S'està cercant, espereu....

2022-12-22 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2022-12-22

Tornar

Plens:

Data:
22-12-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 DICIEMBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 17 de novembre de 2022 i extraordinària de 25 de novembre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 14 de novembre i el 15 de desembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 14, 18 i 25, i 2 i 12 de desembre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI Moreres II NPR-5.
Expediente: E-03003-2022-000019-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació publica la Modificació Puntual del PGOU per al canvi d'ús de la parcel·la dotacional GIS-5 situada en l'avinguda del Port núm. 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Autoritat de Transport Metropolità de València i l'Ajuntament de València per a la prestació del servei de transport interurbà de viatgers.
Expediente: E-01801-2022-011848-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe d'avaluació normativa 2022.
Expediente: E-00401-2022-000063-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla normatiu de l'Ajuntament de València per a l'any 2023.
Expediente: E-00401-2022-000074-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control financier permanent en matèria de despeses, d'ingressos i d'auditories del Sector Públic Local de l'exercici 2021 (Pla Anual de Control Financier 2022).
Expediente: E-00409-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2023, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00409-2022-000013-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000020-00 - Aprovat amb esmenes
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les reclamacions al Pressupost inicial de 2023 i aprovar definitivament el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal de 2023.
Expediente: E-05501-2022-000021-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU (Mitjà propi) per a l'exercici de 2023.
Expediente: E-01801-2022-011226-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa cofinançar per l'Ajuntament de València el Projecte de Rehabilitació de l'edifici Oficina del Pla Cabanyal-Canyamelar, carrer d'Empar Guillem, 4.
Expediente: E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
0015 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposar autoritzar, per raons d'interés i/o utilitat pública, l'execució de les obres que afecten l'arbratge singular i monumental en l'àmbit del jardí del Parterre (plaça d'Alfons el Magnànim).
Expediente: E-02701-2021-000391-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la mínima afecció al sistema radicular de l'exemplar de Ficus macrophylla, situat al carrer del Comte de Trenor, enfront de les Torres dels Serrans, amb motiu de la realització d'obres.
Expediente: E-04001-2022-001016-00 - Aprovat
0017 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar d'Eucalyptus camaldulensis monumental situat al carrer del Pintor López, enfront del número 7.
Expediente: E-04001-2022-001174-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa la rectificació d'error material produït en l'article 1 de l'Ordenança reguladora del servei Menjar a domicili de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000259-00 - Aprovat
0019 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la substitució de dos membres del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0020 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la permanència de la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats a la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre seguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre una bateria de mesures contra la violència de carrer que afecta la seguretat a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000309-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un auditori per a la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000313-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la declaració de l'Ajuntament de València com a lloc de memòria democràtica.
Expediente: O-89CIU-2022-000313-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita per la delegada d'Acció Cultural, Sra. Ibáñez, la portaveu del Grup socialista, Sr. Gómez, i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, sobre la presentació de la candidatura de l'Ajuntament de València per a l'adhesió de la ciutat de València a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la categoria de Disseny.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la paralización de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre rebuig a l'aplicació de les zones de baixes emissions.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre desenvolupar un pla d'acció municipal front a la problemàtica social que patixen a les seues comunitats de veïns moltes famílies treballadores amb escassos recursos.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, perquè la Cavalcada dels Reis d'Orient del pròxim 5 de gener de 2023 incloga i concloga amb l'Adoració a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre un pla de mobilitat per al carrer de Colon.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el Parc Gulliver.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
PREGUNTES
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en relació amb l'empresa RICASA.
Expediente: O-89CIU-2022-000308-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre persones beneficiàries del projecte València Inserix.
Expediente: O-89CIU-2022-000310-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de persones d'alta al servei d'Atenció a domicili.
Expediente: O-89CIU-2022-000310-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de persones d'alta al servei de Menjar a casa.
Expediente: O-89CIU-2022-000310-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la subrogació del personal que presta el servei del programa d'intervenció familiar.
Expediente: O-89CIU-2022-000310-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la participació de les persones majors al projecte de ciutats amigables.
Expediente: O-89CIU-2022-000310-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'autorització de taules i cadires en l'entorn del carrer de Palafox.
Expediente: E-89CIU-2022-000022-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels diferents projectes relacionats amb el Parc Central.
Expediente: E-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre habitatges de propietat municipal.
Expediente: E-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la Policia Local de València.
Expediente: E-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de promoció turística Valencia is now.
Expediente: O-89CIU-2022-000312-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre un punt d'intercanvi de llibres al mercat del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000312-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les recomanacions primera i tercera de la Resolució 662, de 5 d'agost de 2022, dictada pel director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-89CIU-2022-000022-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la prova pilot de la jornada laboral de quatre dies.
Expediente: O-89CIU-2022-000312-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels projectes EDUSI, ARRU i Confiança.
