S'està cercant, espereu....

2014-03-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2014-03-28

Tornar

Plens:

Data:
28-03-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 10/2014)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2014.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 1 al 2, 124-X al 206-X, 894-W al 1381-W, 1-V al 4-V, 84-U al 178-U, 63-T al 107-T, 49-S al 108-S, 21-R al 46-R, 105-Q al 690-Q, 106-P al 284-P, 97-O al 172-O, 59-N al 76-N, 3-M al 12-M, 229-L al 386-L, 7-K al 20-K, 60-J al 103-J, 166-I al 333-I, 1026-H al 1465-H, 231-G al 320-G, 5-F al 10-F, 15-E al 38-E, 12-D al 21-D, 119-C al 209-C, 20-B al 41-B, 17-A al 41-A i 520-Ñ al 905-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14 i 21 de febrer, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la Resolució núm. 1, de 28 de febrer de 2014, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l´exercici 2013.
Expediente: E 04301 2014 000007 00 - Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre de nou a informació pública la Memòria corregida del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A.4-1 Parc Central. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2012 000137 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar la sol·licitud de caducitat del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Músic Chapí. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2000 000287 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Entrada Sant Pau. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2013 000211 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Benicalap Nord, promoguda per la mercantil Consum Societat Cooperativa Valenciana. (24/03/2014)
Expediente: E 03001 2012 000171 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal pel que fa al compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Gasto per la Liquidació dels Pressupostos Consolidats Municipals 2013. (25/03/2014)
Expediente: E 05201 2014 000013 00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la segona relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2014. (25/03/2014)
Expediente: E 05501 2014 000012 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal i la resta de punts continguts en la proposta. (25/03/2014)
Expediente: E 00206 2013 000007 00 - Aprovat
0012 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2014-2018. (25/03/2014)
Expediente: E 01902 2012 000122 00 - Aprovat
0013 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament dels Centres d'Activitats per a Persones Majors de l'Ajuntament de València. (25/03/2014)
Expediente: E 02201 2013 006572 00 - Aprovat
0014 - OAM UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa la modificació de la relació de llocs de treball, de la plantilla i dels conceptes pressupostaris de la Universitat Popular per a 2014.
Aprovat
0015 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre deute històric de la Comunitat Valenciana.
Rebutjat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre el Pla de renovació urbana per als barris de Montolivet i en Corts.
Rebutjat
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el districte escolar únic.
Expediente: E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre la constitució d'una mesa d'àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i aplicació de la Llei de Reforma Local 27/2013.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre recurs contenciós administratiu front a la resolució que estableix el catàleg d'unitats dels centres docents públics d'educació infantil i primària de titularitat de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E 00606 2014 000011 00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre creació d'un Observatori Municipal d'Arts Escèniques.
Rebutjat
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre garanties del compliment d'obligacions en drets humans relacionades amb les desaparicions forçades a Espanya i creació d'una comissió institucional de la veritat sobre la repressió de la Dictadura franquista.
Retirat
0022 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre adaptació del PEPRI del Cabanyal en compliment de l'Orde CUL/3631/2009 del Ministeri de Cultura de 29 de desembre de 2009.
Contestada
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures contra el botellot.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre reunió de la Comissió de Seguiment Ambiental de l' Aeroport de València.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mesura de la taxa d'alcoholèmia.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urinaris químics en València a les Fallas.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pels Srs. Sarrià i Broseta, del Grup Socialista, sobre ampliació del Museu Nacional de Ceràmica.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre denegació de permís per a la utilització de la sala multiusos de la UP Benimàmet.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre modificació puntual del PGOU en edificis de vivendes ubicats en l'av. de Portugal.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre neteja del circuit de Fórmula 1 al Grau.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació pel que fa a l'execució dels projectes de rehabilitació, ampliació o construcció d'edificis destinats a centres docents públics de la ciutat de València.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aparcament al carrer del Pare Porta.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vivendes no ocupades al carrer de Segària.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gestió de multes en valencià.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre apartaments turístics.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre contenidors emmagatzemats a Natzaret.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions per consum d'alcohol en Falles.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls a motoristes durant les Falles.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, en relació amb els actes vandàlics sobre mobiliari urbà.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris del Servici de Bombers.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre crema de vehicles.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre servicis extraordinaris de la Policia Local.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre nova proposta de l'Actuació Territorial Estratègica 'València Dinamitza'.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre situació del solar ubicat al carrer de Bernat Descoll.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre proposta veïnal de la plaça del Centenar de la Ploma.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre cessió de sòl municipal de Malilla.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre zona taronja d'aparcament per a residents al barri de Russafa.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació de vivenda en el carrer de Lluís Despuig.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cablejat al carrer de Cofrents.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre contenidors portuaris a Natzaret.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Convent de Sant Josep.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre tramitació del Pla Especial Marina Reial.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre consultes a l'OMIC.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre sancions per la venda de bunyols en Falles.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre molèsties per soroll en la gossera de Benimàmet.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre programes d'Educació Ambiental Llars Verdes.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre canvi de contenidors.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre Reglament dels centres d'activitats per a persones majors.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la Nova Fe, de Malilla.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de la Trinitat i la Direcció General de Patrimoni.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estàtues públiques.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre edifici municipal al Parterre.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre local al carrer de Josep de Saragossa, 23.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre camp de futbol de Benimaclet.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre condicions de la Piscina València.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cures pal·liatives i mort digna.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre avaluació del projecte de creació d'una xarxa de reutilització de bicicletes.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre sorteig dels punts destinats a la venda de productes típics.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació d'abandó del solar del carrer de Franco Tormo.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre motos Harley Davidson del parc mòbil municipal.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre gratuïtat de centres ocupacionals i centre de dia.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la festa cap d'any que es va celebrar al Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lació d'un bar en part del monument a les víctimes de la riuada de 1957.
Contestada
0078 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre Emarsa.
Contestada
0079 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre sentència relativa a la reprovació d'un assessor del seu grup municipal.
Contestada
0080 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional amb motiu de la mort de l'Excm. Sr. Adolfo Suárez González.(Llegida al començament de la sessió)
Aprovat
0081 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional de condol per la mort del Sr. Joaquín Marín, periodista Ràdio València-Cadena Ser.
Aprovat
0082 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre les determinacions contingudes en el projecte de Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Xúquer que afecten l'espai natural protegit de l'Albufera de València.
Aprovat