S'està cercant, espereu....

2018-03-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2018-03-28

Tornar

Plens:

Data:
28-03-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 28 MARZO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 22 de febrer de 2018 i de la sessió extraordinària de 21 de març de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions ordinàries de 16 i 23 de febrer de 2018, i de 2, 9 i 15 de març de 2018, i en la sessió extraordinària de 6 de març de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la documentació presentada per la Universitat de València corresponent a la Modificació Puntual del Pla Especial Usos Illa de Cases Primat Reig.
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València de 2 de febrer de 2018, pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual del Pla Especial Nou Campus.
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Quedar assabentat
0006 - "DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'adhesió a la Xarxa EFC ""Cities and Regions for Cyclist"".
Expediente: E-01801-2018-000516-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla normatiu municipal 2018.
Expediente: E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municipals de 2017.
Expediente: E-00407-2018-000007-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000007-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000008-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 91, de 28 de febrer de 2018, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2017.
Expediente: E-04301-2018-000030-00 - Quedar assabentat
0012 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de l'exercici de l'activitat de tutorització de tesis doctorals i direcció de projectes de final de grau i màster en la Universitat Politècnica de València del Sr. José Mª Bravo Plana-Salas.
Expediente: E-01101-2018-000949-00 - Quedar assabentat
0013 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa el canvi de respresentants al Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa solicitar la regularització de la situació del Museu de la Setmana Santa Marinera com a museu segons la normativa vigent de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-C1513-2018-000028-00 - Aprovat
MOCIONS
0015 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la constitució de la Comissió Municipal Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - Moció subscrita pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les compensacions a comerços afectats pel cessament d'activitat en Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000070-00 - Rebutjat
0017 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2018-000068-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la incorporació de personal en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000069-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern per a instar el Govern d'Espanya a l'execució total de les inversions pressupostades en la ciutat de València.
Expediente: O-C1513-2018-000052-00 - Aprovat
0020 - Moció subscrita pel portaveu del grup Popular, Sr. Monzó, sobre la reinversió del superàvit municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre la prestació puntual de servicis de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern de suport a les activistes pels drets humans.
Expediente: O-C1517-2018-000089-00 - Retirat
0023 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern sobre el 21 de març, Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Expediente: O-C1517-2018-000088-00 - Retirat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre el manteniment dels llocs de treball en les escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita per la delegada de Vivenda i pels/per les portaveus dels grups que composen l'equip de govern per a instar l'Estat a impulsar reformes legals en matèria de vivenda.
Expediente: O-C1508-2017-000354-00 - Aprovat
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre Fitur.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme mèdic/wellness.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme idiomàtic i d'aprenentatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Turisme de naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Film Office.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Shopping.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Cruises.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Sports.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Gastronomia.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Cultural València.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Convention Bureau.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre l'activitat de la finestreta única de turisme per a les produccions audiovisuals.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la ubicació i atenció de la finestreta única de turisme per a produccions audiovisuals.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el personal del programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del programa València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre l'evolució del turista al programa València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la relació del programa de turisme València Excellence amb l'Autoritat Portuària.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la relació del programa de turisme València Excellence amb els creuers Premium.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les experiències anunciades en el programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els grups de treball del programa València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les inversions del Pla Estratègic de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els xiquets amb altes capacitats de coeficient intel·lectual.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la brutícia provocada pel botellot al barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja de canals i sèquies de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la canonada que travessa l'horta de Campanar.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre el canvi d'ubicació dels contenidors durant les Falles.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja del parc de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la descontaminació del llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la venda de productes agroalimentaris.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la comissió de representants del sector agrari.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la neteja de pintades en façanes, murs i parets al barri de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre la instal·lació de papereres per a envasos als barris de Russafa i Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics des de l'1 de setembre de 2017 fins al 28 de febrer de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0061 - Pregunta subsrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les telefonades realitzades al telèfon 010.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre els permisos de reducció de jornada diària sense reducció d'havers.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les reformes d'edificis municipals en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre les reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els contenidors del districte de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de neteja viària amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de jardineria amb motiu de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les papereres per a envasos als barris de Ciutat Vella i Russafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els resultats del pla especial de recollida de residus amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000064-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal Benimàmet CF.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del riu Túria (tram VI) dreta.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Tres Creus.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del riu Túria (tram VI) esquerra.