S'està cercant, espereu....

Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2021 (pdf 49 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2021

Memòria de l'Ajuntament 2021 (pdf 27609 Kb) Anex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 651 kb) Anex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 544 kb) Anex 2. Organigram (pdf 556 Kb) Anex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 1278 Kb) Anex 4. Balanç de Comprovació (pdf 491 kb) Anex 5. Béns destinats a l'ús general (pdf 355 Kb) Anex 6. Passius financers (pdf 447 kb) Anex 7.1. Subvenció Reb. Actius corrents i gastos (pdf 494 kb) Anex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 519 kb) Anex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 186 kb) Anex 8. Contractació administrativa. Procedimients d'adjudicació (pdf 1048 Kb) Anex 9. Modificacions de crèdit (pdf 449 kb) Anex 10. Remanents de crèdit (pdf 771 kb) Anex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anexo 13. Recaudació neta (pdf 418 kb) Anexo 14. Devolucions d'ingressos (pdf 410 kb) Anexo 15. Compromisos d'ingrés (pdf 407 kb) Anexo 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 836 kb) Anexo 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 583 kb) Anexo 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 455 kb) Anexo 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 458 kb) Anexo 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 411 kb) Anexo 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 432 kb) Anexo 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 416 kb) Anexo 23. Gastos con finançament afectat (pdf 445 kb)

Anexo 24. Creditors per operacions devengades (pdf 584 kb)

Anexo 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 652 kb)

Compte Anual 2021 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2021 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. València Clima i Energia. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policía Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Fundació C.M València Alimentació Sostenible. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2017 (pdf 43 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2017

Memòria de l'Ajuntament 2017 (pdf 2272 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 488 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 340 kb) Annex 2. Béns destinats a l'ús general (pdf 580 Kb) Annex 3. Passius financers (pdf 180 kb) Annex 4.1 Subvenció Rec actius corrents i gastos (pdf 187 kb) Annex 4.2. Subv. Rec. Inmov no financer i AEV (pdf 183 kb) Annex 4.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 223 kb) Annex 5. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1299 Kb) Annex 6. Modificacions de crèdit (pdf 204 kb) Annex 7. Remanents de crèdit (pdf 249 kb) Annex 8. Acreidors por operacions pendents d'aplicar a presupost (pdf 237 kb) Annex 9. Drets anul·lats (pdf 175 kb) Annex 10. Drets cancel·lats. (pdf 162 kb) Annex 11. Recaudació neta (pdf 187 kb) Annex 12. Devolucions d'ingressos (pdf 174 kb) Annex 13. Compromisos d'ingrés (pdf 171 kb) Annex 14. Obligacions pressupostos tancats. (pdf 244 kb) Annex 15. Drets pendents de cobrament totals.(pdf 392 kb) Annex 16. Drets anul·lats (pdf 247 kb) Annex 17. Drets cancel·lats (pdf 283 kb) Annex 18. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors. (pdf 179 kb) Annex 19. Resum execució projectes de gasto. (pdf 193 kb) Annex 20. Anualitats pendents projectes de gasto. (pdf 183 kb) Annex 21. Gastos amb finançament afectat. (pdf 212 kb)

Compte Anual 2017 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2017 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals EMT. Comptes anuals MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Turisme València. Comptes anuals i auditories