S'està cercant, espereu....

2013-06-28 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2013-06-28

Tornar

Plens:

Data:
28-06-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión Ordinaria JUNIO 2013

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 18 al 21, 389-X al 481-X, 2731-W al 3434-W, 28-V al 32-V, 321-U al 430-U, 262-T al 351-T, 208-S al 269-S, 84-R al 120-R, 274-Q al 286-Q, 559-P al 687-P, 242-O al 276-O, 104-N al 148-N, 18-M al 30-M, 474-L al 602-L, 61-K al 70-K, 146-J al 173-J, 606-I al 782-I, 3994-H al 5223-H, 741-G al 879-G, 11-F al 13-F, 81-E al 118-E, 53-D al 72-D, 459-C al 539-C, 81-B al 96-B, 71-A al 91-A y 1620-Ñ al 2092-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 10, 17, 24 i 31 de maig de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - "URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació puntual núm. 2 del Pla Especial ""Nou Hospital Universitari La Fe"". (24/06/2013)
Expediente: E 03001 2013 000060 00 - Aprovat
0005 - "URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i la mercantil ""Expo Grup, SA"" per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble conegut com ""Solar de Jesuïtes"". (24/06/2013)
Expediente: E 03A01 2011 000029 00 - Aprovat
0006 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe d'Intervenció General relatiu a la compatibilitat especifica de la dotació econòmica de l'exercici 2012 dels grups polítics municipals. (25/06/2013)
Expediente: E 00407 2013 000004 00 - Quedar assabentat
0007 - MOCIONS Moció subscrita pel portaveu i pel regidor del Grup Socialista, Srs. Calabuig i Sr. Sarrià, sobre 10 mesures per a millorar el barri de la Malva-rosa.
Rebutjat
0008 - MOCIONS Moción subscrita pel portaveu, Sr. Calabuig, i pels regidors Sr. Broseta i Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre IVA aplicable a béns i serveis culturals.
Rebutjat
0009 - MOCIONS Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Expediente: E 00606 2013 000016 00 - Aprovada proposta alternativa
0010 - MOCIONS Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre moratòria i auditoria del deute públic.
Rebutjat
0011 - MOCIONS Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre revalorització de les pensions.
Rebutjat
0012 - MOCIONS Moción subscrita por la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre museus de la delegació de Festes i Cultura Popular de l´Ajuntament de València.
Retirat
0013 - MOCIONS Moció subscrita pel portaveu i per la regidora del Grup Socialista, Sr. Calabuig i Sra. Menguzzato, sobre mesures urgents per a famílies valencianes.
Expediente: E 00606 2013 000017 00 - Aprovada proposta alternativa
0014 - MOCIONS Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre municipalització dels serveis de grua i estacionament.
Rebutjat
0015 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre grandària de banderes a la platja de la Malvarrosa.
Contestada
0016 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre deute d'empreses participades pel Ajuntament amb entitats financeres.
Contestada
0017 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre remodelació dels carrers del Carme.
Contestada
0018 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre despeses de regidors i assessors en desplaçaments.
Contestada
0019 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre Centre de Referència Nacional en Salut i Acció Sociosanitària a les persones amb malaltia mental crònica.
Contestada
0020 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre làmina d'aigua-celobert del Museu Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0021 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre sancions per estacionament.
Contestada
0022 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre solar propietat municipal al carrer del Pintor Ricardo Verde.
Contestada
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre subvenció a la Fundació Nuevos Hombres.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre restauració al Mercat de Russafa.
Contestada
0025 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre demolició del poliesportiu del Saler.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació de les obres i gestió del poliesportiu de la Cros.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre seguretat en platges.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre vigilància a l'antic llit del riu Túria.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre terrenys ocupats il·legalment per les Escoles Pies de la Malva-rosa.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre conveni amb Sporting Club de Tenis de gener de 2003.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació del poliesportiu de la Rambleta.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per ocupació de via pública amb caixes i expositors.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de sentències per responsabilitat patrimonial.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre cotxes aparcats en diversos llocs i places per a vianants.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre cabines de recàrrega de cotxes elèctrics.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre obres a Carpesa.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre capacitació lingüística dels treballadors de l'Ajuntament.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de la Diputació: 'La Dipu et beca'.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre projectes de cooperació.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre participació en les accions formatives de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a la digitalització dels arxius municipals.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre biblioteques i recomanacions IFLA i UNESCO.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre conferència a Europa sobre Ciutats Intel·ligents.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre publicacions del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el conveni amb el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre soterranis medievals al carrer de Pere Compte.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre rebuts emesos en concepte d'IBI.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre arribada de fuel a les platges de la Malva-rosa i del Saler.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la nova contracta de neteja, manteniment, reg i subministrament dels jardins.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre campanya especial de multes ciclistes.
Contestada
0053 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el cas Emarsa.
Contestada
0054 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre mesures del govern municipar per a evitar la discriminació del col·lectiu LGTB.
Contestada
0055 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat in voce pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre revisió del barem de sancions de trànsit.
Quedar assabentat