones aspirants que tingueren la condició de funcionaris/es de carrera quedaran exempts de justificar documentalment les condicions generals a què es referix l'esmentada Norma Segona que ja hagueren sigut provades per a obtindre el seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de presentar original o fotocòpia compulsada del seu nomenament com a funcionari/a de carrera i el títol acadèmic exigit. València, 15 de juny del 2009 EL SECRETARI DEL TRIBUNAL,Contestestacions correctes del primer exercici, prom. interna i torn lliure : "
Fitxers adjunts
  • relacion de contest.correctas promocion interna(3).pdf
  • relacion de contest.correctas turno libre(3).pdf