S'està cercant, espereu....

2023-01-26 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple 

26 de setembre de 2023 

Vés enrere 2023-01-26

Tornar

Plens:

Data:
26-01-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA - PLENO DE 26-01-2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2022 i el 15 de gener de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 29 de desembre de 2022 i de 13 de gener de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de nova designació de portaveu en el Grup Municipal Compromís.
Expediente: E-00401-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums de l'illa de cases delimitada pels carrers de Filipines i del Dr. Domagk.
Expediente: E-03001-2022-000134-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la Fitxa de Protecció BRL Panell Ceràmic de Nitrat de Noruega.
Expediente: E-03001-2022-000334-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu Catàleg de Proteccions.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Correcció d'Errors del Pla Especial de Protecció i Catàleg de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2023-000002-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València (article 70).
Expediente: E-00401-2022-000105-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del Tribunal de Comptes de la fiscalització dels costos i rendiments dels servicis inclosos en els comptes generals dels ajuntaments de més de 50.000 habitants corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-04302-2022-000007-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 4t trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000021-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000001-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el cofinançament del projecte Centre Cultural Casa del Rellotger 1a Fase de rehabilitació, consolidació i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet.
Expediente: E-03201-2019-000070-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en el servici municipal d'abastiment d'aigua potable per a l'exercici 2023, i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2023-2027.
Expediente: E-02701-2022-000499-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa ratificar els acords del Consell d'Administració d'EMIVASA de 2 de desembre de 2022 i, en conseqüència, mantindre la quantia de les tarifes establides en l'annex de la vigent Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servici municipal d'abastiment d'aigua potable i altres activitats connexes.
Expediente: E-02701-2022-000680-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000017-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000018-00 - Aprovat
0018 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'afecció per obres de dos exemplars de Phoenix dactylifera de propietat municipal situades al carrer del Doctor Lluch, 137.
Expediente: E-04001-2022-001193-00 - Aprovat
0019 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar l'inici del procediment de municipalització en relació amb la creació d'una empresa mixta per a la incorporació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables i de millora de l'eficiència energètica en els edificis i equipaments municipals, i la constitució d'una Comissió d'Estudi.
Expediente: E-08001-2023-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'informe definitiu de la Sindicatura de Comptes respecte al seguiment de les recomanacions realitzades en l'Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València de l'any 2019 (situació a 31 de desembre de 2021).
Expediente: E-00801-2022-000388-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre habilitar un espai per a la creació d'un museu dedicat a l'insigne pintor Joaquim Sorolla.
Expediente: O-89CIU-2023-000010-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre actuacions municipals en relació amb l'Acte dictat per la Secció 1a de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana relatiu al barri de Penya-roja.
Expediente: O-89CIU-2023-000010-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el manteniment de l'estàtua de Francesc de Vinatea a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre les actuacions en sòl dotacional i servicis públics en Penya-roja.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus respectivament dels grups Compromís i Socialista, i per la Sra. Beamud, regidora delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, sobre el Consell de Transparència.
Expediente: O-C1910-2023-000003-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus respectivament dels grups Compromís i Socialista, sobre l'exclusió financiera de les persones majors.
Expediente: E-01910-2023-000001-00 - Aprovat amb esmenes
0027 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus respectivament dels grups Compromís i Socialista, i per la Sra. Beamud i la Sra. Ibáñez, regidoras delegades respectivament d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, i de Cooperació al Desenvolupament i Migració, sobre la Plataforma 'Esenciales'.
Expediente: O-C1910-2023-000004-00 - Aprovat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre aplicar tarifes de caràcter social i exempcions de pagament a les famílies valencianes de rendes baixes i en situació de vulnerabilitat.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre donar suport al Centenerai de la Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el carrer de Colon.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'estàtua de Francesc de Vinatea ubicada a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2023-000020-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre el cessament immediat del gerent i president de l'EMT.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0033 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el mapa de queixes a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000015-00 - Contestada
0034 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre assentaments.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0035 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Municipal de Vox, sobre el balanç de gestió de la Fundació Esportiva Municipal, la reobertura de la residència d'esportistes del Complex Esportiu i Cultural Municipal de la Petxina i l'aprovació de la concessió en la gestió indirecta de més de quaranta instal·lacions indegudament prorrogades.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
PREGUNTES
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Casa de l'Aigua del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2023-000005-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89CIU-2023-000008-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les naus del carrer de Guatla, barri de Sant Antoni, districte de la Saidia.
Expediente: O-89CIU-2023-000008-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes/plans urbanístics i de transformació urbana anunciats en 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2023-000008-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions en immobles amb valor patrimonial de propietat municipal en 2022 i 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000008-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç dels plans d'habitatge a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000008-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de l'Institut de la Joventut i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a les corporacions locals.
Expediente: O-89CIU-2023-000007-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la reparació i reposició de contenidors.
