S'està cercant, espereu....

Presentació - València

Presentació

 

 Seu de l'Escola de Jardineria i Paisatge

 

L'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, amb data de constitució de l'1 de gener de 2012, és fruit de la fusió de la Fundació Pública de Parcs i Jardins Singulars i la Fundació de l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge. Estes fundacions es van crear l'any 1984 com a conseqüència d'una iniciativa de l'Ajuntament de València. La seua fusió suma esforços, manté les finalitats amb què van ser creades i millora la seua estructura organitzativa. En els Estatuts del nou OAM es recullen com a objectius fonamentals la conservació, el manteniment i la gestió dels jardins i parcs adscrits a ell, la promoció, el desenvolupament i el foment de l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, que alhora té com a finalitat la recerca, la formació, la mentalització i la difusió del coneixement del paisatge, natural i constituït, en la seua conformació espontània o com a jardí urbà, dirigits a la generalitat dels ciutadans i en especial als escolars, jardiners, educadors i postgraduats. Per això el coneixement, respecte i estima cap als espais verds, són punts importants entre els valors a transmetre, i pretenen ser a més un focus d'informació i formació tant per als ciutadans com per als professionals del sector ornamental. La seua seu es troba a Antonio Suárez n º 7, 46021 València.

Per això, les funcions de l'Organisme Autònom Municipal són les de manteniment, gestió, control i cures dels parcs i jardins, els ensenyaments de Jardineria i la cura del Medi Ambient i altres activitats docents com ara els ensenyaments de Floristeria a través de l'Escola Valenciana d'Art Floral creada també el 1984 i que depèn també del nou Organisme autònom.

|

La tasca formativa anirà destinada a la formació i reciclatge de les plantilles de jardiners municipals, però també a la formació professional de totes aquelles persones interessades en buscar el seu futur en els sectors de la jardineria i la floristeria; desenvolupar un servici de recerca i documentació lligat a la problemàtica ornamental que permeta conéixer els condicionants que presenten els jardins mediterranis i les solucions més adequades; desenvolupar una tasca de conscienciació social, amb l'objectiu d'involucrar diferents col·lectius (escoles, associacions de veïns, associacions de mestresses de casa, associacions culturals etc.) en la tasca de potenciar, mantindre i conservar els espais verds i el medi ambient.

 Seu de l'Escola Valenciana d'Art Floral

Per assolir estos objectius l'Organisme Autònom desenvolupa diferents tipus d'activitats, com xerrades a escoles, programes divulgatius en diferents mitjans de comunicació (ràdio i televisió), cursos d'iniciació per a aficionats, cursos de formació professional (que permeten l'obtenció de la titulació d'Oficial Jardiner i Oficial Florista), cursos monogràfics d'especialització i cursos de postgrau. Alguns d'estos cursos es realitzen en col·laboració amb altres organismes com ara la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Diputació de València, Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, ajuntaments i associacions professionals.

En tots els cursos de Jardineria impartits es concedix una gran importància a la formació pràctica de l'alumnat, per al que es disposa en l'actualitat de 1.816.138 m2 de jardins públics que actualment gestiona i manté l'Organisme Autònom, que són utilitzats simultàniament com a camps de pràctiques, de manera que els alumnes s'integren en el manteniment diari dels dits jardins.

També són importants els cursos destinats a complir un fi social, com és el cas dels cursos de majors i els destinats a discapacitats psíquics, malalts mentals i a col·lectius amb problemàtiques específiques, que s'impartixen en col·laboració amb altres entitats com la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, els Servicis Socials Municipals o el Servici Valencià de Salut. També s'organitzen activitats amb associacions com els Amics de les Plantes i altres no estrictament vinculades a la jardineria o la floristeria, però sí al medi ambient, com són la Societat Micològica Valenciana o el Grup Valencià de Geologia.

|
 Alumna en pràctiques de jardineria
 Pràctiques d'Art Floral
|

Quant a investigació i documentació, l'OAM continua comptant amb una biblioteca especialitzada en jardineria, floristeria i paisatgisme, composta per 2.800 volums de llibres i altres tants de revistes, i un laboratori on realitzen pràctiques els alumnes. A més es desenvolupen diverses línies d'investigació relacionades amb la problemàtica dels jardins urbans en ambients mediterranis i amb la utilització de la flora ornamental. A través del Centre Natúria es treballa amb la divulgació i conscienciació mediambiental. (info@naturia.info)

Tant la branca de Jardineria com la d'Art Floral desenvolupen activitats similars, organitzant cursos per a aficionats, professionals, d'especialització, de reciclatge, de majors.... L'Escola de Jardineria impartix una formació professional que abasta matèries com: la botànica, les tasques culturals al jardí, el disseny de jardins, el coneixement de la flora ornamental, els diferents estils del disseny de jardins, la fitopatologia de les plantes i els seus tractaments, la floricultura i producció ornamental, amb una formació teòrico-pràctica que permet als alumnes abordar el seu accés al món laboral amb una formació de nivell de Jardiner especialitzat.

