Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2019 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2019

Memòria de l'Ajuntament 2019 (pdf 2004 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 523 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 369 kb) Annex 2. Organigram (pdf 350 Kb) Annex 3. Gestió indirecta dels serveis pùblics (pdf 586 Kb) Annex 4. Balanç de comprovació (pdf 317 kb) Annex 5. Béns destinats a l’ús general (pdf 892 Kb) Annex 6. Passius financers (pdf 195 kb) Annex 7.1. Subvenció Reb. actius corrents i gastos (pdf 352 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov no financer (pdf 236 kb) Annex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 221 kb) Annex 8. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1824 Kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 221 kb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 262 kb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 184 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 173 kb) Annex 13. Recaudació neta (pdf 200 kb) Annex 14. Devolucions d'ingressos (pdf 189 kb) Annex 15. Compromisos d'ingrés (pdf 186 kb) Annex 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 249 kb) Annex 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 391 kb) Annex 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 236 kb) Annex 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 274 kb) Annex 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 188 kb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 236 kb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 194 kb) Annex 23. Gastos amb finançament afectat (pdf 222 kb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (pdf 547 kb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 387 kb)

Compte Anual 2019 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2019 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Deportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congresos de Valencia Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular


Comptes anuals de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals i auditories Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2016 (pdf 43 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2016

Memòria de l'Ajuntament 2016 (pdf 1,72 Mb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 459 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 148 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 758 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 103 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 182 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 191 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 225 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1,17 Mb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 216 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 234 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 242 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 185 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 172 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 201 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 185 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 182 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 252 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 390 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 258 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 254 kb) Annex 18. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 187 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 189 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 217 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2016 (pdf 17 kb)

Compte Anual 2016 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2016 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals EMT. Comptes anuals MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals