S'està cercant, espereu....

2018-06-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2018-06-28

Tornar

Plens:

Data:
28-06-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 JUNIO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny de 2018, i extraordinària de 31 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'actualització de la composició de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E-03001-2011-000086-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les NNUU del PGOU relativa a la regulació de l'ús THO.1 en plantes no residencials.
Expediente: E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
Expediente: E-03001-2016-000029-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el contingut mínim dels projectes d'urbanització integrants de l'alternativa tècnica dels programes d'actuació integrada.
Expediente: E-03003-2018-000003-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació del Pla Director de Seguretat Viària de la Ciutat de València.
Expediente: E-01801-2017-001547-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a información pública i consultes el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJCV que no admet el recurs PO 1/82/2015, interposat contra actuació material de la Generalitat constitutiva de via de fet consistent a excloure una mercantil de la qualitat de copromotor de l'actuació territorial estratègica ATE 4/2012 València Dinamitza.
Expediente: E-00501-2018-000201-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000013-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000017-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la declaració de València com a Ciutat pel Comerç Just.
Expediente: E-02250-2018-000205-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió a la segona fase del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de València relativa a l'actuació de rehabilitació del CEIP Carles Salvador (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0019 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Europea d'Energy Cities.
Expediente: E-08001-2018-000021-00 - Aprovat amb esmenes
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió de distincions i condecoracions per la Generalitat Valenciana a membres de la Policia Local de València, any 2018.
Expediente: E-01404-2018-000113-00 - Aprovat
PROCEDIMIENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els treballadors de Mercavalència en situació laboral irregular.
Expediente: O-89CIU-2018-000157-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2018-000158-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita conjuntament per la delegada Sra. Fábregas i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern, a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
Expediente: O-C1517-2018-000195-00 - Retirat
0024 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un centre cívic cultural en Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000154-00 - Aprovat amb esmenes
0025 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern de rebuig a la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposat per la Comissió Europea.
Expediente: O-C1513-2018-000109-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups municipales que conformen l'equip de govern sobre la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
Expediente: O-C1502-2018-000314-00 - Retirat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada d'impostos a València.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el sistema de finançament de les comunitats autònomes nou.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C52 del Programa de Participació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A100 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A200 del Programa d'Habitatge Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C42 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A004 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'avinguda Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona blava.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'aparcament en zona taronja.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la flota d'autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els gorretes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els incendis de vehicles i contenidors.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les actuacions del Grup Gama de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prostitució en el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A158 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C10 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A174 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A157 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A049 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'actualització del Pla Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A042 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A001 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C12 del Programa d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció A040 del Programa d'Informació i Comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Jove 2017/2018 quant a l'acció C01 del Programa de Cultura Jove.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el registre municipal del Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Projecte Life 'Low Carbon Feed'.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aigua estancada al col·lector de Vera.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de passarel·les a les platges.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova senyalització a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja mural al barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de murals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en la Fira Alternativa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Dia de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de dispositius antiolor en els embornals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pluges del dia 2 de juny.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del segon tram del col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració ambiental del tram final del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el baròmetre municipal de neteja.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abandonament del solar ubicat entre el carrer de l'Escultor Capuz i l'avinguda del Regne de València.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els projectes d'utilització de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes i cartró en la via pública.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot al bulevard Sud.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la ubicació del Centre Internacional d'Alimentació Sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les voreres a l'avinguda de Menéndez Pelayo.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals de gestió directa noves.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el destí de la parcel·la escolar al carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la parcel·la al costat del Poliesportiu Municipal de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps de futbol municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els contractes de gestió d'instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les pistes de bàsquet al costat del pavelló del CEIP Ramiro Jover.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost d'activitats econòmiques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos y taxes.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions al carrer de la Torre de la Maçana.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació de companyies de teatre valencianes en la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Castellano Comenge.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició de declaració BIC dels palaus dels Exarchs.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per als museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa integral d'atenció a les persones que exercixen la prostitució.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement de museus per part del Ministeri de Cultura i de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels museus en el Sistema Espanyol de Museus.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la petició d'ajudes per a les arts escèniques.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la campana Jaume, del Micalet.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni en la llista roja del col·lectiu Hispania Nostra.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la carrossa de Cultura Festiva en la marxa de l'Orgull Gai.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la preinscripció en la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una intoxicació en un casal faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la festivitat del Corpus.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (1).
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració del festeig de la Batalla de Flors com a Bé d'Interés Cultural (2).
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'inici de les obres en l'àmbit de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del calendari festiu.
