Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2019 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2019

Memòria de l'Ajuntament 2019 (pdf 2004 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 523 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 369 kb) Annex 2. Organigram (pdf 350 Kb) Annex 3. Gestió indirecta dels serveis pùblics (pdf 586 Kb) Annex 4. Balanç de comprovació (pdf 317 kb) Annex 5. Béns destinats a l’ús general (pdf 892 Kb) Annex 6. Passius financers (pdf 195 kb) Annex 7.1. Subvenció Reb. actius corrents i gastos (pdf 352 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov no financer (pdf 236 kb) Annex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 221 kb) Annex 8. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1824 Kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 221 kb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 262 kb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 184 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 173 kb) Annex 13. Recaudació neta (pdf 200 kb) Annex 14. Devolucions d'ingressos (pdf 189 kb) Annex 15. Compromisos d'ingrés (pdf 186 kb) Annex 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 249 kb) Annex 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 391 kb) Annex 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 236 kb) Annex 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 274 kb) Annex 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 188 kb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 236 kb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 194 kb) Annex 23. Gastos amb finançament afectat (pdf 222 kb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (pdf 547 kb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 387 kb)

Compte Anual 2019 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2019 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Deportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congresos de Valencia Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular


Comptes anuals de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals i auditories Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2018 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2018

Memòria de l'Ajuntament 2018 (pdf 2741 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 497 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 296 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 875 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 220 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 241 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 211 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 232 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1370 Kb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 461 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 257 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 273 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 187 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 174 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 199 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 187 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 184 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 236 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 372 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 234 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 244 kb) Annex 18.1. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 188 kb) Annex 18.2. Compromisos de ingrés amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 308 kb) Annex 19. Resum execució projectes de gasto. (pdf 5789 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 198 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 8919 kb) Annex 22. Resum del cost per elements de les activitats. (pdf 624 kb)

Compte Anual 2018 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2018 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Turisme València. Comptes anuals i auditories