S'està cercant, espereu....

2012-12-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2012-12-28

Tornar

Plens:

Data:
28-12-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria diciembre (Exp 38/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1338 al 1348, 814-X al 894-X, 6530-W al 7239-W, 12-V, 826-U al 910-U, 783-T al 833-T, 326-S al 353-S, 267-R al 316-R, 445-Q al 453-Q, 1092-P al 1224-P, 525-O al 559-O, 10-N al 46-N, 110-M, 944-L al 1011-L, 70-K al 75-K, 205-J al 223-J, 1225-I al 1363-I, 8108-H al 9718-H, 2032-G al 2407-G, 20-F al 22-F, 151-E al 170-E, 103-D al 111-D, 819-C al 967-C, 220-B al 228-B, 286-A al 298-A y 4589-Ñ al 5119-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució sobre nomenament de representant en València Plataforma Intermodal i Logística.
Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'aprovació de la Rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a 31 de desembre del 2011. (20/12/2012)
Expediente: E 05303 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la rectificació de l'error material detectat en la fitxa número 4 del Catàleg corresponent al document Modificació del PEPRI del barri de Velluters en l'àmbit de la illa de cases delimitada pels carrers de Quart, Palomar, Murillo, Moro Zeid i Rei en Jaume. (20/12/2012)
Expediente: E 03502 2006 000376 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document del Pla Especial de Protecció dels entorns dels Béns d'Interés Cultural següents: Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (ex convent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, ex convent del Carme i Església de la Santa Creu, i Palau dels Comtes de Cervelló. (20/12/2012)
Expediente: E 03502 2012 000021 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública, per gestió directa, el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució del Pla de Reforma Interior A.4.1. Parc Central. (20/12/2012)
Expediente: E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca l'acte dictat per la Sala de València, estimatori de la demanda incidental interposada per Hogarval, SL, contra acord plenari adoptat en execució de Sentència del recurs 2/465/03, i igualment consenta i complisca l'acte de la dita Sala que desestima el recurs de súplica i imposa les costes a l'Ajuntament. (21/12/2012)
Expediente: E 00501 2003 000266 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col·lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA), per a l'exercici 2013. (21/12/2012)
Expediente: E 01801 2012 004204 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2013. (21/12/2012)
Expediente: E 05501 2012 000073 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a. relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (21/12/2012)
Expediente: E 05501 2012 000078 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar d'especial interés i utilitat municipal l'obra de restauració de l'antic Convent de Jesús per a la qual es va concedir llicència mitjançant Resolució núm. I-472, de 27 d'abril de 2012. (21/12/2012)
Expediente: E H4963 2012 500689 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa no admetre les reclamacions presentades pels grups municipals EUPV, Compromís i Socialista contra els acords d'aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2013, així com aprovar definitivament les dites ordenances fiscals. (21/12/2012)
Expediente: E H4969 2012 500046 00 - Aprovat
0015 - TRIBUTS A. E.- Dóna compte dels Decrets d'Alcaldia de 3 de desembre de 2012 pels quals s'ordena la publicació de l'acord provisional elevat a definitiu i del text íntegre de la modificació de diverses ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2013, per no haver-se presentat reclamacions durant el període d'exposició pública.
Expediente: E H4969 2011 500041 00 - Quedar assabentat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre situació dels centres docents públics de la ciutat de València.
Expediente: E 00606 2012 000040 00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre modificació dels contractes de lloguer de les vivendes gestionades per Aumsa.
Expediente: E 00606 2012 000041 00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre deute del Servef amb els treballadors autònoms de València.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les aules de tercera edat.
Rebutjat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre dinamització de les arts escèniques.
Expediente: E 00606 2012 000042 00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre valoració declaració espoli del Cabanyal.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre signatura de la Carta dels Drets del Vianant.
Rebutjat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Institut Nóos.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el portal d'Open-Government a l'Ajuntament de València.
Rebutjat
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre multes coercitives per incompliment de la restauració de la legalitat urbanística en edifici situat al carrer de Santa Teresa, 9, a Foment d'Inversions Immobiliàries Mare Nostrum, SA.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre projecte de diagnòstic de contaminació atmosfèrica de València.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el CEIP Ciutat de Bolonya.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre enllumenat de l'av. de Campanar.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Policia Local a les pedanies.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Japan Week.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre arena oblidada al poliesportiu de Natzaret.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Estrela, del Grup Socialista, sobre obres d'urbanització després del soterrament de la línia 1 en Benimàmet.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre arena dipositada al poliesportiu de Natzaret.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies anul·lades.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre préstec ICO i interessos Consorci València 2007.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus provisional de l'any 2013.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre estat de manteniment dels CEIP de la ciutat de València.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Social l'Amistat.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre retirada d'arena sintètica de Natzaret.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre canvi de nom de la Trobada del Col·leccionisme Faller.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obres a la pedania del Saler.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre il·luminació a la pedania del Saler.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ús dels vehicles de les contractes de Jardineria per part de l'Organisme Autònom de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre contaminació lumínica i estalvi.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre pagament endarreriments serveis extraordinaris de Policia i Bombers.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Pla + Cabanyal.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre dotació de llibres a les biblioteques municipals.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el Pla d'eficiència energètica.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre didàctica en alguns museus de València.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visitants de la Llotja.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre pàgina web València Emprén.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre crisi i gestió local.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre evolució negativa de l'atur a València.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre intervenció arqueològica en l'av. de Portugal.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de control de bicicletes.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre assistència a processons.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre recursos materials de la policia local.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre unitat canina de rescat.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre concerts en espais municipals.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ajudes al municipi de Llorca.
Contestada
0062 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, sobre suposada reunió en relació a la liquidació d'Emarsa.
Contestada