Expediente: O-89CIU-2018-000148-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels horaris de carrega i descàrrega.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la previsió d'un institut nou en Nou Campanar.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels terminis del Pla Confiança.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sector del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de les obres de l'entorn del Museu Sant Píus V.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la V30 i la V21.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de recepció del mirador de l'avinguda de Catalunya.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les previsions d'execució del PAI d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració de l'informe sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de l'EMT els mesos estivals.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres en espais i instal·lacions públiques i infraestructures de transport.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tancat del perímetre del camp del Llevant, UE.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el treball del grup interdepartamental de transparència en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de la Gran Via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reunions amb Seat pel possible negoci de carsharing en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'assistència de la Conselleria de Cultura a la Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2018-000147-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències en la plantilla de PLV de l'alt nombre de baixes.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans per a disminuir el nombre de baixes en la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes laborals en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de baixes en la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades rebudes els dies 15 i 16 de juny en la Sala de PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades ateses per la PLV i el temps mitjà de resposta durant els dies 15 i 16 de juny.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades a la Central de PLV relacionades amb la Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre inspecció als solars municipals que puguen ser focus de mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els solars identificats com a possibles focus de proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a evitar els focus i la propagació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades en solars municipals contra els focus del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a afrontar la proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la identificació dels focus concrets de proliferació del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació amb la resta d'administracions en relació amb el mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de casos de picadura del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les vacacions i torns de treball del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la realització de reformes en la Unitat de la PLV de Marítim.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre dotació pressupostària de la Generalitat Valenciana destinada a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el mòdul de la PLV instal·lat al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000146-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la neteja de col·legis.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les adjudicacions a empreses per part de Govern Interior el primer semestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50, Curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana per donar a conéixer el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions de la Delegació de Vivenda relatives a la partida 'Altres transferències'.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adscripció de parcel·les municipals a la Delegació de Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aplicació pressupostària per a rehabilitació d'edificis de la Delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un assentament il·legal en la parcel·la municipal de l'Av. d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'autorització d'una colònia felina al carrer dels Juristes, 8.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el canvi d'ús de l'antiga Delegació d'Hisenda en el carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'exposició pública del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de Pla Cabanyal a permutar per a vivenda social.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'obres de rehabilitació integral de l'alqueria de Julià.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Agustín Lara, Baeza i av. Constitució.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'execució de les obres del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de la muralla islàmica, UE-7.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del sector de les vivendes turístiques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les entrades i eixides d'animals del nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Alimentari de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les colònies felines.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el I Congrés Municipal de Benestar dels Animals de Companyia i Convivència Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2018-000144-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer de l'Actriu Encarna Mañez.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer d'Emili Gascó Contell.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Gravador Manuel Peleguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí del carrer del Poeta Duran i Tortajada.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en el jardí del carrer de Campoamor.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en jardí de la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte dels Poblats Marítims.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte de Camins al Grau.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les instal·lacions per a gossos en el districte d'Algirós.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la zona enjardinada entre el carrer del Músic Ginés i el carrer de l'Alguer.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de pipicans en el barri de l'Illa Perduda.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles de l'Oest 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Exposició 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Sud 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Patraix 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Ciutat Vella 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Trànsits 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Abastos 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Marítim 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Pobles del Nord 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'import de l'IBI en locals comercials varis.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMPUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMPUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa La Dipu et beca de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCUJU de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa La Dipu et beca de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCUJU de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les persones beneficiàries del programa EMCORP de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les sol·licituds del programa EMCORP de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000137-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la reivindicació de la diversitat.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les subvencions pels aniversaris de les comissions falleres.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre biblioteques.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de dia-residència en el barri de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Assemblea de Presidents de Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre cívic i cultural per a persones majors nou en el barri de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de les memòries de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'Orquestra de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'optimització del personal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Activitats.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei d'Esports.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions del Servei de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la falta de resposta en els suggeriments i reclamacions dels Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre neteja i manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
Expediente: O-89CIU-2018-000145-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvencions projectes de participació ciutadana Russafa 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre formació de les persones responsables associatives per a aconseguir un major coneixement i aplicació de la transparència a les entitats.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Informe relatiu al procediment de gestió oberta de dades de l'Administració local, l'estat de l'art en el context europeu i ferramentes tecnològiques.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la quarta edició DecidimVLC.
Expediente: O-89POP-2018-000052-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Pla de la Saïdia.
Expediente: O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de l'arbratge en el carrer del Guadalaviar.
Expediente: O-89POP-2018-000036-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la intervenció municipal en l'atenció i acollida de les persones de l'Aquarius.
Expediente: O-89POP-2018-000050-00 - Contestada
0238 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de maig per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la confiscació de marihuana en una vivenda municipal.
Expediente: O-00606-2018-000003-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0239 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al règim de dedicació exclusiva proposada per la regidora Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz.
Expediente: E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0240 - Declaració institucional a favor dels defensors i les defensores dels drets humans, defensors de la vida i de la humanitat.
Aprovat
0241 - Declaració institucional a favor de la llibertat dels defensors i les defensores dels drets humans a Turquia.
Aprovat
0242 - Dclaració institucional de suport als centres històrics de les ciutats.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0243 - Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una publicació en el Centre Municipal de Persones Majors de Nou Moles.
Quedar assabentat
0244 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'adscripció d'una parcel·la a la Delegació de Benestar Animal en el districte de Rascanya.
Contestada
0245 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions municipals contra el mosquit tigre.
Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de les contractes dels servicis de manteniment de jardineria.
Contestada