S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Subaltern
Tipus: Funcionari Grup: E
Places
Total: 126
Promoció interna:
Reserva discapacitats: 20
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 17-03-2004
DOCV: 21-06-2004
BOE: 28-05-2005
Presentació instancies
Instancies: 30-05-2005 a 21-06-2005
Drets d'examen: 11 euros
Lloc de pagament: Bancaja, nº cta. 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Tercer Examen 16-06-2006
Segon Examen 20-05-2006
Primer Examen 08-04-2006
Observacions
" Atesa la reclamació presentada per SRA Mª Pilar Moreno García en el termini d'al·legacions i esmenat l'error observat en el llistat de proposta de nomenament on SRA Sofia Almerich Jiménez ha de figurar darrere de SRA Mª Jose Sania Malfagón, s'han exposat en els Taulers d'Anuncis de la c/ Sang, 5 els resultats de la convocatòria per a proveir en propietat 126 places de subaltern, col·locats per orde de major a menor puntuació NOTIFICACIÓ: Es concedix als aspirants proposats un termini de 20 dies hàbils perquè presenten els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la Norma Segona establida en les Bases de la Convocatòria. Si dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no presentaren la documentació, o de la mateixa es deduïra que no té algun dels requisits exigits, no podran ser anomenats funcionaris/es, donant lloc a la invalidesa de l'actuació dels interessats i la nul·litat subsegüent dels actes del Tribunal respecte a estos, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues instàncies. Els que tingueren la condició de funcionari de carrera, quedaran exempts de justificar documentalment les condicions generals a què es referix l'esmentada Norma que ja hagueren sigut provades per a obtindre el seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de presentar original o fotocòpia compulsada del seu nomenament com a funcionari de carrera i el títol acadèmic exigit. València, 7 de setembre del 2006 EL SECRETARI DEL TRIBUNAL,"
Fitxers adjunts
  • subalterno_trib(3).pdf
  • tema 11 subalternos bases 2004(3).pdf