S'està cercant, espereu....

Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2021 (pdf 49 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2021

Memòria de l'Ajuntament 2021 (pdf 27609 Kb) Anex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 651 kb) Anex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 544 kb) Anex 2. Organigram (pdf 556 Kb) Anex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 1278 Kb) Anex 4. Balanç de Comprovació (pdf 491 kb) Anex 5. Béns destinats a l'ús general (pdf 355 Kb) Anex 6. Passius financers (pdf 447 kb) Anex 7.1. Subvenció Reb. Actius corrents i gastos (pdf 494 kb) Anex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 519 kb) Anex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 186 kb) Anex 8. Contractació administrativa. Procedimients d'adjudicació (pdf 1048 Kb) Anex 9. Modificacions de crèdit (pdf 449 kb) Anex 10. Remanents de crèdit (pdf 771 kb) Anex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anexo 13. Recaudació neta (pdf 418 kb) Anexo 14. Devolucions d'ingressos (pdf 410 kb) Anexo 15. Compromisos d'ingrés (pdf 407 kb) Anexo 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 836 kb) Anexo 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 583 kb) Anexo 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 455 kb) Anexo 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 458 kb) Anexo 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 411 kb) Anexo 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 432 kb) Anexo 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 416 kb) Anexo 23. Gastos con finançament afectat (pdf 445 kb)

Anexo 24. Creditors per operacions devengades (pdf 584 kb)

Anexo 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 652 kb)

Compte Anual 2021 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2021 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. València Clima i Energia. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policía Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Fundació C.M València Alimentació Sostenible. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2018 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2018

Memòria de l'Ajuntament 2018 (pdf 2741 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 497 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 296 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 875 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 220 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 241 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 211 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 232 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1370 Kb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 461 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 257 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 273 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 187 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 174 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 199 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 187 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 184 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 236 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 372 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 234 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 244 kb) Annex 18.1. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 188 kb) Annex 18.2. Compromisos de ingrés amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 308 kb) Annex 19. Resum execució projectes de gasto. (pdf 5789 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 198 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 8919 kb) Annex 22. Resum del cost per elements de les activitats. (pdf 624 kb)

Compte Anual 2018 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2018 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Turisme València. Comptes anuals i auditories