Expediente: E-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: E-89CIU-2022-000021-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'edificació existent al Jardí del Túria coneguda com a Casa de l'Aigua.
Expediente: E-89CIU-2022-000022-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació Provincial i el desenvolupament d'estratègies participatives.
Expediente: E-89CIU-2022-000022-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la disposició de caixers i entitats bancàries a les pedanies.
Expediente: E-89CIU-2022-000022-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament i execució de les inversions previstes en la fitxa de despesa dels Pressupostos municipals de 2022 MP250 33600 62300.
Expediente: O-89CIU-2022-000308-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes i/o activitats previstes des de l'Ajuntament de València amb motiu de l'Any Sorolla en 2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000308-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres a la Casa-Museu de la Setmana Santa Marinera Salvador Caurín.
Expediente: O-89CIU-2022-000308-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats d'oci alternatiu per a jòvens durant el període de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2022-000314-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els sistemes de sensorització de contenidors.
Expediente: O-89CIU-2022-000314-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2022-000314-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura i/o tancament de les biblioteques.
Expediente: O-89CIU-2022-000308-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la realització de sondatges al costat del ficus del Parterre.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les persones sense llar mortes al carrer en 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000314-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les obres dels poliesportius de Sant Isidre i de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2022-000314-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'accés de vehicles a l'aparcament del mercat Central.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla de la PLV.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'horari d'atenció al públic de la Regidoria de Comerç.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'adquisició de fons bibliogràfics nous.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Centre d'Arts Escèniques Bombalino.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'intervención en edificis municipals de valor patrimonial i social.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa de la Demanà.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cessió del port del Saler a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre de sol·licituds incompletes d'ajuda al lloguer no incloses en la llista provisional que han aportat posteriorment la documentació requerida.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reclamacions de millora de manteniment o obres de condicionament en dependències i instal·lacions dels col·legis municipals i públics.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reclamacions de millora de neteja als col·legis de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reclamacions de millora de neteja en dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre propers nomenaments en comissió de servici de personal funcionari d'altres administracions.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació d'hivernacles al terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000312-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre una sentència que declara la naturalesa laboral del personal treballador que integrava el Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els consultoris auxiliars de Carpesa, Borbotó, Benifaraig i Poble Nou.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les certificacions energètiques.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la pòlissa d'assegurança que dona cobertura a l'accident mortal que va ocórrer en Vivers el 27 de juny de 2017.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els pisos per a atendre a persones en exclusió social.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la responsabilitat civil pel sinistrament mortal en el muntatge de les grades de Vivers al juny de 2017.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'equipament del personal treballador de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les sancions imposades en les zones verda i taronja.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el certificat final de les obres de remodelació del parc de Gulliver.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les baralles, batusses o bregues multitudinàries que té constància o han intervingut els efectius de la Policia Local en els últims dos mesos.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els cursos per al control de mases impartits a efectius de la Policia local en els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'equipament i material per al control de masses i desordres públics subministrat als agents i oficials de la Policia Local en l'any 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la gravació dels servicis i reforços d'efectius de la Policia Local en la central de transmisions la nit del dissabte 26 de novembre en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les prestacions econòmiques individualitzades.
Expediente: O-89VOX-2022-000069-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Oficina Nacional de l'Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les inversions territorializadas al Pressupost de 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els desperfectes denunciats en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes de necessitat social.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre una vella fàbrica en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les proves i comprovacions al Parc de Gulliver.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Contestada
0107 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, en la sessió plenària ordinària de 17 de novembre, sobre ajudes directes a les comissions falleres.
Expediente: O-00606-2022-000005-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0108 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, en defensa de la sobirania nacional i la renovació dels òrgans constitucionals.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
0109 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de la demolició del complex industrial situat entre els carrers de Guatla, 3, Sant Bru i Luz Casanova.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Aprovada proposta alternativa
0110 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, de rebuig a la modificació de normes que afecten l'arquitectura constitucional de l'Estat, les seues institucions i la salvaguarda de l'ordre constitucional.
Expediente: O-89POP-2022-000120-00 - Rebutjat
PRECS I PREGUNTES
0111 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la reparació de l'ascensor del Centre de Joventut de Natzaret.
Quedar assabentat
0112 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'Estratègia Participativa de la Punta.
Quedar assabentat