S'està cercant, espereu....

2019-07-31 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2019-07-31

Tornar

Plens:

Data:
31-07-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 JULIO 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions extraordinàries de 15 de juny i de 18 de juliol de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de juliol de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en session ordinàries de 18 i 26 d'abril; 3, 10, 17, 24 i 31 de maig; 7 i 28 de juny, i 5, 12 i 19 de juliol; i en sessions extraordinàries de 12 (dos sessions) i 21 de juny, i 16 de juliol de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte de la constitució, composició i règim de sessions de les comissions de Ple.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2019 sobre compliment de termini per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2019-000026-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000014-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny de 2019.
Expediente: E-04302-2019-000008-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000024-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000020-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2019. (EDUSI 3C).
Expediente: E-05501-2019-000019-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs PO 51/2016 interposat contra desestimació de sol·licitud denunciant l'incompliment del Conveni Urbanístic subscrit amb l'Ajuntament i indemnització per l'activitat situada en carrer del Pare Barranco núm. 34.
Expediente: E-00501-2019-000211-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Local de Comerç.
Expediente: E-02901-2019-000429-00 - Aprovat
0013 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la FEHV el 26 d'abril del 2019 contra l'acord plenari de 28 de febrer del 2019 de rectificació d'error material en la transcripció de la delimitació de la ZAS del Barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0014 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'excepció prevista en l'art. 11.2 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat Valenciana, de patrimoni arbori monumental.
Expediente: E-04001-2019-000694-00 - Aprovat
0015 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Número 106 de Malilla.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0016 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de la proposta de resolució de la Conselleria de delegació de competències del CEIP Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0017 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la segona modificació de Plantilla 2019.
Expediente: E-01101-2019-003096-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el règim jurídic i retributiu dels alts càrrecs de l'Ajuntamet de València. (Ratificar inclusió art. 58.1 Reglament Orgànic del Ple)
Expediente: E-01101-2019-003184-00 - Aprovat
PROCEDIMENT DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament per obres del Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner, Pardo i Copoví, portaveu i regidors Grup Ciutadans respectivament, sobre solucions urgents per a garantir la qualitat, ús i gaudi de les nostres platges.
Expediente: O-89CIU-2019-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre l'execució del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, per a garantir la gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre el necessari full de ruta per al Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2019-000113-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, perquè les comunicacions per escrit entre membres de la corporació municipal i els seus treballadors es realitzen en castellà.
Expediente: O-00401-2019-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a instar el Govern de la Nació que vetle pel compliment en tots els municipis d'Espanya pel que fa al respecte a la nostra bandera.
Expediente: O-00401-2019-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0026 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'incompliment dels drets de les persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000111-00 - Contestada
0027 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el tancament de platges.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
PREGUNTES
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre comunicacions, llicències i autoritzacions ambientals integrades.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre llicències d'obres.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre subvenciones a projectes de participació ciutadana 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pressupostos participatius d'inversions.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal psicòleg de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els suïcidis a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la climatització als centres socials municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones majors en risc d'exclusió, abandó o soledat.
Expediente: O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb malaltia mental.
Expediente: O-89CIU-2019-000104-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el conveni d'autogestió del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els efectius de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Fira de Juliol o Gran Fira de València.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu GrowGreen en Benicalap.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències pendents de resolució.
Expediente: O-89CIU-2019-000105-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'escultura en record de Valentín González Ramírez.
Expediente: O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un banc trencat a les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris de les biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el museu del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2019-000107-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la venda no sedentària en el mercat extraordinari de la pl. Redona.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els protocols sanitaris, els avisos i les campanyes relacionades amb el mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Palmar.
Expediente: O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal assessor.
Expediente: O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats per a edats de 0-12 anys durant l'estiu.
Expediente: O-89CIU-2019-000103-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i la inversió en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el protocol 2019 de prevenció i tallers de prevenció pel risc d'onades de calor.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb especial vulnerabilitat per les onades de calor.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la contracta de neteja dels col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els llocs de lliure designació.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost per a la lluita contra el mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2019-000109-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit a València segons modes de transport i emplaçaments.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació i la modificació del Reglament de participació i del Reglament orgànic de govern i administració.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorializadas a finals de juny de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre aspectes relacionats amb els carrils bici i la gestió de l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes de les grans places de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual dels programes o línies de finançament ARRU, EDUSI i Confiança en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing a la ciutat, capacitats i places d'aparcament.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució de projectes/expedients urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els segregadors dels carrils bus.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre previsió d'obres per als mesos estivals.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retolació d'un carrer amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Col·legi Major Lluis Vives.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la gestió dels teatres de titularitat municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el COL-LAB de Las Naves.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Webit 2020.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el manteniment i programació del Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Presupost municipal 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els museus municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre accessibilitat.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre atenció social a l'exclusió.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre menors.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el segon trimestre de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'urbanització de places vàries a Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plans especials que han superat la fase d'exposició pública.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els expedientes d'Avaluació Ambiental Estratègica.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les beques menjador.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la contractació d'un servici d'implantació d'un sistema de gestió econòmic financer amb tecnologia SAP i un sistema de gestió de recursos humans i personal amb tecnologia SAP.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre neteja viària.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost turístic.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la instal·lació de fibra òptica als pobles de València.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la planificació de l'impacte del trànsit rodat derivat de les obres d'ampliació de la V- 21.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'extinció d'incendis del Parc Natural de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la investigació de la Fiscalia pel descens del nivell del llac de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2019-000110-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació dels edificis de la plaça del Dr. Collado.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la subhasta de parcel·les del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre denúncies a bicicletes, VMP i motocicletes de lloguer.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les propostes de carrils bici als pressupostos participatius.
Expediente: O-89POP-2019-000052-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0108 - Prec formulat pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el port de València.
Quedar assabentat
0109 - Pregunta formulada per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre el port de València.
Contestada
0110 - Pregunta formulada pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en relació amb les respostes als dos punts anteriors relatius al port de València.
Contestada
0111 - Pregunta formulada pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'ordenança fiscal reguladora de l'aprofitament especial de domini públic pel lloguer de vehicles compartits i vehicles d'utilització turística amb guia o conductor.
Contestada
MOCIONS URGENTS
0112 - Moció urgent subscrita pel Grup Ciutadans de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
Expediente: O-89CIU-2019-000114-00 - Rebutjada l'urgència