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de rugbi tram V.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Dr. Lluch.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Beniferri.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del tram II del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del camp de futbol de Torrelevante.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del tram VI del camp de beisbol-softbol.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal CDC la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la celebració de la Copa Davis.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el congrés d'startups a València.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del pavelló de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu de Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Raquel Payá.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Dr. Lluch.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa edificant i el CEIP Carles Salvador.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de voleibol de platja.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de la piscina del centre social de Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del centre esportiu la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i l'IES núm. 41 de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Verge del Carme, de Beteró.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Fernando de los Rios.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el programa Edificant i el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal de la Sala d'Armes del poliesportiu de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les borses d'ocupació d'educació infantil.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del poliesportiu Astúries.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la missió, responsabilitat i assignació de funcions de l'escola infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal del Rocòdrom CDC Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els requisits necessaris per a treballar a l'escola infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre la gestió de la instal·lació esportiva municipal Escola Municipal de Vela.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les inversions que necessita l'escola infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre el nombre de personal contractat laboral.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre els motius per a municipalitzar les escoles infantils Solc, Gent Menuda i Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la supervisió de la Conselleria d'Educació de l'Escola Infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre l'accident mortal a les graderies de Vivers.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del grup Ciutadans, sobre el nombre de visites rebudes en la web www.forumdemusicavalencia.com.
Expediente: O-89CIU-2018-000054-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la supervisió de la contracta de l'Escola Infantil Solc.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el personal de les escoles infantils.
Expediente: O-89CIU-2018-000052-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'equipament dels/de les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els uniformes lliurats als/a les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la formació impartida als/a les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'armament entregat als/a les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el servici a realitzar pels/per les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre la continuïtat dels/de les policies en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els mitjans o equips adquirits a càrrec del conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les activitats realitzades amb el pressupost previst en el conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els cursos de formació realitzats i nombre d'alumnes que han rebut formació a càrrec del conveni subscrit amb l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre el nombre de policies locals en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre duració de les comissions de servici de policies locals.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la procedència dels/de les policies locals en comissió de servicis.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, en relació a previsions sobre la continuïtat en comissió de servicis dels/de les policies locals.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre contractació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre contractació del servici de gestió i seguiment d'estratègia de màrqueting digital de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la contractació del servici d'assistència tècnica en el seguiment i avaluació del Pla Jove.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les reunions i visites a barris.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre el projecte d'apadrinament d'arbres.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les activitats en el tram IX del jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre l'adequació del solar destinat a l'ampliació del CEIP Max Aub.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre noves aules públiques de 2-3 anys.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre les obres en el pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre l'execució del pressupost d'inversions 2017 de la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la presentació de sol·licituds d'adhesió al Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre les inversions municipals a la sala de gimnàstica artística del poliesportiu Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre el conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre el calendari de festes en barris.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la petició de cessió del búnker del Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les mesures per tallar la prostitució.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre el mural de Josep Renau.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre l'estudi Diagnòstic social de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre app per a invidents en Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les visites virtuals en museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre els canvis de noms de grups de vivendes.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la prevenció i control del botellot.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre els canvis de noms de comissions falleres determinades.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre l'execució del pressupost d'inversions 2017 per la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre els resultats del Servici de Mediació i Intermediació Hipotecària.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre la titularitat de la residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre el conveni Oficina Verda.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat del jardí de l'hospital al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Sant Josep Artesà.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Vicent Canet.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Salvador Allende.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'arbrat i neteja d'escocells al carrer de Carles Cortina.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la reordenació del trànsit al carrer de Sollana.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la presència de coloms al barri de na Rovella-la Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre elaboració d'una ordenança per al control de mosquits.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre l'Avantprojecte de llei sobre benestar i tinença d'animals de companyia.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici d'Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici d'Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre les actuacions contra les agressions al Patrimoni Històric i Monumental (2).
