S'està cercant, espereu....

2017-10-26 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2017-10-26

Tornar

Plens:

Data:
26-10-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió extraordinària de 20 de setembre de 2017 i de les sessions ordinària i extraordinària de 28 de setembre de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de setembre de 2017, i 6 i 13 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, respecte a l'horari d'inici de la comissió.
Expediente: E-00401-2017-000082-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa respondre les al·legacions presentades al document de Revisió Simplificada del Pla General de València.
Expediente: E-03001-2004-000342-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, d'Álvaro de Bazán i d'Alemanya.
Expediente: E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Periodista Gil Sumbiela.
Expediente: E-03003-2017-000016-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució núm. 1 del PEPRI de Carpesa.
Expediente: E-03003-2017-000018-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
Expediente: E-03003-2017-000011-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-2 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
Expediente: E-03003-2017-000008-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 3r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000013-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i gastos creats amb crèdit zero durant el 3r trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000027-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000037-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla estratègic d'ocupació i emprenedoria 2017-2020.
Expediente: E-02902-2017-001364-00 - Aprovat
0015 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 6 d'octubre de 2017 pel qual es concedix la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure en la Categoria d'Or de la Policia Local de l'Ajuntament de València, a títol pòstum, al Sr. Blas Gálvez Ortíz, subinspector del Cos Nacional de Policia.
Expediente: E-01404-2017-000128-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0017 - SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de vocal representant del Grup Municipal València en Comú i nomenament de la Vicepresidència.
Expediente: O-05656-2017-000001-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0018 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre commemoració del VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89POP-2017-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les dependències de Policia Local en el barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre implantació de l'administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mesures de reforç de l'Alta Inspecció Educativa.
Expediente: O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre promoció del text constitucional en els centres docents.
Expediente: O-89CIU-2017-000216-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre estratègia integral urgent en Velluters.
Expediente: O-89CIU-2017-000216-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures davant l'embós del trànsit en València.
Expediente: O-89CIU-2017-000217-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua, sobre l'ús inadequat de tovalletes higièniques.
Expediente: E-C1509-2017-000005-00 - Aprovat amb esmenes
0026 - Moció subscrita per l'equip de govern, sobre paralització del tràmit de licitació del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21.
Expediente: O-C1508-2017-000354-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita per l'equip de govern per una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
Expediente: O-C1513-2017-000156-00 - Aprovat amb esmenes
PREGUNTES
0028 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de setembre per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la lluita contra la pobresa energètica.
Expediente: O-00606-2017-000008-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inspeccions realitzades en piscines.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa 50/50 d'eficiència energètica.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre eliminació de copagament en centres de dia municipals per a persones majors dependents.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un centre municipal de servicis socials nou.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la creació d'una oficina d'orientació i informació a famílies en situació de vulnerabilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el pressupost del Centre Municipal d'Informació i Orientació a la Dona.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa d'inserció laboral.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0036 - "Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre queixes relacionades amb l'abonament ""amb tu"".
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes proposats per a la tercera consulta ciutadana 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tercera consulta ciutadana de pressupostos participatius per a l'exercici 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre adjudicació del contracte menor per a l'actualització del Registre d'Entitats.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic de la plaça d'Alfons el Magnànim.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic del carrer de Josep Zaragozà.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties i brutícies causades pel botellot.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre conversió de Ciutat Vella en zona de vianants.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre rutes escolars segures.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí de la plaça de Carola Reig Salvà.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí del carrer del Poeta Andrés Cabrelles.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre separació dels elements de gimnàstica dels jocs infantils en el parc de la Mare de Déu de Vilxes.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí del carrer del Pintor Josep Mongrell.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres en el carrer de l'Explorador Andrés.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reposició de la vegetació i retall de tanques en l'avinguda de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre pipicans en el barri de l'Illa Perduda.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre campanya d'adopció d'escocells.
Expediente: O-89CIU-2017-000214-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre horari del jardí del Camí de Montcada.
Expediente: O-89CIU-2017-000214-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre retolació de carrers.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta turística de refugis.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Cultura Festiva en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Infraestructures del Transport Públic en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Gestió d'Obres d'Infraestructura en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Emprenedoria, Formació, Ocupació i Turisme en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Patrimoni Municipal i Educació en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions amb les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre acord amb la Fundació RAIS.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0067 - "Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reedició del llibre ""Els carrers de València i pedanies. El significat dels seus noms"".
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació Valenciana Trastorns de la Personalitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre projecte de rehabilitació i ampliació de l'edifici de l'Escorxador per a Arxiu Històric.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria del Moro.
Expediente: O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Fundació de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de llocs ocupats per funcionaris interins que tenen reserva a un altre funcionari de carrera.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre personal que presta servici en les biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla de mestres en col·legis municipals del curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre primes per a la jubilació anticipada del personal funcionari.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de places vacants de la plantilla orgànica.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre direccions ocupades en la plantilla municipal a data 15 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre queixes de veïns del Carme contra la conversió en zona de vianants.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fluïdesa del trànsit en València.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús de la bicicleta i plans ciclistes en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futures reunions del regidor delegat de Mobilitat amb col·lectius d'hostaleria i oci.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu de la nova ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament present i futur en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el doble sentit de l'avinguda del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futures zones de conversió de vianants als ponts a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'exempció dels hostalers de la Marina de l'Ordenança de soroll.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'actualitat de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord amb la Fundació RAIS.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres de l'hospital La Fe de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les principals places de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al patrimoni rural.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possibilitat de tancar el parc d'Orriols nou.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri de Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mobiliari urbà nou en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'obres, d'activitat i declaracions responsables.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja dels solars de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plataformes de contenidors al barri de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre despeses derivades del nomenament de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre contenidors de matèria orgànica instal·lats als barris de Campanar i de Sant Pau.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre canvi de fanals per a reduir la contaminació lumínica.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç en la inspecció de la xarxa de col·lectors i clavegueram.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb Acció Ecologista Agró i SEO/Bird Life.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'octava edició de la València Disseny Week.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les manifestacions independentistes a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre visites guiades a l'Albufera i a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors formalitzats per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de despeses per districtes en el pressupost municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la xarxa de conducció en el sistema d'extinció d'incendis de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Ordenança d'usos i activitats de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç de l'equip de canons d'aigua en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la difusió d'una nova població de tortugues mediterrànies al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre personal que es trobava a la Sala 092 el 9 d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la saturació de telefonades en la Sala 092 el dia 9 d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de jupetins comprats per a la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de jupetins adquirits adaptats a la fisonomia femenina.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps estimat de recepció dels jupetins.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els criteris d'entrega dels jupetins als policies locals.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre altres equips adquirits per a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre temps d'entrega dels equips de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre hores acumulades dels intendents generals en les diferents unitats.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per a pal·liar la situació d'acumulació d'hores.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals públiques Gent Menuda, El Solc i Na Rovella.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic de les hores acumulades dels intendents generals.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Pla nou del Consell de construcció i rehabilitació de col·legis.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la situació dels projectes de les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la situació de l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici d'assistència tècnica en el seguiment i avaluació del Pla Jove.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'intendents generals en les unitats de districte.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici de gestió i seguiment d'estratègia de màrqueting digital de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els avisos que van entrar a la Sala 092 per botellot des del dia 8 al 14 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies per botelló posades des del dia 8 al 14 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els talls de trànsit al carrer de Colón el dia 11 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies de desnonaments en els anys 2016 i 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies de desnonaments en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els llocs de menjar en la Fira Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la comunicació de la instal·lació de llocs de menjar en la Fira Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la visita de la Delegació de Sanitat a les instal·lacions de venda de menjar en el Mercat Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les inspeccions de sanitat en els llocs instal·lats en el Mercat Medieval.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació en què es troben els llocs de menjar en el Mercat Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar en el Mercat Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les patrulles de Policia Local en la Fira Medieval.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les inspeccions sanitàries en el Mercat Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les consideracions sobre els llocs de menjar instal·lats en el Mercat Medieval Jaume I.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els servicis extraordinaris realitzats per la Policia Local en el 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'agents que de forma extraordinària van participar en l'operatiu del 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic del dispositiu del 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost Municipal de 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat que varen intervenir el 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del pla de coordinació entre les distintes Forces i Cossos de Seguretat i la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les patrulles disponibles en els districtes de València durant la celebració del 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents que varen patrullar el districte del Marítim el 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en el barri de Russafa del 8 al 14 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la pirotècnia que es va disparar el dia 9 d'octubre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en els mercats medievals instal·lats per les comissions falleres.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en el mercat medieval del pont dels Serrans.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de mosquits.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les protestes de residents i comerciants del carrer de Jorge Juan per les obres del carril bici al carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la circulació en la pedania de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre millores en el Nucli Zoològic Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soroll en el camp de futbol de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soroll del tramvia en Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'obertura i tancament dels parcs.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Fira Animalista en el jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mesures en la ZAS del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les ajudes València Activa, del Servici d'Ocupació.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació en el portal de transparència de les resolucions d'accés a la informació pública.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic TIC 2018-2021.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el registre d'estudis i informes (Delegació de Tranparència).
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació automatitzada dels contractes menors en el portal de transparència. (Delegació de Tranparència).
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la tramitació d'expedients en el Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes per a la rehabilitació del patrimoni rural protegit.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana sobre el projecte del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre control trimestral de contractes menors previst en el Pla de Control Financer.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la celebració del 10é aniversari de la Copa Amèrica de Vela.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista de València.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inspeccions sanitàries en restaurants, bars i cafeteries.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció de quatre avantprojectes de construcció d'habitatges en el carrer de Sant Pere (el Cabanyal).
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la seu de la Copa del Món de Vela.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya d'adopció d'escocells.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la dotació de places d'aparcament alternatiu per a veïns del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estudi d'Usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de Desembocadura en Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre expropiacions de sòl per a ús escolar.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre expropiacions de sòl per a zones verdes.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre immobles de titularitat municipal en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obtenció del sòl pendent per a la primera fase del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'establiment d'un possible pàrquing d'autocaravanes en València.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el planejament vigent en el carrer del Riu Minho.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre protecció de l'antic Cine Metropol com a BRL.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de reurbanització del carrer del Cronista Carreres.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de l'Alqueria del Moro.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els treballs preparatoris del Consorci València 2007 per a l'edifici d'altura en la Marina Real.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme MICE.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre modalitats turístiques de la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre telefonades al 092.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre agents de Policia Local en horari nocturn.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre intervencions en districtes durant el 9 d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reunions amb operadors d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la taxa turística.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els processos sancionadors dels apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la regulació dels apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de Capital Mundial del Disseny.
Expediente: O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre projecte educatiu de mobilitat sostenible en bici-AT.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions territorialitzades del Pressupost de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0212 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament subterrani del tanatori municipal.
Contestada
0213 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la Policia Local en Coordcom.
A contestar en pròxima sessió
0214 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la presència del Sr. Grezzi en una concentració davant la Delegació del Govern.
Contestada
0215 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Contestada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0216 - Declaració institucional per les llibertats democràtiques i una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
Aprovat