S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Inspector d'Obres i Servicis (14/08/2004)
Tipus: Funcionari Grup: C
Places
Total: 9
Promoció interna: 4
Reserva discapacitats: 1
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-08-2004
DOCV: 29-10-2004
BOE: 01-02-2005
Presentació instancies
Instancies: 02-02-2005 a 24-02-2005
Drets d'examen: 23 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Segon Examen 04-05-2006
Primer Examen 11-03-2006
Observacions
"En el tauler d'Anuncis de la C/ Sang, 5 es pot consultar el resultat de la fase de concurs en la convocatòria de 9 places d'Inspector d'Obres i Servicis.NOTIFICACIÓ.-Es concedix als aspirants que figuren en la relació precedent un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació a la baremació anteriorment ressenyada. També es pot consultar en tal tauler d'Anuncis el llistat en què apareixen col·locats dits aspirants per orde de major a menor puntuació una vegada verificades les sumes dels exercicis en la fase d'Oposició, així com la puntuació en la fase de Concurs. En conseqüència, per al cas que dins del termini fixat no es presentara reclamació alguna respecte a la baremació de mèrits efectuada, el Tribunal declara que han superat el procés selectiu i proposa per a ocupar en propietat 9 places d'Inspector d'Obres i Servicis als aspirants que apareixen en tal llistat per l'orde que s'indica.NOTIFICACIÓ.- En cas de no presentar-se cap reclamació a la baremació de mèrits efectuada, es concedix als aspirants proposats un termini de 20 dies hàbils perquè presenten els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la Norma Segona establida en les Bases de la Convocatòria. Si dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no presentaren la documentació, o de la mateixa es deduïra que no té algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris/es, donant lloc a la invalidesa de l'actuació dels interessats i la nul·litat subsegüent dels actes del Tribunal respecte a estos, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues instàncies. Els que tingueren la condició de funcionari de carrera, quedaran exempts de justificar documentalment les condicions generals a què es referix l'esmentada Norma que ja hagueren sigut provades per a obtindre el seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de presentar original o fotocòpia compulsada del seu nomenament com a funcionari de carrera i el títol acadèmic exigit. El ressenyat termini començarà a partir del dia següent a aquell en què finalitzen els 10 dies per a reclamacions i esmenes d'errors respecte al resultat de la baremació de mèrits i sempre que estes es produïsquen, en qualsevol altre cas, es faria pública una nova proposta de nomenament. València, 26 de setembre del 2006Tema 9 - L'inspector d'obres i servicis: Concepte i atribucions:"
Fitxers adjunts
  • tema 9_inspector obrasyserv(3).pdf