S'està cercant, espereu....

2015-12-23 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2015-12-23

Tornar

Plens:

Data:
23-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 20 de novembre i extraordinària de 23 de novembre de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions formulades contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment les reclamacions presentades contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades contra l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar la reclamació presentada contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals per a l'exercici 2016, amb l'esmena presentada per l'Alcaldia.
Expediente: E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Cementeris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal, amb l'esmena presentada pel regidor d'Hisenda.
Expediente: E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2016, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General Municipal relatiu als estats comptables anuals i justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de 2015, fins al 12 de juny del 2015, fi del mandat 2011-2015.
Expediente: E-00407-2015-000021-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la proposta de tarifes de l'Empresa Municipal de Transports de València, EMT, per al 2016.
Expediente: E-01801-2015-003238-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2015.
Expediente: E-05501-2015-000050-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini del Palau de Congressos de València.
Expediente: E-05201-2015-000031-00 - Aprovat
0018 - "DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de la Malva-rosa ""Quioscos Restaurants Passeig Marítim"".
Expediente: E-03001-2013-000188-00 - Aprovat
0019 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Sanejament.
Expediente: E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar l'estratègia DUSI denominada 'VA Cabanyal - Canyamelar - Cap de França' i sol·licitar el corresponent cofinançament per mitjà d'una subvenció de fons FEDER.
Expediente: E-00202-2015-000440-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa cessar i nomenar nous representants al Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0022 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000341-00 - Aprovat
MOCIONS
0023 - Moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, contra la corrupció.
Expediente: O-C1517-2015-000024-00 - Aprovat amb esmenes
0024 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre els compromisos de l'Ajuntament de València en matèria de canvi climàtic.
Expediente: O-C1503-2015-000007-00 - Aprovat
0025 - "Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la defensa de la tradició valenciana ""Bous al carrer"".
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre les places de Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement dels drets de les persones en situació de dependència i les seues famílies.
Expediente: O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de les festes menors de la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'el·laboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2015-000060-00 - Aprovat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València com a ciutat gastronòmica.
Expediente: O-89CIU-2015-000059-00 - Aprovat
PREGUNTES
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu 'Sala d'Armes'.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu Handbol Marítim.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al València Club d'Halterofília.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la constitució d'una comissió en relació amb el poliesportiu ubicat al carrer de l'Arxiprest en Vicent Gallart.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la decoració del carrer del Poeta Querol i adjacents.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pressupost destinat a residus i neteja.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'horta al Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el centre de la ciutat en la Nit de Cap d'Any.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Integral per a la Promoció de l'Espai Agrícola Municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de la Casa de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les accions del Consell Agrari en relació amb el fong dels arrossars.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb Ecoembes.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les rases per als contenidors de residus soterrats al voltant de la Llotja i del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Devesa-Albufera amb els pescadors del Palmar.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les necessitats de neteja als barris.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'addenda al conveni amb Ecovidre.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries del parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries al cami històric de Ricós, a Campanar.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del PAI de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de les gasolineres de la ronda interior.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el tancament al trànsit de la plaça de l'Ajuntament el diumenge 27 de desembre.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització del carrer Berenguer Mallol.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els funcionaris d'altres administracions adscrits en comissió de servici.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del capítol I de personal 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre permisos de reducció de jornada sense reducció d'havers.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments postals.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudatadans, sobre l'IBI de propietats de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de 2016 per a supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives sense assignar.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives a fundacions del mateix Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Fons de Contingència.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les fitxes de gastos.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'escoles.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de vivendes.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el fòrum universitari Joan Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre subvencions nominatives a Esports del Pressupost de 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la inversió en instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les sales d'exposició del Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al carrer de Martí Grajales des del carrer de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés d'animals als autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la neteja del carril bici.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies per ús del carril bus.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la inseguretat al barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Patrulla Verda.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni entre el Col·legi d'Economistes i la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Banc d'Aliments.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cartell de felicitació de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació COTEC.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Benimarfull.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Félix del Río.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de Nadal en relació amb els animals de companyia.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de taronges dels arbres de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació Valenciana de Trastorns de Personalitat.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0095 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, en relació a les pintures que decoren el despatx del regidor delegat de Comerç.
Contestada
0096 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0097 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arreplega de llenya de la poda per a fins solidaris.
Quedar assabentat
0098 - Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la delegada de Policia Local en la sessió.
Quedar assabentat