S'està cercant, espereu....

2016-09-29 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2016-09-29

Tornar

Plens:

Data:
29-09-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 28 de juliol i extraordinàries i urgents de 5 d'agost i 5 de setembre de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de juliol i de 16 de setembre, extraordinàries de 8 i 21 de setembre i extraordinàries i urgents de 8 i 21 de setembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2016.
Expediente: E-00401-2016-000029-00 - Aprovat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de les Comissions Permanents del Ple.
Expediente: E-00401-2016-000028-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitva del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de la Zona Central de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2013-000030-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació del Conveni amb l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Camí Fondo del Grau.
Expediente: E-03003-2016-000006-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord d'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Mestre Aguilar.
Expediente: E-03001-2002-000613-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual núm. 1 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior PS-2 del Palmar.
Expediente: E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais protegits, relativa a la descatalogació del fumeral situat en carrer de Xeraco.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme relatiu a la aprovació definitiva de la modificació puntual del Catàleg de Béns i Espais Protegits 'Antiga Fàbrica Bombes Gens'.
Expediente: E-03001-2015-000123-00 - Quedar assabentat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació del PGOU al carrer del Pare Barranco, 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivamente l'Estudi de Detall de la parcel·la Din. 6 en la Zona TER-3B del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'av. de les Corts Valencianes i carrers del Camp de Túria, Còrdova i Xiprers.
Expediente: E-03001-2015-000221-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a la unitat urbana M-12.3 del Pla Parcial del Sector R-6 Malilla Nord.
Expediente: E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PEPRI del barri del Carme Qualificació Dotacional de la plaça Tavernes de la Valldigna, número 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs interposat contra Acord Plenari que va resoldre l'adjudicació del PAI de la UE núm. 2 del Sector NPR-7 Quatre Carreres, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2016-000220-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes d'auditories corresponents a l'exercici 2015, gastos i ingressos de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00407-2016-000012-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2015 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques.
Expediente: E-05201-2016-000030-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe del compliment final en l'any 2015 del Pla de reducció del deute 2014-2015, i del compliment a l'exercici 2015 del Pla de reducció del deute 2015-2019.
Expediente: E-05201-2016-000029-00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2015.
Expediente: E-04301-2016-000173-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
Expediente: E-05501-2016-000049-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016.
Expediente: E-05501-2016-000052-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000054-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000004-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000015-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials en sòl, vol i subsòl per empreses de telefonia mòbil per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000017-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000014-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000012-00 - Aprovat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000010-00 - Aprovat
0030 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000008-00 - Aprovat
0031 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000009-00 - Aprovat
0032 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis funeraris municipals de cementeris per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000007-00 - Aprovat
0033 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000003-00 - Aprovat
0034 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000006-00 - Aprovat
0035 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar definitivament el Reglament Regulador del Consell Municipal de Cooperació de València.
Expediente: E-02201-2016-000153-00 - Aprovat
0036 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació de consellers i conselleres del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar la instal·lació d'un monument commemoratiu de l'accident del metro en l'illeta existent en el carrer de Sant Vicent Màrtir, entre els carrers del Mestre Sosa i de Roís de Corella. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.2 ROF)
Expediente: E-04001-2016-000900-00 - Aprovat
MOCIONS
0038 - "Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a incloure el nom de ""Valencia"" com a topònim oficial de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000145-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Grau, del Grup Popular, sobre alteració del nom del municipi de València.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre manteniment de jardins de la ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre modificació de l'Ordenança de l'Impost de Béns Immobles.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforç de Policia Local en el Centre Històric.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita pel Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana, en relació amb l'aprovació dels criteris d'ordenació que han de guiar l'elaboració del planejament general de la ciutat.
Expediente: O-C1509-2016-000256-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita pel Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible, per a iniciar la redacció i tramitació d'una Llei de Finançament de Transport Públic.
Expediente: E-01801-2016-004333-00 - Aprovat
0045 - Moció conjunta que presenten els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, per a instar la Sra. Barberá a renunciar a l'acta de senadora.
Expediente: E-C1502-2016-000003-00 - Aprovat
0046 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre modificació de la vigent Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles 2017.
Expediente: O-89CIU-2016-000169-00 - Aprovada proposta alternativa
0047 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, perquè la unitat Gama assumisca en exclusivitat i de forma especialitzada les funcions per la qual s'ha creat.
Expediente: O-89CIU-2016-000171-00 - Retirat
0048 - Moció subscrita pel Sr. Fuset, portaveu del Grup Compromís, que proposa exigir al Partit Popular l'abandonament de l'acta de regidor als seus 9 regidors imputats.
Expediente: O-C1513-2016-000148-00 - Aprovat
0049 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per a sol·licitar la declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana a la Batalla de Flors.
Expediente: O-89CIU-2016-000172-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0050 - Pregunta subscrita en la sessió plenària de 28 de juliol de 2016, per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de contractes menors en el Portal de Transparència.
