S'està cercant, espereu....

2017-11-16 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2017-11-16

Tornar

Plens:

Data:
16-11-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 16 NOVIEMBRE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 12 de novembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 27 d'octubre de 2017, i 3 de novembre de 2017, i en sessió extraordinària de 8 de novembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 29 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla Especial de Reforma Interior del Barri del Carme, qualificació dotacional de la plaça de Tavernes de la Valldigna núm. 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a l'adhesió d'este municipi a l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Expediente: E-01801-2017-003045-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs interposat contra la disposició addicional primera del Reglament orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000087-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic del govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00400-2017-000019-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2017.
Expediente: E-04302-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2018-2020, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2017-000023-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2018 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2017 1541)
Expediente: E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials de 2018 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2017-000020-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
Expediente: E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
0014 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa desestimar l'esmena presentada i aprovar inicialment l'Ordenança reguladora del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04001-2016-001207-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Régim Intern dels Centres de Dia per a Persones Majors Dependents (CDMPMD).
Expediente: E-02224-2017-000295-00 - Aprovat
MOCIONS
0016 - Moció que presenta l'equip de govern, per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
Expediente: O-00201-2017-000019-00 - Retirat
0017 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un projecte integral, integrat i de consens per a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000242-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moción subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre construcció de centres docents en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de desfibril·ladors en llocs públics dependents de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000243-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social en la ciutat i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000244-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre detecció i atenció a menors amb dislèxia.
Expediente: O-89CIU-2017-000241-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Novo, del Grup popular, sobre l'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita per l'equip de govern per un finançament just per a tots els valencians i totes les valencianes.
Expediente: O-C1513-2017-000165-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita per l'equip de govern perquè es retire la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid per part del Ministeri d'Hisenda.
Expediente: O-00201-2017-000020-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0027 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla alternatiu per a la V-21 que rebaixa l'impacte sobre l'horta.
Expediente: O-89CIU-2017-000239-00 - Retirat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0028 - Declaració institucional d'adhesió al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra les dones.
Expediente: E-C1515-2017-000003-00 - Aprovat
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les infraestructures educatives.
Expediente: O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el rendiment escolar.
Expediente: O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els expedients oberts a empreses de neteja.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els residus generats en els botellons de la nit d'Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els mitjans i el pressupost municipal destinat a la neteja i cura de zones verdes dels barris.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els incompliments de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les tales i la reposició de l'arbrat.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els abocadors i els enderrocs il·legals.
Expediente: O-89CIU-2017-000234-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió d'instalacions esportives a entitats diferents.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els circuits saludables nous.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'instal·lacions municipals de la Delegació de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el destí dels molls ubicats en l'entorn de les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal de Manteniment d'Escoles de la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del Projecte Nau 3 de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal nova al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la campanya '6 de desembre: Dia de la Constitució espanyola'.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de les obres de l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'acollida de persones refugiades.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Acollida Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en l'avinguda del Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura de menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la cessió d'instal·lacions municipals de la Delegació de Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ecoparc nou situat a Paterna.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els ecoparcs mòbils.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja deficient del carrer de Cadis.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la protecció de sèquies, francs, marjals i extremals.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al carrer de Ciscar.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els tendals solars a les escoles públiques.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reducció d'excrements de gossos al barri de Patraix.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la quantitat arreplegada d'excrements de gossos.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les activitats d'alimentació sostenible al Mercat de Colón.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja per botellot al barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans al parc de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús de les instal·lacions de trànsit del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de botellots al barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del botellot al barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contractes menors per la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pedanies.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia a la plaça d'Amparo Arce.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les accions per afavorir un canvi generacional a l'agricultura.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les despeses dels actes celebrats amb motiu de la designació de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica dels barris de Campanar i de Sant Pau.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les actuacions de l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu de la plaça de Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicatària del espai de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les adjudicacions de l'àrea de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les empreses adjudicatàries de Benestar Social.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni marc de col·laboració a les iniciatives culturals de les plataformes organitzadores de festivals urbans.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la defunció d'una persona sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de la Generalitat a projectes locals relacionats amb la cultura, el turisme i la mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000237-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors realitzats per AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant.
