S'està cercant, espereu....

Dades d'estacions - València

DADES D'ESTACIONS

Introducció dades històriques

La publicació i entrada en vigor del Reial Decret 1073/2002, de 18 d'octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzé i monòxid de carboni, pel que es traslladen les Directives 96/62/CE i 1999/30/CE, marca l'inici de l'aplicació a Espanya de criteris actualitzats en la vigilància de la qualitat de l'aire atmosfèric, i establix uns valors límit de partida per als contaminants citats amb la intenció d'aconseguir uns objectius de qualitat per a l'any 2010, amb una fase intermèdia l'any 2005. A causa d'això, sobre estos valors límit de partida es fixen uns marges de tolerància, que es van disminuint anualment fins a assolir els objectius establits.

Per este motiu, s'aporten com a dades històriques els obtinguts a partir de l'1 de gener del 2003, primer any en què de forma completa es troba en vigor la normativa mencionada, per a les actuals estacions de la Xarxa Automàtica: Bulevard Sud, França, Molí del Sol, Pista de Silla, U. Politècnica i Vivers. D'altra banda, a causa del caràcter dinàmic de la Xarxa, s'han produït des de 2003 tres trasllats d'estacions automàtiques, per la qual cosa s'inclouen a més els informes disponibles de les estacions Aragó, N. Centre i Linares (que corresponen a les antigues ubicacions de U. Politècnica, Molí del Sol i Bulevard Sud, respectivament).