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'alberg situat a la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'avantprojecte per al Centre Esportiu Marítim, entre Dr. Lluch i el Bloc de Pescadors.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Bloc de Portuaris Ruiz Jarabo.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el entre cívic del carrer de Sant Pere, del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la compensació per la permuta del solar de la Fàbrica de Tabacs (2).
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre desenrunament de la parcel·la dels horts urbans de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la diversitat tipològica de vivendes.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'escola taller d'ocupació al carrer de Lluís Despuig, 23, del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre els horts urbans en el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'informe de la Sindicatura de Comptes pel que fa a AUMSA.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre obres al carrer de Xalans.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre l'ús de la parcel·la entre els carrers de Dr. Lluch i de Bloc de Portuaris i els carrers dels Pescadors i d'Amparo Guillem en el Pla Especial del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Pla Estatal de la Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la reposició del tendal a la plaça de la Mare de Déu.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el solar municipal entre l'avinguda de l'Alcalde Gisbert Rico i el carrer de Nino Bravo.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre la titularitat d'immobles per al desenvolupament d'actuacions municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat del Parterre.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre la web DecidimVLC.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grupo Popular, sobre els exàmens per a conductors/es de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'avaluació de Decidim.VLC.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre les noves juntes municipals de districte.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del grup Popular, sobre el seguiment de DecidimVLC 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'asfaltat/pavimentat de carrers i avingudes (viaris de circulació) en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre les sol·licituds presentades per registre d'entrada pel sector del taxi.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els aparcaments dissuasoris-interconnexió modal en la perifèria.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el balanç de qualitat de servici de l'EMT prestat en Falles de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la macroparada de l'EMT en la Porta de la Mar.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el viatge a Brussel·les del regidor delegat de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grupo Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'esdeveniment València Ciutat Amable.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre l'aparcament de caravanes al passeig Marítim i altres punts de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre el coordinador de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre les conferèncias finals dels projectes europeus Flow i Trad a Brussel·les.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la guia de mobilitat sostenible Cap a una mobilitat sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els contractes i licitacions de carrils bici.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre la situació de les obres a l'avinguda del Cid i paràmetres de funcionament d'esta després de la retirada de les passarel·les.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics sense regular.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els solars urbans que han derivat en aparcaments.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre les al·legacions de l'Ajuntament a la Llei de la Generalitat de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre la informació del recurs de reposició de l'expedient E-00400-2017-25.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre l'encàrrec al SerTIC de la implantació de PIAE en la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre l'aplicació informàtica dels contractes menors.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre els projectes previstos al Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre el projecte La sostenibilitat al plat.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre el Consell de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre l'incendi al voltant de la Gola del Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del grup Popular, sobre proveïdors amb més de tres contractes menors adjudicats al llarg del quart trimestre del 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre les inversions amb càrrec al Pressupost de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre el sistema de transferències de les comunitats autònomes.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del grup Popular, sobre el deute de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2018-000025-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la demanda de vivenda social.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre la futura oferta de vivenda social.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre el Pla Estatal de la Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000063-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els controls sanitaris dels llocs de venda de menjars i beguda.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre les confiscacions de productes procedents de la venda ambulant.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre els controls realitzats de l'1 al 19 de març.
Expediente: O-89CIU-2018-000059-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre les actuacions judicials a l'edil Pere Fuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000061-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita en la sessió plenària ordinària de 22 de febrer pel Sr. Giner, del grup Ciutadans, sobre les contractes vençudes.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0237 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de febrer pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la Xarxa Llibres.
Expediente: O-00606-2018-000001-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0238 - Declaració institucional de suport a les activistes pels drets humans.
Aprovat
0239 - Declaració institucional pel 21 de Març, Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Aprovat
0240 - Declaració institucional sobre la importació de l'arròs.
Aprovat
MOCIONS URGENTS
0241 - Moció urgent subscrita pels Srs. Estellés i Camarasa, del grup Ciutadans, sobre l'antic Cine Metropol.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0242 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria d'asfaltat de carrers.
Quedar assabentat
0243 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del grup Popular, sobre la Copa Davis.
Contestada
0244 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el conveni de Tabacalera.
Contestada
0245 - Prec formulat in voce per la Sra. Simón, del grup Popular, sobre la Fundació Las Naves.
Quedar assabentat