Expediente: O-89CIU-2017-000224-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió detallada del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les vivendes municipals per a lloguer social.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ocupacions en immobles municipals del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la trama històrica de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla EDUSI del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel, Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el quart carril bici paral·lel a la marginal esquerra del riu.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en edificis públics inaccessibles o mínimament accessibles abans de la finalització del termini legal del 4 de desembre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'establiment d'ajudes, exempcions i subvencions per al compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en espais públics inaccessibles o mínimament accessibles abans de la finalització del termini legal del 4 de desembre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre informació del grau de compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la relació de llocs ocupats per funcionaris interins que tenen reserva a un altre funcionari de carrera.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora del segon i tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servici en col·legis públics i municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeiximents d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa de neteja en dependències municipals, col·legis i mercats en el tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses dels subministraments postals en el tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic per als actes de Cap d'Any 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els agents de Policia Local destinats en llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sonbre el concurs públic per als actes de Cap d'Any 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el botellot en la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'il·luminació nadalenca 2017 i Reis Mags 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el concurs públic d'il·luminació nadalenca 2017 i Reis Mags 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies en les zones 30.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat Plaça del Llibre.
Expediente: O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mesures econòmiques en la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el pla de manteniment de la volta envidrada del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Emergents al Palau.
Expediente: O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
0113 - pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la impugnació del conveni col·lectiu de la Federació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000236-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Director de Seguretat Viària.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació a ciclistes.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la mesa de treball de Mobilitat i Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament en el carril bus nocturn.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les motocicletes de lloguer.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la protecció d'immobles i del comerç singular i històric.
Expediente: O-89CIU-2017-000235-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'immobles per a dotacions públiques.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de les obres per a la rehabilitació del xalet del carrer Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del tercer carril de la V-21.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana sobre el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Municipal de Dia per a Jóvens en el carrer d'Escalante i la plaça del Dr. Llorenç de la Flor.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi d'usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de Desembocadura a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur Parc de Desembocadura a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gestió de la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament eliminades en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els plecs tècnics per a la redacció del projecte d'ampliació del parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la protecció dels comerços tradicionals.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre subvenció per a la rehabilitació de l'edifici en el carrer d'Escalante núm. 225, en l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subvenció per a la rehabilitació de l'edifici en el carrer de Josep Benlliure núm. 265 en l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la ubicació del pàrquing d'autocaravanes.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pla Jove.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals que passaran a gestió directa l'any que ve.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la firma del ordre del dia de la reunió extraordinària celebrada pel Patronat de la Fundació InnDEA (Las Naves) el dia 31 de juliol de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reprogramació de les despeses del Pressupost 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les activitats per al foment del turisme a la Marina.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els expedients administratius per a la posada en marxa de les noves aplicacions informàtiques en la Delegació d'Hisenda.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grupo Popular, sobre la informació de l'execució de l'acord del Ple: 'València com a zona lliure de paradisos fiscals'.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'un mòdul al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions de contractació del mòdul per a la PLV al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions d'habitabilitat del mòdul instal·lat al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu i funció de la instal·lació del mòdul per a la Policia Local al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació del mòdul instal·lat al barri del Cabanyal per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el reforç de Policia Local durant la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actes d'infracció imposades per la Policia Local durant nit de Halloween
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el reforç Sala 092 de la Policia Local durant la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grupo Ciutadans, sobre el nombre de telefonades a la Sala 092 de la Policia Local durant la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades rebudes durant la nit de Halloween en el barri de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'altercat produït en la Creu Coberta la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'infraccions en la zona de la Creu Coberta la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps de resposta de la Policia Local durant la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de Policia Local en la zona de la Creu Coberta durant la nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les càmeres de CCTV de control de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les cámeres de CCTV de trànsit operatives.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre manteniment del sistema de CCTV de control de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre sol·licitut d'imatges de les càmeres de CCTV de control de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre càmeres de CCTV que no graven.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els contractes menors de l'OAM.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la II Trobada de València, Capital Animal.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació de treballadors per l'OAM de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el parc de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nou uniforme de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació de la llibertat d'horaris en el comerç.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de Serpis.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el refugi d'animals.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana d'inversions en la ciutat per al 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Fira Animalista.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inversions en jardins en 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000091-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega dels uniformes nous de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el sistema d'entrega dels uniformes de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre indicacions sobre de la uniformitat de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega d'armilles reflectores per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000238-00 - Contestada
0179 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la Policia Local en Coordcom.
Expediente: O-00606-2017-000009-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0180 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni Col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
Contestada
0181 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la filtració d'unes proves de personal en l'EMT.
Contestada
0182 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de personal prevista per al Centre d'Adopció d'Animals.
A contestar en pròxima sessió
0183 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'exercici del dret d'informació dels regidors i les regidores i les recomanacions formulades pel Defensor del Poble.
A contestar en pròxima sessió
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0184 - Declaració institucional per a sol·licitar al Govern espanyol la declaració del corredor de migració de cetacis de la demarcació marina llevantinobalear com a zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani (ZEPIM) i la protecció del mediterrani que pertanga a la jurisdicció espanyola dels danys que pogueren produir les activitats de prospecció i explotació d'hidrocarburs.
Aprovat
0185 - Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Filosofia.
Aprovat
0186 - Declaració institucional contra la pena de mort.
Aprovat