Expediente: O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al col·lectiu faller des de turisme.
Expediente: O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre trobades en les obres de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre situació de servicis sanitaris en el Servici de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2016-000163-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de l'adjudicació de la gestió i rehabilitació de la zona esportiva Piscina València.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre Conveni amb la Universitat de València sobre Avaluació i III Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre pagament de la segona part de l'ajuda del Programa Xarxa Llibres curs 2015/2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de manteniment d'edificis del segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals del segon trimeste de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gasto en energia elèctrica del segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de combustible del segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de telefonia del segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals durant el segon trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre incompliment d'obertura del carrer d'Agustín Lara.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències concedides en 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre termini de sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació del Cabanyal- Canyamelar.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projectes de rehabilitació i reconstrucció dels edificis de la plaça del Dr. Collado, 2 i 3.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Ceramo.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències en l'immoble de l'antic magatzem de creïlles.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre procés de participació sobre la remodelació de la plaça de la Reina.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre redacció del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre evolució del nombre de turistes en els mesos d'estiu.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre estat d'execució de les inversions en barris.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre subhasta de motos de la Policia Local.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies en les Cases de Bàrcena.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb el barri del Cabanyal.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb el barri de Velluters.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per robatoris de taronges.
Expediente: O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
Expediente: O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre plans d'actuació contra els robatoris de taronges.
Expediente: O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre formació per a evitar robatoris de taronges.
Expediente: O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre anvantprojecte del Reglament de les Juntes Municipals de Districte.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre sol·licituds de subvencions destinades a entitats ciutadanes.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Batel.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Ricardo Micó.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de l'arbrat en el carrer de Burgos.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de l'arbrat en el carrer de l'Emigrant Valencià.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbres en la mitjana de l'avinguda del Cid.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre rates en el carrer de Burgos i el carrer de l'Art Major de la Seda.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre situació del Nucli Zoològic Municipal de Benimàmet.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre campanyes de publicitat institucional.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre neteja d'embornals i albellons.
Expediente: O-89CIU-2016-000165-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre negativa d'accés a expedients.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accés a la pedania del Palmar.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre estacionament a Mestalla.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre inici de les obres del carril bici de la ronda interior.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a Mostra Viva del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a immigrants.
Expediente: O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres per a conversió en zones de vianants en l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre canvis en el projecte de Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
0104 - "Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de les ""places dures"" de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu del Pla Especial de Protecció del nucli històric de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'empresa adjudicatària de la grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Balneari Alameda.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre execució de les obres de la segona i tercera planta en la Casa Consistorial.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre expedients disciplinaris tramitats.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre activitats del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Nau 1 de Demetrio Ribes.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0112 - "Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la edició de ""Bonic/a Fest"".
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors incontrolats en les Moreres.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abocador existent vora l'Alqueria del Pi en la Ronda Nord.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de solars.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre retirada d'algues en el Saler.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes en el Mirador del Pujol.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre productes d'horta en menús escolars.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre acord amb la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura).
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Alimentari Municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre col·laboració amb la Generalitat en temes mediambientals.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre col·laboració amb la Universitat de València en temes mediambientals.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya informativa pel canvi climàtic.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0124 - Pregunta suscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actuacions davant les pluges.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre instal·lació de dispositius antiolor en els embornals.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de contenidors.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre xarxes socials en la Regidoria de Comerç.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre robatoris en el camp.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre campanya en mercats.
Expediente: E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la zona esportiva de la Piscina València.
Expediente: O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0132 - Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, en relació amb el manteniment dels parcs i jardins de la ciutat.
Quedar assabentat