S'està cercant, espereu....

2021-10-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2021-10-28

Tornar

Plens:

Data:
28-10-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 OCTUBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 28 d'octubre de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000094-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 30 de setembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 de setembre i d'1, 8 i 15 d'octubre, extraordinària de 29 de setembre i extraordinària i urgent de 30 de setembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del tercer trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000016-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Decret del TSJ que declara acabat –en virtut del desistiment de la part actora- el PO 848/2021, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-00501-2021-000336-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justicia desestimatòria –amb imposició de costes a les recurrents- del recurs PO 303/2020, interposat contra la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de clavegueram, col·lectors i estació de bombament.
Expediente: E-00501-2021-000343-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el tercer trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000018-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i situació de tresoreria a 30 de setembre del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000009-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2021-000020-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a exercir l'activitat pública de professor associat a temps parcial en la Universitat de València.
Expediente: E-00401-2021-000090-00 - Aprovat
0012 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de professora col·laboradora en el Grau de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.
Expediente: E-01101-2021-003295-00 - Aprovat
0013 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada de psicòloga.
Expediente: E-01101-2021-003562-00 - Aprovat
0014 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: E-01101-2021-003228-00 - Aprovat
0015 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la formalització de nous compromisos del Pacte d'Alcaldes i autoritzar el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica com a representant de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-08001-2021-000058-00 - Aprovat
0016 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes de caràcter local a incloure en el calendari laboral de l'any 2022.
Expediente: E-01904-2021-001008-00 - Aprovat
0017 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa ratificar la Resolució núm. 885-TC, de 5 d'octubre de 2021, que rectifica l'acord del Ple de data 30 de setembre de 2021, concedint la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos.
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat
0018 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l'Odi per als anys 2021-2024.
Expediente: E-02230-2021-000124-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre l'augment de la inversió a la ciutat de València prevista en els PGE per a 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la declaració com a Festa d'Interés Turístic Local de les Festes de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovat amb esmenes
0021 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre la protecció i dignificació dels animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la inseguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i la Sra. Lozano, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i la titular de l'Àrea de Govern de Benestar i Drets Socials respectivament, pel dret a l'accés i manteniment de comptes de pagament bàsics adreçades a persones en situació de vulnerabilitat.
Expediente: E-C1905-2021-000010-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre els centres de suport a les famílies.
Expediente: O-89CIU-2021-000308-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i la Sra. Ibáñez, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i la regidora de Joventut respectivament, sobre l'Any de la Joventut 2022.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat amb esmenes
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre implantar un pla d'acció per garantir el dret al descans del veïnat.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre desenvolupar una educació de qualitat als col·legis municipals.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez, la Sra. Notario i el Sr. Fuset, portaveu del Grup Socialista, portaveu adjunta del Grup Compromís i regidor del Grup Compromís respectivament, relativa a un tractament just a València en els PGE.
Expediente: O-C1907-2021-000649-00 - Aprovat amb esmenes
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre investigació a CaixaBank.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de l'entorn de la Llotja com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000306-00 - Contestada
0033 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre aparcaments.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
PREGUNTES
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures per a combatre el ciberbullying en menors.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del comerç just.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els equips d'intervenció familiar (violència filioparental i violència de gènere) i atenció a menors en acolliment familiar.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de Decidim VLC 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la participació veïnal als consells de districte.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del Reglament de participació.
Expediente: O-89CIU-2021-000299-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre presència de la plaga del cotonet en l'arbratge de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Comité per a la Gestió del Risc de l'Òrgan Gestor de Platges.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'àrea de coaching per a l'ocupació de València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Portalemp de València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les parades en els diferents mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els recorreguts de les manifestacions i l'acte dels Moros i Cristians.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pla anual de contractació de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat dels cronistes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre exposicions de l'Ajuntament, situació de la placa de la Llotja i aparcaments de bicis en les Torres dels Serrans o altres monuments.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la modificació dels Estatuts de l'OAM Palau de la Música i de La Mostra, i l'adscripció del personal de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000304-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre rutes culturals i històriques.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions als pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre obres als mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000300-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre reforç de la neteja i recollida de residus durant la campanya de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de contenidors per a reciclatge d'oli domèstic.