S'està cercant, espereu....

2014-06-27 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple 

26 de setembre de 2023 

Vés enrere 2014-06-27

Tornar

Plens:

Data:
27-06-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria junio (Exp 19/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 17 al 19, 400-X al 552-X, 2497-W al 3017-W, 26-V al 33-V, 379-U al 463-U, 289-T al 377-T, 186-S al -237S, 134-R al 177-R, 758-Q al 784-Q, 484-P al 691-P, 327-O al 400-O, 148-N al 174-N, 24-M al 33-M, 583-L al 713-L, 40-K al 47-K, 138-J al 182-J, 544-I al 693-I, 3180-H al 4442-H, 613-G al 714-G, 19-F i 20-F, 68-E al 86-E, 57-D al 70-D, 426-C al 531-C, 78-B al 87-B, 90-A al 120-A i 1653-Ñ al 2201-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16, 23 i 30 de maig i 6 de juny de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 4 d'octubre del 2013, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del Barri dels Velluters, en l'àmbit de la illa de cases delimitada pels carrers de Quart, de Palomar, de Murillo, del Moro Zeid i del Rei en Jaume. (23/06/2014)
Expediente: E 03502 2006 000376 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 21 de gener del 2014, d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit del Pla Parcial PRR-1 Ademús. (23/06/2014)
Expediente: E 03001 2011 000264 00 - Quedar assabentat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa suspendre l'atorgament de llicències en l'àmbit del Pla Especial de Russafa-Sud Gran Via (PEP-2), que vagen en contra de les especificacions incloses en la modificació relativa a la densitat i distància entre locals d'activitats recreatives i espectacles públics. (23/06/2014)
Expediente: E 03001 2014 000043 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de gestió directa per al desenrotllament de la Unitat d'Execució A.4-1 Parc Central.(23/06/2014)
Expediente: E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa declarar la caducitat del PAI SUP T-4 Benimaclet, així com resoldre el Conveni urbanístic subscrit amb la mercantil Urbem, SA, i com a conseqüència privar a la citada mercantil de la condició d'urbanitzador per incompliment greu de les seues obligacions.
Expediente: E 03A01 2013 000017 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 de València, desestimatòria del recurs PO 632/2012 interposat pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Montcada contra acord del dit Ajuntament sobre delegació de competències a favor de l'Ajuntament de València, respecte dels terrenys afectats per la proposta de PAI en l'àmbit d'actuació de la UE núm. 1 del PN-1 del PGOU de València. (24/06/2014)
Expediente: E 00501 2012 000273 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta de punts continguts en la proposta. (24/06/2014)
Expediente: E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de la Fundació Esportiva Municipal, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
Expediente: E 70002 2014 000182 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de València, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
Expediente: E 02101 2014 001264 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera, per crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2013. (24/06/2014)
Expediente: E 01904 2014 000447 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits del Pressupost de 2014 per crèdit extraordinari fiançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'Organisme Autònom Fundació de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge. (24/06/2014)
Expediente: E 04001 2014 000620 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2014. (24/06/2014)
Expediente: E 05501 2014 000021 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la quarta relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2014. (24/06/2014)
Expediente: E 05501 2014 000022 00 - Aprovat
0017 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2015, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 13 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (23/06/2014)
Expediente: E 01904 2014 000416 00 - Aprovat
0017 - MOCIONS.-
0018 - Moció subscrita per les Sres. Castillo i Soriano i el Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la abdicació de Joan Carles I de Borbó.
Rebutjat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, en relació amb la convocatòria d'un referèndum sobre la forma d'Estat.
Rebutjat
0020 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre difusió de la candidatura de les Falles com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajudes per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període estival.
Rebutjat
0022 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre la reforma constitucional.
Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre actuació territorial estratègica València Dinamitza.
Retirat
0024 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV respectivament, sobre finançament del transport públic.
Expediente: E 00606 2014 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - INTERPEL·LACIONS.-
0025 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, en relació amb el procés judicial sobre el cas Emarsa.
Contestada
0025 - PREGUNTES.-
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre cases ocupades en el Cabanyal-el Canyamelar.
Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre accessibilitat de pas en l'encreuament del carrer de Cofrents.
Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació d'alqueries a Campanar.
Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre energia geotèrmica en edificis de nova planta.
Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mortaldat d'anguiles a l'Albufera.
Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obertura del 'Cuc de la Llum'.
Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre destinació d'infraestructures i instal·lacions del CUF1.
Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre menjador social nocturn.
Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació urbanística de la fàbrica de manufactures Aracil, al barri del Camí Fondo.
Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre propietats municipals al Parc de la Rambleta.
Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la contractació d'un responsable de comunicació en l'EMT.
Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures de cara a la Nit de Sant Joan.
Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2014 i el Museu d'Història de València.
Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els documents relatius als pontificats de Calixte II i Alexandre VI.
Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre petició del Museu Valencià d'Història Natural.
Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre substitució de semàfors en la ciutat.
Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre caducitat de procediments.
Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre conducció sota la influència d'estupefaents.
Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre parcs singulars.
Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre nou plec de condicions de manteniment i conservació d'espais enjardinats.
Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Centre municipal d'activitats per a persones majors al barri de Sant Josep.
Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre despeses del Pla Jove.
Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les rutes escolars segures.
Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la convocatòria per al 2014 de La Dipu et beca.
Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre ajuts a l'acolliment familiar.
Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre barreres arquitectòniques.
Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre dotacions al barri de Benicalap.
Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació dels punts de venda d'orxata.
Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació dels centres de majors al barri de Sant Josep.
Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sancions als locals que incomplixen la normativa de contaminació acústica.
Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estacionaments de bicis arrancats.
Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nombre d'escocells buits i anul·lats.
Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre solar abandonat en l'av. de les Balears.
Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre venda del València CF.
Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre carril bici en la Ronda Nord.
Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la passarel·la Cuc de Llum.
Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre accessos al cementeri del Grau.
Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre dimissió del director del Museu de l'Almoina.
Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre manteniment dels centres docents de la ciutat de València per al curs 2014-2015.
Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils, excepte CACSA.
Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre planificació de l'oferta educativa per al curs 2014-2015.
Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recent incendi en el Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre dimissió del director del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cultura i ocupació.
Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre incendi en el complex cultural la Rambleta.
Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Orde 40/2014, de 29 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre queixes ciutadanes en la prova esportiva 15k.
Contestada
0075 - Pregunta subscrita conjuntament per la Sra. Dolz i el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre control de costos de les instal·lacions electromecàniques.
Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'edifici Arena Auditorium.
Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'església de Sant Joan del Mercat.
Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la utilització de productes químics en la desembocadura del Túria.
Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicències de la plaça de Bous.
Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat privada.
Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre llicències de gasolineres en parcel·les de titularitat municipal.
Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de la DGT de control de la taxa d'alcoholèmia.
Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la seguretat en les platges durant la campanya de 2014.
Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya sobre l'ús de la bicicleta.
Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Paelles Fest.
Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre uniformitat de la Policia Local.
Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la venda ambulant il·legal.
Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre dispositiu de seguretat de l'Oktoberfest 2014.
Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre llicència de l'Oktoberfest 2014.
Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la contracta per a la prestació del servici d'assessorament de Vivenda Jove.
Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre brutícia i abandonament de l'estany situat davall del pont de la Mar.
Contestada
0091 - PRECS I PREGUNTES.-
0092 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el recurs contra el Pla del Cabanyal.
Contestada
0093 - Prec formulat in voce pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, en relació amb la retirada del recurs al Tribunal Suprem i demés aspectes sobre l''Orde Ministerial d'espoli en el Cabanyal.
Quedar assabentat
0094 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre atorgament de llicències al Cabanyal.
Contestada
0095 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Piscina València.
Contestada
0095 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.-
0096 - Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
Aprovat