S'està cercant, espereu....

2023-03-30 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2023-03-30

Tornar

Plens:

Data:
30-03-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 MARZO 2023

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17 i 24 de febrer i 3 y 10 de març de 2023, i extraordinària i urgent de 16 de març de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Far Històric del Port de València, amb la categoria de Monument d'Interés Local.
Expediente: E-03001-2022-000287-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a canvi de qualificació de parcel·la dotacional al carrer de l'Escultor García Mas, 2.
Expediente: E-03001-2022-000094-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL La Quinta de Nuestra Señora de las Mercedes (Casino de l'Americà).
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU per a canvi de qualificació de l'Ús Específic de Sistema Local d'Espais Lliures (EL) a Sistema Local de Serveis Públics (SP) al carrer d'Alboraia, 6.
Expediente: E-03001-2022-000144-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada UE Moncayo.
Expediente: E-03003-2020-000029-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa donar per extingit de mutu acord el Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de València en matèria de transport interurbà de viatgers.
Expediente: E-01801-2016-003475-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de Resolució d'Alcaldia número 37, de 28 de febrer de 2023, sobre la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2022.
Expediente: E-04301-2023-000008-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu a l'avaluació del compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa per l'Ajuntament de València i el seu sector d'organismes i entitats dependents classificats com a administracions públiques, en l'exercici 2022.
Expediente: E-00407-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions formulades, de les omissions del tràmit de fiscalització prèvia i del resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com dels resultats obtinguts del control dels comptes justificatius de les ordres de pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exercici de 2022.
Expediente: E-00409-2023-000001-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes de subvencions concedides per raó de la Covid-19.
Expediente: E-00820-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000010-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a. Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000014-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000018-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa no admetre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000017-00 - Aprovat
0018 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa rectificar els errors detectats en el text de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, que va ser aprovat definitivament mitjançant acord plenari de data 23 de febrer de 2023.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
0019 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa la creació de la Comissió No Permanent de la Capitalitat Verda Europea 2024.
Expediente: E-04001-2022-000144-00 - Aprovat
0020 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el Pla per a la Diversitat Sexual i de Gènere a la Ciutat de València, denominat Pla Divérsitas.
Expediente: E-02230-2023-000071-00 - Aprovat
0021 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament d'un membre del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0022 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Dona compte de l'Informe de fiscalització del Pla de Mesures Antifrau en projectes finançats amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència duta a terme per part de la Sindicatura de Comptes.
Expediente: E-00703-2022-000002-00 - Quedar assabentat
0023 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les estratègies participatives dels barris de Morvedre, la Punta, Castellar-l'Oliveral i Malilla.
Expediente: E-00706-2023-000015-00 - Aprovat
0024 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa de Governança Participativa Municipal de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00706-2023-000016-00 - Aprovat
0025 - COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2022 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2023-000362-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Municipal Compromís, Sr. Fuset, sobre la Marina per a la ciutat.
Expediente: O-C1903-2023-000008-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita conjuntamen per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre els emissaris de Vera i el Saler.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la mobilitat als barris de València.
Expediente: E-89CIU-2023-000004-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la nefasta situació actual de la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: E-89CIU-2023-000004-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les subvencions directes a entitats promotores del separatisme i contràries als valors constitucionals i el nostre Estatut d'Autonomia.
Expediente: E-89CIU-2023-000004-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre el manteniment a València de l'Hospital Arnau de Vilanova.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez sobre l'increment de la seguretat ciutadana al llit vell del riu Túria, a l'objecte de previndre i protegir els fills de moltes famílies valencianes front a l'assetjament, baralles o agressions físiques i verbals.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, contra les notícies falses.
Expediente: E-01910-2023-000001-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre suprimir els gastos municipals a les famílies de classe mitja i treballadora quan reben una herència dels seus pares i familiars.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i els Srs. Giner i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre l'ampliació nord del port de València.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0036 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre el balanç final de la gestió del govern municipal en este mandat.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0037 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre cues a la porta de l'Oficina de Padró.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre contractes menors adjudicats per la Delegació de Patrimoni Històric relatius a la Senyera i a la Casa dels Bous.
Expediente: O-89CIU-2023-000051-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pèrdua de documentació de l'expedient E 05302 2014 000190 del Servici de Patrimoni.
Expediente: O-89POP-2023-000020-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Copoví i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Crida 2024.
Expediente: O-89CIU-2023-000051-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anàlisi del Pla de Vivenda 2017-2021.