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del pressupost de neteja per a 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inversions en matèria esportiva.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'expedició d'informes de vulnerabilitat de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accés esporàdic a l'àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accions de la Regidoria d'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb Foment sobre la Torre Miramar i l'execució de les obres.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en la Marina i el seu entorn.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes en els plans EDUSI, ARRU i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la infància.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la diversitat sexual.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el centre sociocultural de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones majors.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el mètode de pagament als museus i monuments municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els procediments de reintegrament en convocatòries del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi'.
Expediente: O-89CIU-2021-000303-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el xec escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes de despeses de menjador escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les ajudes de material escolar del curs 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Museu Casa de les Roques - Corpus.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre propostes de multa per festes en domicilis.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre venda de droga a la menuda.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els puestos oferits i ocupats als mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre contractacions irregulars en la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la Plaça del Llibre.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la recollida d'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una plaga de mosquits al Mercat Central.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les senyalitzacions en espais públics adaptats a persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assignació de les competències i recursos necessaris perquè es realitze l'acord a proposta d'este grup municipal per a la conservació i neteja de la barana del llit, ponts històrics i el projecte de rehabilitació del Pont de la Mar.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assignació pressupostària per a desenvolupament de l'acord aconseguit a proposta del Grup Municipal de Vox en relació amb l'inventari, recopilació i restauració de les restes arquitectòniques de la Tortada de Goerlich.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0086 - Pregunta suscrita por el Sr. Gosálbez, del Grupo Vox, sobre l'adquisició, donació o existència en l'arxiu de la xarxa de biblioteques municipals d'algun dels 32 llibres de temàtica LGTBI retirats pel Jutjat de Castelló.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre persones abonades, entrades i execució d'obres al Palau de la Música.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la tarifa de l'aigua.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre bonificacions, concessions i ajudes municipals a familíes nombroses.
Expediente: O-89VOX-2021-000081-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Punt de Trobada Familiar de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la fibra òptica/banda ampla en la Devesa del Saler i Poble Nou.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la degradació del polígon de Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre trànsit i inundacions en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'administració electrònica a l'Ajuntament i el sector públic local.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Projecte Nou Riu del Túria.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Capital Mundial del Disseny.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la xarxa wifi.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la normativa de transparència al sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000307-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre municipis innovadors.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les inversions en cementeris, de l'Acord Marc i sobre la festivitat de Tots Sants.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Digit Jove.
Expediente: O-89CIU-2021-000298-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre aparcaments públics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres al Parc Central.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments del tercer trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de serveis tercer trimestre 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i subministraments d'alimentació que tramitaren els serveis municipals i coordinadors generals dependents de les delegacions de Coordinació Jurídica, Serveis Centrals Técnics, Relació amb els Mitjans, Innovació i Inspecció els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el total de despeses relatives a obres, disseny i decoració del Saló de la Ximenera de l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses en restaurants, cafeteries i càtering que tramitaren els serveis municipals i coordinadors generals dependents de les delegacions de les àrees de Protecció Ciutatdana, Desenvolupament, Renovació Urbana i Habitatge, Desenvolupament Innovador i àrea d'Educació, Cultura i Esport els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre inversions en infraestructures hídriques.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge dels canals de desguàs de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els programes EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Candidatura de València a l'America's Cup.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de Tetuan.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reforma de l'explanada del Parc de l'Oest i els seus accessos.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Contestada
0123 - MOCIONS URGENTS
0124 - Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre l'ampliació del Port de València.
Expediente: O-89POP-2021-000102-00 - Rebutjada l'urgència
0125 - Moció urgent subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre els Estatuts del Palau de la Música.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0126 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la PNL relativa a l'ampliació del Port de València presentada al Congrés dels Diputats.
Contestada
0127 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la PNL relativa a l'ampliació del Port de València presentada al Congrés dels Diputats.
Contestada
0128 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, regidora del Grup Ciutadans, sobre les obres d'urbanització del carrer d'en Gil, encreuament amb el carrer de les Carabasses.
Quedar assabentat
0129 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'aplicació de l'article 120.3 del ROP.
Contestada