Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Les activitats extraescolars més demandades durant el passat curs van ser les de suport educatiu, les culturals i les excursions per la natura

L'Ajuntament de València oferirà activitats extraescolars i complementàries dirigides a l'alumnat d'entre 3 i 18 anys

• La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha fet balanç d’este servici municipal

06/10/2021

Les activitats extraescolars més demandades pels centres educatius durant el passat curs escolar per compensar els efectes negatius del confinament van ser les relacionades amb el suport escolar, la gestió de les emocions, les de caràcter cultural, les relacionades amb les eixides a la natura, les activitats artístiques, i les d'horts escolars, sostenibilitat i salut alimentària. La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha fet balanç d’este servici municipal i ha confirmat que l'Ajuntament de València tornarà a sol·licitar les ajudes econòmiques que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destina als ajuntaments, que en este curs seran per organitzar activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a l'alumnat d'entre 3 i 18 anys.

 

El programa "Compensem", desenvolupat durant el passat curs escolar, ha estat format per una sèrie d'activitats extraescolars i de suport educatiu dirigides a l'alumnat menor de 18 anys. Este projecte ha tingut com a objectiu compensar, mitjançant recursos educatius, suport sociofamiliar i activitats mediambientals, els efectes negatius del confinament del curs escolar 2019 - 2020, i va comptar amb el finançament de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

La programació d'activitats va tenir en compte la demanda expressada pels centres educatius quan es va llançar una enquesta prèvia, a través de la qual es sondejaven les necessitats derivades de les mancances que va ocasionar el confinament, així com la incorporació als centres educatius.

"La demanda prioritària ha sigut el suport educatiu", ha explicat Ibáñez, qui ha fet balanç de les activitats realitzades durant el passat curs escolar. En este sentit, el projecte "Espais de suport" va desenvolupar el seu programa de suport a 36 espais "atesos per educadors socials i professors especialistes en els àmbits científic, humanístic i d'idiomes".

En l'organització de l'oferta d'activitats del programa "Compensem" es van involucrar diverses àrees municipals a més de la regidoria d'Educació, com la regidoria de Joventut i la regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, ja que es va tractar d'un projecte transversal i integrador.

El programa "Comunicant les nostres emocions", de la regidoria d'Educació, va tenir igualment una gran acollida. A través d'activitats de caràcter pràctic, com el taller radiofònic, es van treballar les habilitats socials, l'equilibri emocional, l'escolta activa i el pensament crític.

La proposta cultural es va centrar en el programa "Explora el teu barri", també gestionat per la regidoria d'Educació, en un intent de generar sinergies, connexions i correspondències entre els diferents recursos humans i culturals dels barris. Es van treballar aspectes com l'art, el joc i la participació ciutadana de nens i nenes i grans amb la finalitat de crear una cartografia subjectiva de cada barri.

Des de la regidoria de Joventut s'han desenvolupat activitats de socialització i s'ha proporcionat als adolescents recursos de lleure educatiu, ús positiu de l´oci, rutes culturals i excursions per la natura.

Les activitats de la regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta han tingut com a finalitat l'acostament dels xiquets a l'entorn. S'han treballat temàtiques ambientals com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i s'han realitzat rutes interpretatives pels espais naturals. Així mateix, s'ha potenciat la necessitat d'adquirir hàbits d'alimentació saludable.