S'està cercant, espereu....

2012-06-29 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple 

26 de setembre de 2023 

Vés enrere 2012-06-29

Tornar

Plens:

Data:
29-06-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria junio (Exp 16/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 46, 947-G al 1215-G, 139-S al 189-S, 3297-H al 4263-H, 533-P al 661-P, 2037-Ñ al 2804-Ñ, 389-U al 472-U, 363-C al 456-C, 69-M al 75-M, 390-T al 493-T, 18-K al 25-K, 364-X al 465-X, 252-O al 308-O, 97-B al 127-B, 2740-W al 3572-W, 93-R al 140-R, 114-A al 146-A, 149-J al 165-J, 37-D al 48-D, 11-F al 13-F, 416-L al 524-L, 57-E al 81-E, 288-Q al 315-Q y 585-I al 794-I, corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 4, 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de 2012, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local d'1 de juny de 2012 sobre designació de vocal en el Consell Agrari Municipal.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Proposa addicionar huit nous projectes a l'acord de delegació de competències entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València en el marc del Pla Confiança.
Expediente: E 00413 2009 000007 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU Ciutat de València. (25/06/2012)
Expediente: E 03001 2010 000201 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la modificació del PGOU 'Alineacions en l'illa de cases delimitada pels carrers de Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús. (25/06/2012)
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el document de Modificació puntual d'instruments de planejament municipal PGOU i PEPRI Dotacions públiques de titularitat autonòmica presentat per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. (25/05/2012)
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Modificació de Crèdits del Pressupost de 2012 per incorporació de romanent líquid de tresoreria de 2011 de l'Organisme Autònom Junta Central Fallera. (26/06/2012)
Expediente: E 05101 2012 000014 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2012. (26/06/2012)
Expediente: E 05501 2012 000041 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2012. (26/06/2012)
Expediente: E 05501 2012 000042 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió al Conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la prestació del servici de pagament telemàtic. (26/06/2012)
Expediente: E 00801 2012 000029 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar amb caràcter definitiu el text de l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València, i la resta de qüestions contingudes en la proposta. (26/06/2012)
Expediente: E 00206 2012 000001 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós PO 2/26/03 interposat contra acord plenari d'aprovació provisional del PAI i selecció d'agent urbanitzador, i aprovació definitiva del PAI y Pla Parcial de Millora, i contra Resolució de la Conselleria d'aprovació definitiva del PAI i Document d'Homologació del Sector SUP núm. 9 Patraix. (26/06/2012)
Expediente: E 00501 2003 000110 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós PO 37130/05 interposat per l'Associació Valenciana per a l'Estudi i Defensa de la Naturalesa Acció Ecologista-Agró contra el Decret 259/04 del Consell de la Generalitat Valenciana que va aprovar el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera (PRUG). (26/06/2012)
Expediente: E 00501 2005 000194 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada per la Sala de València i confirmada pel Tribunal Suprem, estimatòria parcial del recurs contenciós 2/1682/05 interposat contra Resolució del conseller de Territori i Habitatge sobre aprovació definitiva de la Homologació i PRI Guillem d'Anglesola incloses en l'Alternativa Tècnica del PAI per al desenrotllament de la dita Unitat d'Execució. (26/06/2012)
Expediente: E 00501 2006 000156 00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa realitzar els tràmits legals pertinents davant el Tribunal Suprem a l'objecte d'apartar-se, i sol.licitar la finalització i arxiu del recurs de cassació interposat per este Ajuntament i, per consegüent, consentir i complir la Sentència de la Sala de València estimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 440/2008 interposat per l'Associació d'Antics Propietaris Nou Mestalla contra l'acord plenari que va aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel.la GSP-1. (26/06/2012)
Expediente: E 00501 2008 000576 00 - Aprovat
0018 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del director d'orquestra Sr. Enrique García Asensio. (25/06/2012)
Expediente: E 01905 2012 000093 00 - Aprovat
0019 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del pintor Sr. Joan Genovés Candel. (25/06/2012)
Expediente: E 01905 2012 000100 00 - Aprovat
0020 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la filòsofa Sra. Adela Cortina Orts. (25/06/2012)
Expediente: E 01905 2012 000101 00 - Aprovat
0021 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2013, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 8 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (25/06/2012)
Expediente: E 01904 2012 000444 00 - Aprovat
0022 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre construcció dels ecoparcs previstos al Pla Zonal de Residus i beneficis per a aquells veïns i veïnes que més reciclen.
Rebutjat
0023 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla d'accés a la vivenda per a les famílies que han patit desnonaments.
Rebutjat
0024 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional d'adhesió i suport a la Plataforma Valenciana Rio +20.
Expediente: E 00606 2012 000017 00 - Aprovat
0025 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre un Pla de xoc urgent per al barri del Cabanyal.
Rebutjat
0026 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre els horts urbans.
Retirat
0027 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estrela, el Sr. Sanchis i la Sra. Castillo, en representació dels grups municipals Socialista, EUPV i Compromís respectivament, sobre l'IES Nou Patraix.
Expediente: E 00606 2012 000018 00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre una Carta Municipal per a València.
Expediente: E 00606 2012 000019 00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups Socialista, Compromís i EUPV sobre dotació d'equipaments al barri de Malilla.
Rebutjat
0030 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el rescat del sistema financer espanyol.
Rebutjat
0031 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre persones en situació de dependència.
Expediente: E 00606 2012 000020 00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre protecció i posada en valor de les restes arqueològiques del molí islàmic del carrer de Salvador Giner.
Expediente: E 00606 2012 000021 00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre procediment per a contractar el servei de manteniment i conservació dels edificis municipals.
Rebutjat
