S'està cercant, espereu....

Dades d'estacions - València

DADES D'ESTACIONS

Introducció dades històriques

La publicació i entrada en vigor del Reial Decret 1073/2002, de 18 d'octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l'aire ambient en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzé i monòxid de carboni, pel que es traslladen les Directives 96/62/CE i 1999/30/CE, marca l'inici de l'aplicació a Espanya de criteris actualitzats en la vigilància de la qualitat de l'aire atmosfèric, i establix uns valors límit de partida per als contaminants citats amb la intenció d'aconseguir uns objectius de qualitat per a l'any 2010, amb una fase intermèdia l'any 2005. A causa d'això, sobre estos valors límit de partida es fixen uns marges de tolerància, que es van disminuint anualment fins a assolir els objectius establits.

Per este motiu, s'aporten com a dades històriques els obtinguts a partir de l'1 de gener del 2003, primer any en què de forma completa es troba en vigor la normativa mencionada, per a les actuals estacions de la Xarxa Automàtica: Bulevard Sud, França, Molí del Sol, Pista de Silla, U. Politècnica i Vivers. D'altra banda, a causa del caràcter dinàmic de la Xarxa, s'han produït des de 2003 tres trasllats d'estacions automàtiques, per la qual cosa s'inclouen a més els informes disponibles de les estacions Aragó, N. Centre i Linares (que corresponen a les antigues ubicacions de U. Politècnica, Molí del Sol i Bulevard Sud, respectivament).

Dades de l'any 2023

Estació Universitat Politècnica

Estació Universitat Politècnica marzo 2023

Estació Molí

Estació Molí marzo 2023

Estació Pista de Silla

Estació Pista de Silla marzo 2023

Estació Vivers

Estació Vivers marzo 2023

Estació França

Estació França marzo 2023

Estació Centre

Estació Centre marzo 2023