Expediente: E-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: E-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació relativa a la problemàtica de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la quantificació de la contingència relativa a la problemàtica de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les places d'aparcament blau, taronja i verd.
Expediente: E-89CIU-2023-000002-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords aprovats al maig de 2021 relatius a la instal·lació de desfibril·ladors i dispositius anti-ennuegada.
Expediente: O-89CIU-2023-000057-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els empadronaments especials el 2022.
Expediente: O-89CIU-2023-000057-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els empadronaments especials el 2023.
Expediente: O-89CIU-2023-000057-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.
Expediente: O-89CIU-2023-000057-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques de les Torres de Quart.
Expediente: O-89CIU-2023-000057-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies formulades contra les comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2023-000058-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Reglament de l'Arxiu Municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000058-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de remodelació del Museu de la Setmana Santa Marinera Salvador Caurín.
Expediente: O-89CIU-2023-000058-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2023-000062-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a implantar en aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Expediente: O-89CIU-2023-000061-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació de les mesures de la Diagnosi de la situació actual de la Confraria de Pescadors de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000062-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2023-000062-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Inversions Dipu 2021.
Expediente: O-89CIU-2023-000062-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els mitjans humans i materials afectes al servei d'estacionament regulat a la via pública.
Expediente: O-89CIU-2023-000061-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'antena de telefonia del barri de Beniferri.
Expediente: O-89CIU-2023-000061-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels treballadors del Consorci València 2007 o la Marina.
Expediente: O-89CIU-2023-000061-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la col·locació de la placa per les persones mortes per la Covid-19.
Expediente: O-89CIU-2023-000060-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de wifi al tanatori municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000060-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servei de protecció de dades a les víctimes de violència de gènere en l'Espai Dones.
Expediente: O-89CIU-2023-000060-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servei de neteja a les platges durant la Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2023-000060-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de zones esportives previstes a Castellar.
Expediente: O-89CIU-2023-000060-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els drons adquirits a la mercantil Assessorament i Serveis de Drons, SL.
Expediente: O-89CIU-2023-000062-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de la Comissió d'Investigació denominada 'Accident durant el muntatge de la grada contractada pels promotors dels concerts de Vivers 2017'.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a usuaris de bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sancions per contaminació acústica tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el dispositiu de seguretat estàtica a la Llotja durant les Falles.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la prestació de vigilància externa als monuments municipals en Falles.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ocupació il·legal d'immobles municipals.
Expediente: O-89VOX-2023-000016-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre sensors de fums als domicilis de les persones majors.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres de dia per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els assentaments a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les llistes d'espera als Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les passarel·les elevades en l'Ofrena.
Expediente: O-89CIU-2023-000061-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre d'empleats municipals de la plantilla ocupada en cadascú dels grups de classificació funcionarial.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs d'obres i servicis en Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs d'obres i servicis en Gestió d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs d'obres i servicis en Vivenda.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs d'obres i servicis en Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les cues al Padró.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'ORA.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IBI.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació en 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la dotació de més personal i posada en marxa dels tràmits del Padró a les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Centre d'Interpretació del Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació del pont interior de la Gola del Pujol.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les Diligències Preliminars B-50/17 del Tribunal de Comptes.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estudi de l'impacte econòmic de les Falles.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Carta de Servicis de les Biblioteques Municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la licitació de l'edifici dels Docks.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'incompliment de les obligacions de publicitat activa per part del Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre vandalisme i crema de contenidors.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les inversions del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les parades de venda no sedentària als mercats de Castellar, Malilla, Colon i Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els solars municipals d'ús educativocultural y sanitarioassistencial.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'abonament per a la compra de bicicletes i patinets elèctrics.
Expediente: O-89POP-2023-000026-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0107 - ALCALDIA. Proposa no celebrar la sessió plenària ordinària de maig de 2023, prevista segons el règim de sessions per al dia 25 de maig.
Expediente: E-00601-2023-000017-00 - Aprovat