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el viver d'empreses municipal 'Creix'.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Social de Patraix.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre impartició d'un curs de Cant d'estil.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre visita als centres d'educació d'infantil i primària (CEIP) de la ciutat.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre enquitranat d'un gimnàs a l'avinguda de Pius XII.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contractes municipals de manteniment i neteja.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació i usos del Casino de l'Americà.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació i ús de l'edifici Aben al-Abbar núm. 7.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre molèsties a la Fira Alternativa ocasionades pel rodatge d'un anunci de cotxes semblants a la Fórmula 1.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa A.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa B.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles amb trasllat a base, taxa C.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa A.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa B.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos en concepte de retirada de vehicles sense trasllat a base per presència de la persona propietària, taxa C.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingrés de taxes en concepte de custòdia de vehicles, nivells A, B i C.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingrés de taxes en concepte de retirada de vehicles i custòdia.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre obres sense llicència al carrer de la Costera, 2.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre pagament de l'IBI de vivendes públiques del Cabanyal.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Centre d'Estratègies i Desenvolupament.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cobrament de cànons per empreses que gestionen poliesportius municipals.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per infraccions comeses per l'ús de bicicletes.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals (entitats religioses).
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació d'exempcions i bonificacions fiscals (governs estrangers).
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre recepció d'obres d'altres administracions.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre llicències de primera utilització.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre solar públic al carrer dels Juristes i nou centre Servef.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre deutes per expropiacions.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre planejament dotacional pendent d'expropiar.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre Catàleg de revestiments i paviments de la ciutat de València.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adjudicació de les parades en els mercats municipals.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre atenció a xiquets i xiquetes sense menjador escolar en l'estiu.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre posada en marxa del Balneari Mar Blau.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre subrogació parròquia Sant Joan de Ribera.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'escut inconstitucional al CEIP Teodor Llorente.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el concert final de curs al Conservatori José Iturbi.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obres al CEIP Sant Joan de Ribera.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Preguntes subscrites per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre, factures extraordinàries relatives a la neteja viària.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Pla de Xoc de la Diputació de València.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre problemes en l'obertura dels centres de Benicalap i Patraix.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre acord desmantellament fàbrica Moyresa.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Centre de Dia l'Amistat.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el desmantellament de les bases dels equips de la Copa Amèrica 2007.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Centre d'Atenció a Persones sense Sostre.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Hipoteca Jove.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina València per l'Emprenedor.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el II Pla de Joventut per a la Ciutat de València 2013-2016.
Contestada
0081 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre el poliesportiu de Malilla.
Contestada
0082 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el carrer del Bidasoa.
Contestada
0083 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el mercat de les flors de Goerlich.
Contestada
0084 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre manteniment de vehicles.
Contestada
0085 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Gran Premi d'Europa 2012 de Fórmula 1.
Contestada
0086 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el camp de golf del Saler.
Contestada
0087 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prestació del servei de monitors educadors de menjador escolar.
Contestada
0088 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre pneumàtics a la via pública.
Contestada
0089 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el pont de l'Assut de l'Or.
Contestada
0090 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Guia d'Activitats.
Contestada
0091 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre l'estat d'elaboració de l'auditoria ambiental.
Contestada
0092 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la utilització de l'ecoparc de Vara de Quart.
Contestada
0093 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Contestada
0094 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Festival Cinema Jove.
Contestada
0095 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre inauguració d'un centre europeu d'estudi de l'esport municipal.
Contestada
0096 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre préstec ICO i interessos sol.licitat pel Consorci València 2007.
Contestada
0097 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la crema de mobiliari públic.
Contestada
0098 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la relació de l'Ajuntament amb l'empresa Secuenzia Píxels, SL.
Contestada
0099 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre parts de treball de les contractes de conservació i manteniment de col.legis públics, mercats, cementeris i edificis i instal.lacions municipals.
Contestada
0100 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre desocupació a València.
Contestada
0101 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre qualitat en l'ocupació de València.
Contestada
0102 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre acomiadaments a València.
Contestada
0103 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre intraemprenedors a València.
Contestada
0104 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre turistes low cost a València.
Contestada
0105 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre València com a ciutat de pas.
Contestada
0106 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por el Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la seu electrònica.
Contestada
0107 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic de la realització del Gran Premi de Fórmula 1 per a València.
Contestada
0108 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre els punts de recollida d'oli per a reciclar.
Contestada
0109 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'edifici municipal conjunt de Bombers i Policia Local.
Contestada
0110 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre beques de La Dipu et beca.
Contestada
0111 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urbanització del sistema local d'espais lliures al carrer del Racó de l'Ermita.
Contestada
0112 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre rehabilitació del conjunt format per l'alqueria de Sant Llorenç i el molí de Sant Miquel.
Contestada
0113 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Museu d'Història Natural.
Contestada
0114 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les entitats supramunicipals de les quals forma part l'Ajuntament de València.
Quedar assabentat
0115 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la notícia d'una conversació entre la Sra. Alcaldessa i una conductora de l'EMT el passat 23 de juny.
Contestada
0116 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
Quedar assabentat
0117 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'afectació de l'abocador de Dosaigües per l'incendi forestal de Cortes de Pallars.
Contestada