S'està cercant, espereu....

2014-11-21 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2014-11-21

Tornar

Plens:

Data:
21-11-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 d'octubre de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 17, 24 i 31 d'octubre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'informe resum de situació de mesures en espais sensibles (campanya 2013), presentat per les operadores de telefonia mòbil. (17/11/2014)
Expediente: E-03501-2013-000599-00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de 25 d'abril del 2014, d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada A.5-2 Camí Real. (17/11/2014)
Expediente: E-03001-2007-000530-00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de 27 de juny del 2014, d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada A.4-1 Parc Central. (17/11/2014)
Expediente: E-03001-2012-000137-00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar la proposta del Programa d'Actuació Integrada per al Desenrotllament de l'Unitat d'Execució Camí Nou de Picanya. (17/11/2014)
Expediente: E-03001-2002-000333-00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar el Programa d'Actuació Integrada Plaça Pare Doménech. (17/11/2014)
Expediente: E-03001-2005-000429-00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual de l'Ordenança del PEP-2 (Russafa Sud) 'Densitat i distància entre locals relatius a activitats recreatives i espectacles públics'. (17/11/2014)
Expediente: E-03001-2014-000043-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Moncayo i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-03003-2014-000001-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2015-2017, límit de despesa i fons de contingència. (18/11/2014)
Expediente: E-04302-2014-000010-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposen aprovar incialment el Pressupost General i Consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2015. (18/11/2014)
Expediente: E-05501-2014-000035-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de Compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos Inicials consolidats 2015 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents. (18/11/2014)
Expediente: E-05201-2014-000039-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a. Modificació de Crédits de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València del Presssupost 2014, del tipus crèdits extraordinaris. (18/11/2014)
Expediente: E-8RE02-2014-000001-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits del Pressupost de l'OAM Consell Agrari Municipal, del tipus crédit extraordinari, finançat amb el romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2013. (18/11/2014)
Expediente: E-70009-2014-000002-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable 2015. (18/11/2014)
Expediente: E-02701-2014-000337-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la Tarifa de Subministrament d'Aigua Potable per a l'exercici 2015.(18/11/2014)
Expediente: E-02701-2014-000591-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la Tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota de connexió per altes en el servici per al 2015. (18/11/2014)
Expediente: E-02701-2014-000593-00 - Aprovat
0019 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa acceptar el desistiment de sol·licitud d'autorització de compatibilitat. (18/11/2014)
Expediente: E-01002-2014-000609-00 - Aprovat
MOCIONS.-
0020 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre aportació d'aigua de qualitat a l'Albufera de València.
Expediente: E-89COM-2014-000003-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, portaveu i regidora del Grup Socialista, sobre instar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que comprometa l'enviament extraordinari de cabals des del Xúquer per a salvar la crisi ecològica de l'Albufera.
Expediente: O-89SOC-2014-000057-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la lluita contra la corrupció en les fundacions.
Expediente: O-89COM-2014-000066-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el patrimoni històric i cultural als barris de Benicalap i Marxalenes.
Expediente: O-89EUV-2014-000036-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre la Declaració de Florència.
Expediente: O-89SOC-2014-000061-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre mesures de regeneració democràtica i contra la corrupció.
Expediente: O-89EUV-2014-000037-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre la transparència i la imparcialitat en el nomenament i funcionament dels òrgans de selecció per a l' accés a l'ocupació pública.
Expediente: O-89COM-2014-000067-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES.-
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre interessos de demora.
Expediente: O-89SOC-2014-000041-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre un solar situat entre els carrers de Portaceli, de Motilla del Palancar i l'av. del Primat Reig.
Expediente: O-89COM-2014-000048-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre estadistica de transport de viatgers.
Expediente: O-89SOC-2014-000042-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre retirada de cartells de les obres inacabades de la línia T2 del metro.
Expediente: O-89COM-2014-000049-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre visites escolars a la Llotja.
Expediente: O-89SOC-2014-000053-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el VII Festival Internacional la Cabina.
Expediente: O-89SOC-2014-000052-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el VI Festival Internacional de Cinema i Drets Humans.
Expediente: O-89SOC-2014-000051-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el V Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València.
Expediente: O-89SOC-2014-000050-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pacte per a la Innovació de València 2014.
Expediente: O-89SOC-2014-000048-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Orde FOM/1932/2014 Llotja.
Expediente: O-89SOC-2014-000047-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Orde FOM/1932/2014 BIC.
Expediente: O-89SOC-2014-000046-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre desallotjament efectuat en l'av. de Catalunya.
Expediente: O-89COM-2014-000055-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'estat de conservació de la pasarel·la Cuc de la Llum.
Expediente: O-89COM-2014-000056-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el refugi del barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89EUV-2014-000026-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre obres de l'Estadi de Mestalla.
Expediente: O-89EUV-2014-000027-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre reunions veïnals en relació amb el nou PGOU.
Expediente: O-89EUV-2014-000028-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre parcel·les del València CF.
Expediente: O-89EUV-2014-000029-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
Expediente: O-89EUV-2014-000030-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre augment dels serveis de neteja viària a la ciutat.
Expediente: O-89COM-2014-000058-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre horari de biblioteques municipals.
Expediente: O-89EUV-2014-000025-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre gestió de l'activitat de caça.
Expediente: O-89EUV-2014-000032-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Operació fred i pisos semitutelats en la ciutat de València.
Expediente: O-89COM-2014-000057-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre servici d'EMT en pedanies del Sud.
Expediente: O-89SOC-2014-000054-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre participació dels comerços afectats per la llei 29/1994.
Expediente: O-89SOC-2014-000055-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'edifici municipal situat en el carrer del Mar, 51.
Expediente: O-89COM-2014-000059-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denúncies de fogueres als carrers del barri del Cabanyal.
Expediente: O-89COM-2014-000060-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre publicació en el DOCV de les sol·licituds per a cursar programes de qualificació professional inicial.
Expediente: O-89COM-2014-000062-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre notícia publicada en el diari El Mundo en relació amb un dinar amb un exregidor de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89COM-2014-000063-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre intervenció de la Policia Local en locals públics.
Expediente: O-89SOC-2014-000044-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els parcs de Bombers.
Expediente: O-89SOC-2014-000049-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'aplicació Uber.
Expediente: O-89SOC-2014-000043-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre obertura de rases en el carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89COM-2014-000061-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'exempció de plusvàlues per part de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89COM-2014-000064-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89SOC-2014-000056-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0061 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre despeses d'escortes.
Contestada
0062 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'arribada de l'EMT a les pedanies.
Contestada
0063 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre Fira València.
Contestada
0064 - Prec formulat in voce pel Sr. Calabuig, del Grup Socialita, sobre limitació d'actes a celebrar en la plaça de la Mare de Déu.
Quedar assabentat
DESPATX EXTRAORDINARI
0065 - ALCALDIA. Proposar addicionar nous projectes a l'acord de delegació de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament de València, en el marc del Pla Confiança.
Expediente: E-00601-2014-000006-00 - Aprovat