Amb la finalitat d'oferir una formació tan àmplia i aplicada com siga possible, l'Escola Valenciana d'Art Floral analitza de forma permanent les tendències del mercat i quan s'escau les integra en la formació que s'impartix als alumnes, sense oblidar en cap moment el que ha de ser esta activitat: l'expressió de tot un Art. Per a això impartix una formació multidisciplinari que comprèn tant matèries bàsiques (dibuix tècnic i artístic, història de l'art ...) com aplicades (materials i arranjaments florals, ikebana-art floral japonès, floricultura i producció ornamental...), el que permet als alumnes abordar des de treballs clàssics de caràcter tradicional, propis de la floristeria de sempre, fins a treballs més innovadors, reflex de les últimes tendències en el món professional internacional.

L'Escola Valenciana d'Art Floral ha realitzat demostracions per a professionals del sector i públic en general; les seues composicions florals abasten des dels rams de mà i centres florals, als treballs d'aparadorisme i els de grans dimensions en espais com: esglésies, recintes firals, jardins, palauets i altres edificis públics, ha concorregut a diferents concursos nacionals i internacionals, on ha aconseguit nombrosos premis que reflectixen el seu alt nivell professional.

Parc Urbà Forestal

Descripció de punts d'interés didàctic

El , situat sobre els trams IV-V del Jardí del Túria, reunix una àmplia representació d'alguns dels arbres i arbustos més freqüents a la Comunitat Valenciana, permetent al visitant passejar entre espècies pròpies de la vegetació forestal, riberenca i agrícola de les terres valencianes, encara que és la vegetació forestal la que ocupa la major superfície d'este parc. El seu disseny no respon per tant al traçat d'un jardí convencional, sinó més prompte al d'un xicotet bosc urbà.

A fi de poder aprofitar el seu potencial didàctic, es proposa un recorregut per alguns dels punts més significatius del jardí, de manera que la seua visita permeta realitzar un xicotet itinerari didàctic per alguns dels arbres i arbustos més representatius de la flora valenciana, contemplant espècies de diferents ecosistemes, que van des dels pinars de l'alta muntanya mediterrània fins als cultius agrícoles de les terres baixes, encara que al ser la vegetació forestal la predominant en el parc, és la que es troba millor representada.

Per a cada u dels punts o parades proposades es detalla el tipus de vegetació predominant (agrícola, forestal o riberenca) i la relació dels arbres i arbustos que es troben presentes en les voltants, però incloent solo les espècies associades a l'ecosistema en què habitualment es localitza el dit tipus de vegetació.

Punt 1
VEGETACIÓ AGRÍCOLA
Olivera (Olea europaea), garrofera (Ceratonia siliqua), granat (Púnica granatum), llorer (Laurus nobilis), almez (Celtis australis)

Punt 2
VEGETACIÓ FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), roure pubescent (Quercus pubescens), teix (Taxus baccata), arboç (Arbutus unedo), pi carrasco (Pinus halepensis), pi pinyoner (Pinus pinea)

Punt 3
VEGETACIÓ FORESTAL
Ginebre de la miera (Juniperus oxycedrus), teix (Taxus baccata), savina albar (Juniperus thurifera), araar (Tetraclinis articulata), ciprer (Cupressus sempervirens), quejigo (Quercus faginea), pi pinyoner (Pinus pinea), margalló (Chamaerops humilis)

Punt 4
VEGETACIÓ RIBERENCA
Àlber (Populus alba), sarja negra (Salix atrocinerea), salze blanc (Salix alba), taray (Tamarix gallica), baladre (Nerium oleander)

Punt 5
VEGETACIÓ FORESTAL

Pi roig (Pinus pinaster), carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), durillo (Viburnum tin-vos), margalló (Chamaerops humilis), cornicabra (Pistacia terebinthus), aladierno (Rhamnus alaternus), matagallos (Phlomis purpúria)

Punt 6
VEGETACIÓ AGRÍCOLA
Garrofera (Ceratonia siliqua), morera blanca (Mor-vos alba), palmera datilera (Phoenix dactylifera)

Punt 7
VEGETACIÓ FORESTAL
Carrasca (Quercus ilex), surera (Quercus suber), quejigo (Quercus faginea), roure pubescent (Quercus pubescens), pi roig (Pinus pinaster), pi carrasco (Pinus halepensis), ginebre de la miera (Juniperus oxycedrus), margalló (Chamaerops humilis), romer (Rosmarinus officinalis)

Punt 8
VEGETACIÓ FORESTAL
Pi negral (Pinus nigra), savina albar (Juniperus thurifera), ginebre comú (Juniperus communis), teix (Taxus baccata)

Punt 9
VEGETACIÓ FORESTAL
Pi albar (Pinus sylvestris), savina albar (Juniperus thurifera), ginebre comú (Juniperus communis), teix (Taxus baccata), grèvol (Ilex aquifolium), arç albar (Crataegus monogyna).