S'està cercant, espereu....

Infociudad - LABORATORI MUNICIPAL - València

LABORATORI MUNICIPAL

Laboratorio Vista exterior del laboratori municipal

El Laboratori Municipal de València està integrat dins del Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació i Platges i depén de la Delegació de Qualitat Ambiental integrada en l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

La creació del Laboratori Municipal es referencia en la RO de 23 de juny de 1890 i, a nivell estatal i autonòmic, la creació de laboratoris municipals va ser legislada per primera vegada per mitjà del Reial decret de 22 de desembre de 1908.

El Laboratori Municipal ha sigut regulat des de la seua creació per mitjà de legislació de caràcter local; no obstant això, en l'àmbit estatal, hi ha hagut un desplegament legislatiu que gradualment ha desembocat en una transferència de competències a les corporacions locals i, en conseqüència, al Laboratori Municipal. Així podem veure com el capítol III del títol II de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (després de les reformes de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern local, i de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) atribuïx competències als ens locals en l’article 25 en els termes següents:

  • "El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.”
  • "El municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes en matèries com ara: medi ambient urbà, gestió dels residus sòlids urbans, abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals, protecció de la salubritat pública, etc.”

Per tot això, el Laboratori Municipal, en atribució d'eixes competències, desenrotlla en l'actualitat les activitats següents:

  • Control sanitari per mitjà de l'anàlisi químic i microbiològic d'aigües de consum humà, continentals, residuals i marines.
  • Control sanitari per mitjà d'anàlisis químics i microbiològics d'aliments.
  • Control de toxiinfeccions alimentàries en coordinació amb el Servici de Sanitat i Consum.
  • Suport tècnic-analític i d'assessorament de les diferents delegacions que componen la corporació, així com dels organismes oficials i associacions que l'Ajuntament, per convenis o requeriments, considere oportú, en matèria de medi ambient, sanitat, consum i altres aspectes.
  • Atenció a les consultes dels ciutadans relacionades amb eixes competències.

El Laboratori Municipal de València té implantat un sistema de gestió de la qualitat, està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació com a laboratori d'assaig segons la norma UNE-EN ISO 17025 per a la realització d’assajos microbiològics i químics en aigües i aliments, amb número d’acreditació 802/LE1677, i l'abast acreditat és el que figura en l'annex tècnic d'ENAC. Esta acreditació significa el reconeixement formal de la competència tècnica per a la realització d’estos assajos i que els resultats que proporciona són tècnicament vàlids i fiables.

Cartera de Servicis (pdf 1.2 mb.). Annex Tècnic d’ENAC (pdf 559 kb).

Ubicació

AV. FRANCIA , 60

46023 VALENCIA

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: