S'està cercant, espereu....

2018-12-20 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2018-12-20

Tornar

Plens:

Data:
20-12-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 20 DICIEMBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, de la regidora Sra. Sandra Gómez López.
Expediente: E-00401-2018-000095-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 15 de novembre de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 12 de novembre i el 15 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 16, 23 i 30 de novembre i 5 de desembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Proposa la declaració de la Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz com a regidora no adscrita i altres assumptes expressats.
Expediente: E-00401-2018-000094-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'Ordenació Detallada del PGOU en l'àmbit del carrer del Doctor Buen, a Benimàmet.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'Illa de casses 11.1 del Sector 6 del Pla Parcial Malilla Nord.
Expediente: E-03001-2018-000107-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'Estudi de Detall de la subilla de cases M1 del Pla Parcial Ciutat de les Arts i les Ciències.
Expediente: E-03001-2018-000243-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat per Urbanizadora Xerea, SL, contra l'acord del Ple de data 27 de juliol de 2018 pel qual es rebutja l'alternativa tècnica presentada per esta i, per consegüent, es declara desert el concurs per a la programació de la UE 1 del PEPRI del barri de la Seu-Xerea.
Expediente: E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar la delegació de competències de regulació dels semàfors aprovada per l'Ajuntament d'Alboraia.
Expediente: E-01801-2016-004785-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal 2019.
Expediente: E-00401-2018-000074-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'aprovació inicial de la 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000042-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'any 2019, i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la concertació d'un préstec de refinançament de l'EMT.
Expediente: E-05201-2018-000030-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (MOCIGAV) i del Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF-2019).
Expediente: E-00407-2018-000021-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable, exercici 2019.
Expediente: E-02701-2018-000525-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'inversions en plantes potabilitzadores per al període 2019-2023.
Expediente: E-02701-2018-000321-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004000-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000488-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències relatives a l'actuació de nova construcció del CEIP 106, Malilla (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'accceptació de la resolució de la Conselleria de delegació de competències de les fases 2 i 3 del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals.
Expediente: E-02250-2018-000335-00 - Aprovat
0024 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar una sol·licitut de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2018-004818-00 - Aprovat
0025 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa acceptar la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
0026 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la modificació de les circumstàncies en relació amb la compatibilitat pública de professor associat.
Expediente: E-01101-2018-004954-00 - Quedar assabentat
0027 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'actuació municipal davant el risc d'inundacions.
Expediente: E-01501-2018-000470-00 - Aprovat
0028 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'aprovació definitiva de la ZAS del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat amb esmenes
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0029 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el futur de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000286-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la creació d'una comissió no permanent d'investigació denominada 'Accident durant el muntatge de la grada de la Gran Fira de València 2017'.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita per l'equip de govern municipal pels drets de les treballadores de la llar i les cures.
Expediente: O-C1508-2017-000354-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Declaració de Bé d'Interés Cultural i Festa d'Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana de la Festivitat de Sant Antoni Abad de València, que se celebra al carrer de Sagunt.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita per l'equip de govern per a donar suport a la inclusió del municipi de València en la proposta del projecte de decret de modificació del Pla d'ordenació dels recursos naturals del Parc Natural del Túria, proposat per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Expediente: O-C1505-2018-000697-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre facilitar el dret al vot a les persones amb ciutadania europea en les eleccions municipals i europees.
Expediente: O-89CIU-2018-000307-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació d'una planta pilot I+D per al reciclatge/valorització dels residus sòlids i líquids urbans.
Expediente: O-89CIU-2018-000306-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pels Sres. Estellés i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cessament en les seues funcions del regidor delegat de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.
Expediente: O-89CIU-2018-000308-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita per l'equip de Govern sobre la llibertat d'expressió.
Expediente: O-C1502-2018-000400-00 - Aprovat amb esmenes
0038 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1517-2018-000365-00 - Aprovat
PREGUNTES
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la presència de les Forces Armades en Expojove.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0040 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació ""Informació per al turisme"".
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0041 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació ""Gastronomia i restauració"".
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0042 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el taller d'ocupació ""Activitats per a la ciutadania"".
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes amb la Generalitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els treballs externs del servei de persones majors en 2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els treballs externs del servei de persones majors en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre inversió de la Generalitat en 2019 per a equipaments esportius en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2019 de l'àrea d'Esports.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pla d'actuacions en col·legis.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de la tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres del Pavelló Esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la consignació pressupostària de la Generalitat en 2019 per al Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la readmissió de diverses treballadores de les escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una avaria en l'enllumenat públic al poble de Borbotó.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la instal·lació de càmeres en el centre històric.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el compliment de la sentència en relació amb la fase III de la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les zones inundables del terme municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els accidents en què es troben implicats autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una trapa del clavegueram en el Parc de l'Oest.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una investigació d'ofici del Síndic de Greuges per la proliferació d'abocadors il·legals al terme municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les negociacions amb la propietat de l'antic Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un vídeo promocional del Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'increment de les queixes veïnals en relació amb la neteja viària.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'empitjorament de la neteja en el baròmetre municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la via pública al barri de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de la séquia de l'Agulla, camí de la Séquia Fabiana.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Policia de Barri.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la implantació de contenidors marrons de recollida selectiva de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre robatoris en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de comunicació dels nous contenidors marrons de recollida selectiva de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els gorretes.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el curs d'acreditació dels barquers i les barqueres de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la gestió de les pluges de novembre.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària de l'av. de les Corts Valencianes.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre places i solars inundats a la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les pintades i grafits.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els usos de l'alqueria del Moro.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç del projecte de compostatge dels residus de la palla de l'arròs (Mercavalència).
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la primera edició València, canvia pel clima.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'equipament de l'embarcador del Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de cobriment dels col·lectors descoberts al passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions de Disciplina Urbanística en el Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre aparcaments subterranis per a residents.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre cessió de sòl municipal per a cooperatives de vivendes.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el col·lector de la marginal dreta de l'antic llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els drets dels veïns i les veïnes de la Llotja dels Pescadors.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desclassificació dels sectors urbanitzables.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el concurs d'idees per a l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el finançament autonòmic de l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les modificacions al projecte de la V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pagament d'expropiacions per ministeri de la llei.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una petició d'entrevista a l'alcalde pel que fa al Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta de València (PATHV).
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els posicionaments respecte a l'acord de concessió d'ús per a l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanització del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació del quiosc de la Gran Via Ramón i Cajal.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparació de la torreta sud de l'antiga Estació d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el sector de sòl urbanitzable en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida Reformes de Mercats.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida Arrendament Instal. i Utillatge.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la signatura del Conveni del Projecte Sigues + Digital.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'horari del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'usos del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Auditoria Plataforma d'Intermediació.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pagament d'interessos de demora per la coberta de la Junta Municipal de Russafa (exp. 768/2018).
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Festa de la Infantessa de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un contracte menor de la Junta Municipal d'Exposició.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inscripcions en el registre municipal d'entitats.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les ajudes a projectes d'educació i forment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de canvis d'ús de residencial a THO1.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'expedients d'apartaments turístics
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies del veïnat als apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les resolucions relatives a apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la realització de les Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí i el compliment d'eixos objectius.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la realització de noves Jornades en defensa dels drets humans a altres col·lectius o pobles que estan patint la conculcació dels dits drets.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compromís de la Regidoria amb els drets humans de totes les persones independentment del lloc on residisquen, la seua religió o creences.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la repercusió que ha suposat per a la ciutat de València a celebració de les Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els honoraris que han rebut els participants en les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el lliurament de presents, obsequis o regals als participants en les Jornades de defensa dels drets del poble jueu.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la partida pressupostària a la qual se li ha carregat el cost de la realització de les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobreel cost que ha suposat la realització de les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones ponents que han participat en les Jornades en defensa dels drets del poble jueu.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el motiu per a la realització d'unes Jornades en defensa dels drets humans del poble palestí.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'admissió d'alumnes en les escoles municipals en el curs 2018-2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'admissió d'alumnes en les escoles municipals en el curs 2017-2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els i les alumnes de les escoles municipals de 0 a 3 anys.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa laboral +55.
Expediente: O-89CIU-2018-000285-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat dels capítols II i VI del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes d'obres del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics de setembre a desembre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de la neteja de col·legis durant el curs 2018/2019.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre proveïdors amb més de 15.000 euros en contractes menors adjudicats al llarg del primer trimestre del 2018 i fins a 15.000 euros en la resta de l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el compliment de l'acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València, per als anys 2016-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu Faller.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el sistema de control de visites al Museu del Corpus-Casa de les Roques.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost de festes per a Cap d'Any 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost d'Expojove 2018-2019 i la participació de l'Exèrcit i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el pressupost per a la commemoració del VI Aniversari de la Mort de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la recuperació de les ajudes per a l'adequació dels casals fallers.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la situació actual del Museu del Corpus-Casa de les Roques i els danys en imatges i edifici.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Cavalcada de les Magues de Gener.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el patrocini d'empreses privades de la Cavalcada de Reis 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el certificat de la il·luminació nadalenca 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre informes de servicis i publicació Ban Municipal Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre relació de fons pictòrics municipals existents en dependències oficials de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre per a persones sense sostre de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'Òrgan de Decisió Estratègica de Sistemes d'Informació (ODESI).
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'autorització de la Delegació de Medi Ambient pel que fa a les pintades del mur de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres al Centre Municipal de Servicis Socials de la Saïdia.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les campanyes publicitàries de l'Oficina de Publicitat.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la gestió de les xarxes socials de la Delegació de Comerç.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la contractació de la gestió dels centres de dia per a persones majors dependents d'Arniches i Alqueria de la Puríssima.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'execució de la Resolució 147/2018 del Consell de Transparència sobre Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la regularització del centre d'acollida en el Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer del Serpis.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells buits en el carrer de Lluís Peixó.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre palmeres en el carrer de Yáñez de la Almedina.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ingressos de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències d'activitat de locals municipals en concessió administrativa.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre balanç de les rutes turístiques i visites guiades.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet Est.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el nou sistema informàtic de Gestió Tributària.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre situació de les inversions en jardins en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau i la prolongació del carrer de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre contractació de llicències SAP.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre zones verds del barri de Beteró.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells en el carrer de Lluís Crumière.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre manteniment del parc de Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de José Mª Orense.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbratge en el carrer de Mauro Guillén.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de sòl municipal a cooperatives.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arbratge i escocells en el carrer de Bernat de Fenollar.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí i escocells de la plaça de Xúquer.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre polítiques de rehabilitació.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de tanques en jardins diversos.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0187 - "Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la jornada ""Defenguem Palestina"".
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'obres i activitat dels hospitals La Fe i el Clínic.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció destinada a Natania per a la gestió del Centre Nocturn de Baixa Exigència.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una subvenció a Esclaves de Maria.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del pàrquing de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de Justícia i del General Palanca.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'intercanviador de la plaça de Tetuan.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el cens de vehicles matriculats a València.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la situació de la campanya Adopta un escocell.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes ferroviaris en el barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el detall de despeses de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en edificis públics.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en infraestructures de transport.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat universal en espais públics.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reforma de Cronista Carreres i altres projectes de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions d'asfaltat i pavimentat de voreres a València per a 2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre dades d'intensitat de trànsit ciclista i de VMP en l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una reclamació veïnal davant el Parlament europeu per l'avinguda de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de qualitat del servei de l'EMT de novembre de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici en l'avinguda del Cid, enfront de Quarta Unitat de Districte de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'espai verd en el carrer de Sant Vicent, des de la plaça d'Espanya a Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una subvenció a l'Institut Social Obrer.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria de mobilitat davant les noves dades del baròmetre municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de l'Agència de la Bicicleta 2017 vs 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes en defensa dels animals en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre noves actuacions a realitzar en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd de l'alcalde Joan Ribó.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes d'acumulació del trànsit als carrers de la Carda i de Murillo.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç de la Mesa de la Mobilitat en 2018 i sectorials.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'aparcaments d'interconnexió modal a València i pobles de València executats en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç del Pla de Seguretat Viària 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat Metropolità.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'ordenació de la plaça de Xúquer.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'inversions i despeses executades en 2018 als pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç d'actuacions sobre alqueries i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proposta de l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000303-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre proveïdors amb reconeixements d'obligació o extrajudicials que superen els 15.000 euros durant l'exercici 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000114-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre dinamització de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de coordinadora de la Mutant.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Municipal de la Dona.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Municipal de Cooperació.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 1 del Parc Central, destinada a equipament esportiu.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 4 del Parc Central, destinada a Serveis Socials.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la quarta recomanació del Síndic de Greuges pel que fa a l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre col·locació d'arena en zona d'instal·lació de falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans del barri del Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000115-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobreobres en la nau 2 del Parc Central, destinada a Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre treballs realitzats en el solar del futur edifici de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el palau medieval del carrer de les Cuines.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres de canalització en la zona del pont del Real.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pagament de la cuota de la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris i Festivals de Titularitat Pública.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en la nau 3 del Parc Central, destinada a usos culturals.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Federació d'Iniciatives Culturals Urbanes.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un oferiment d'un antiquari de claus de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Ban de Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000302-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el contenidor marró de residus orgànics.
Expediente: O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la qualitat ambiental de l'entorn de la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'esbrossat d'escocells.
Expediente: O-89CIU-2018-000304-00 - Contestada
0249 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions a l'Associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: O-00606-2018-000005-00 - Contestada
0250 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre pel Sr. Monzó, del Grup Popular, perquè es resolga una petició d'accés a un expedient de gestió tributària.
Expediente: O-00606-2018-000005-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0251 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les restriccions d'accés rodat al centre en les festes nadalenques.
Contestada
0252 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez sobre un acte benèfic el proppassat cap de setmana.
Contestada
0253 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la readmissió de les treballadores de les escoles infantils municipals que han passat a gestió directa.
Contestada
0254 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'amenaça de vaga en l'EMT.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0255 - Declaració institucional per reclamar la revisió i modificació de l'IVA aplicable a la compra d'instruments musicals.
Aprovat