Expediente: O-89CIU-2023-000007-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la imposició de sancions per la comissió d'infracció en matèria d'animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2023-000007-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els imports abonats en reclamacions per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2023-000012-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la terminació convencional als procediments de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2023-000012-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els imports abonats per expropiacions.
Expediente: O-89CIU-2023-000012-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la terminació convencional als procediments d'expropiació forçosa.
Expediente: O-89CIU-2023-000012-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a col·lectius festers.
Expediente: O-89CIU-2023-000004-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de la Falla Corretgeria-Els Banys dels Pavesos.
Expediente: O-89CIU-2023-000004-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un informe de la Universitat de València pel que fa a les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'atenció a persones amb problemes crònics de salut mental.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el disseny de la Seu Electrònica.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'impuls del voluntariat.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'accessibilitat de persones amb discapacitat als actes de la Crida 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les publicacions editades per l'Ajuntament de València en 2022 i previsions per al 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000004-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les penalitats imposades a l'adjudicatària de les obres de la muralla musulmana i les accions judicials empreses per esta mercantil.
Expediente: O-89CIU-2023-000004-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes i convocatòries a clubs esportius.
Expediente: O-89CIU-2023-000007-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les repercussions de la rescissió entre la Federació Internacional de Tennis i l'empresa Kosmos per a celebrar la Copa Davis.
Expediente: O-89CIU-2023-000007-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el llistat de vehicles de la PLV.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el llistat de vehicles de Bombers.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les jubilacions en la plantilla de la PLV.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els parcs de Bombers.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els robatoris de collites en l'horta i l'ús de drons.
Expediente: O-89CIU-2023-000012-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de tràmits de padró a totes les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de la Comissió d'Investigació anomenada 'Accident durant el muntatge de la grada contractada pels promotors dels concerts de Vivers 2017'.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les sancions per aparcament indegut.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre FITUR 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el nombre de resolucions de cessament d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el nombre de sancions imposades a propietaris d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el plànol de "punts negres" d'accidents de trànsit a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Fira València.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la proposta d'inversió 6013 de Decidim VLC 2022 Condicionar solar Archena-Arquitecte Ribes.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica i consum en quilovats per subministrament d'energia elèctrica en el quart trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica del servei de neteja i manteniment en el quart trimestre de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica per subministraments postals, gas, telefonia mòbil i material fungible no inventariable en el quart trimestre de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica, conceptes i empreses amb càrrec a les partides de Serveis Centrals Tècnics, en el quart trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el títol habilitant per a l'ocupació del domini públic per part de l'Àgora ubicada a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2023-000005-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives de 2022.
Expediente: O-89CIU-2023-000005-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saldo en tresoreria.
Expediente: O-89CIU-2023-000005-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de les sancions de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2023-000005-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre visites als museus i monuments.
Expediente: O-89CIU-2023-000004-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la fundació que gestiona els Gay Games 2026.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el patrocini dels Gay Games 2026.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les actuacions dutes a terme des del 6 d'agost pel que fa als Gay Games 2026.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les llistes d'espera en servicis socials varis.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la inscripció de persones estrangeres al cens electoral.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la Copa Davis.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'habitatge precari.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Conservatori Municipal José Iturbi.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la font del Tritó.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el bust de Constantí LLombart.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la prevenció d'incendis forestals als enclavaments urbans de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la zona designada per a la plantà de la falla municipal a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la retirada de vehicles de la via pública pel servici de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les publicacions municipals de l'àrea de Patrimoni Històric i Recursos Culturals.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el Palau de Montortal.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les denúncies formulades per la Policía Local en relació amb els apartaments turístics.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'autoliquidació de l'IIVTNU.
Expediente: O-89VOX-2023-000004-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre vandalisme i crema de contenidors.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el condicionament dels camins rurals a Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els honoraris dels advocats de l'EMT, SAU, i el Tribunal de Comptes.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament per a residents al Botànic.
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU (Medio Propio).
Expediente: O-89POP-2023-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0111 - Prec subscrit pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures d'accessibilitat per a fer els esdeveniments plenament inclusius.
Expediente: O-89CIU-2023-000013-00 - Quedar assabentat
0112 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en relació amb l'esborrany de conveni a subscriure amb el València, CF.
Quedar assabentat