S'està cercant, espereu....

Consells sectorials per anys | Ajuntament de València - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.

Composició de la Corporación 2019-2023 (pdf 42 kb).Naturalesa jurídicaFuncions 

Protecció de dades (pdf 171 kb.).

Consell Social de la Ciutat

Consell Social de la Ciutat de València - Funcions

Són funcions del Consell Social: 
a) Emetre informe sobre el Pla General d'Ordenació Urbana, amb motiu de la seua revisió, i d'igual manera en les futures modificacions substancials que puguen afectar els espais públics *rotacionales. 
b) Elaborar informes sobre les propostes de planificació estratègica de la Ciutat, els grans projectes urbans i el desenvolupament econòmic. 
c) Conéixer els criteris generals del pressupost municipal. 
d) Canalitzar demandes i propostes socioeconòmiques procedents d'Associacions i Institucions amb activitat econòmica i social en l'àmbit de la Ciutat.
 e) Actuar com a via de participació i diàleg de les diferents persones interlocutores socials en l'anàlisi i propostes sobre assumptes de caràcter socioeconòmic.
 f) Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general.
 g) Emetre informe quan així siga requerit per qualsevol òrgan municipal.