S'està cercant, espereu....

2013-05-31 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2013-05-31

Tornar

Plens:

Data:
31-05-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria mayo (Exp 9/2013)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2013.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 15 al 17, 297-X al 388-X, 2101-W al 2730-W, 16-V al 27-V, 266-U al 320-U, 232-T al 261-T, 158-S al 207-S, 55-R al 83-R, 239-Q al 273-Q, 407-P al 558-P, 197-O al 241-O, 83-N al 103-N, 10-M al 17-M, 362-L al 473-L, 41-K al 60-K, 103-J al 145-J, 478-I al 605-I, 3000-H al 3993-H, 574-G al 740-G, 7-F al 10-F, 71-E al 80-E, 40-D al 52-D, 344-C al 458-C, 59-B al 80-B, 56-A al 70-A i 1273-Ñ al 1619-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 5, 12, 19 i 26 d'abril, i 3 de maig de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - VICEALCALDIA.- Proposa donar compliment al que disposa l'art. 73.3, paragraf quint, de la Llei 7/85, que estableix l'obligació de portar una comptabilitat específica per a cadascun dels grups polítics municipals i aprovar els models dels llibres comptables. (Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de 21 de gener de 2013)
Expediente: E 00407 2013 000002 00 - Aprovat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rectificar l'error material detectat en el document de Modificació Puntual d'instruments de planejament municipal dotacions públiques de titularitat autonòmica del PGOU i PEPRI Universitat-Sant Francesc, PEPRI Seu-Xerea i PEPRI Mercat.(27/05/2013)
Expediente: E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea, en la Pl. de Manises, 7. (27/05/2013)
Expediente: E 03502 2011 000090 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de la Revisió Simplificada del PGOU. (27/05/2013)
Expediente: E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada en la parcel·la DE-3 del Sector NPR-2 PP Benicalap Sud i el seu estudi d'integració paisatgística. (27/05/2013)
Expediente: E 03001 2012 000162 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa apreciar la causa de prohibició per a contractar amb l'Administració de la mercantil Stirling, SL, en relació amb el PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 1 del PS3-5 Perellonet, i la resta de punts continguts en la proposta. (27/05/2013)
Expediente: E 03001 1999 000038 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa apreciar la causa de prohibició per a contractar amb l'Administració de la mercantil Stirling, SL, en relació amb el PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 2 del PS3-5 Perellonet, i la resta de punts continguts en la proposta. (27/05/2013)
Expediente: E 03001 1999 000039 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu del sector Patraix. (27/05/2013
Expediente: E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, estimatòria parcial del PO 834/2011 interposat per Proara, Promotores Aragoneses, SA, contra imposició de penalitat per no procedir al pagament d'indemnitzacions. (28/05/2013)
Expediente: E 00501 2012 000007 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa considerar definitivament aprovada la 2a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2013. (28/05/2013)
Expediente: E 05501 2013 000014 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2013. (28/05/2013)
Expediente: E 05501 2013 000036 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (28/05/2013)
Expediente: E 05501 2013 000035 00 - Aprovat
0016 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (23/05/2013)
Expediente: E 01002 2013 000043 00 - Aprovat
0017 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del músic i compositor Sr. Bernardo Adam Ferrero. (27/05/2013)
Expediente: E 01905 2012 000077 00 - Aprovat
0018 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor de l'historiador de l'art Sr. Tomàs Llorens Serra. (27/05/2013)
Expediente: E 01905 2012 000094 00 - Aprovat
0019 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Escola Coral dels Xicotets Cantors de València. (27/05/2013)
Expediente: E 01905 2012 000181 00 - Aprovat
0020 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del poeta Sr. Jaime Siles Ruiz. (27/05/2013)
Expediente: E 01905 2013 000075 00 - Aprovat
0021 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Fundació ONCE. (27/05/2013)
Expediente: E 01905 2013 000076 00 - Aprovat
0022 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió del personal funcionari de l'organisme autònom municipal Universitat Popular a l'Acord Laboral per al personal funcionari de l'Ajuntament de València 2012-2015. (27/05/2013)
Expediente: O 02101 2013 000036 00 - Aprovat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Sánchez i Sarrià, del Grup Socialista, sobre compensació de l'IVTNU (plusvàlua) en els casos de desnonaments.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre situació de l'ensenyament a la ciutat de València a la finalització del curs 2012-2013.
Rebutjat
0025 - MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups municipals Socialista, Compromís i EUPV per a instar a les Corts Valencianes a crear una nova comissió d'investigació sobre l'accident del metro del 3 de juliol de 2006.
Rebutjat
0026 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre cessió de sòl públic educatiu.
Rebutjat
0027 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el deute de la visita de Benet XVI.
Rebutjat
0028 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la pobresa infantil i els menjadors escolars.
Rebutjat
0029 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Sindicatura de Greuges de la Ciutat de València.
Rebutjat
0030 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre ordenació i pla d'usos social, públic i ciutadà de la façana marítima.
Rebutjat
0031 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Sarrià i Broseta, del Grup Socialista, sobre un pla per a adquirir i rehabilitar el patrimoni oblidat destinat a equipament públic.
Rebutjat
0032 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre Informe de la Sindicatura de Comptes.
Contestada
0033 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre frau fiscal en Emarsa.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre matolls en les restes del Palau Reial.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre multes als taxistes.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el complex poliesportiu de la Rambleta.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la neteja dels terrenys propietat de la Sepes.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el molí de la Closa o de la Gàbia.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuacions urgents a Castellar - l'Oliverar.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la conservació de fonts ornamentals.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicles policials.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre execucions subsidiàries per incompliments de la propietat.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre sancions per estacionament.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre pas de vianants del túnel de Gran Via.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cooperació internacional.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre desperfectes al CEIP Teodor Llorente.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compra ètica.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació a diversos indrets del barri de Natzaret.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació d´abandonament de l´edifici del carrer de Sorní, 26.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei d´Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència en l´any 2012 i el que correspon a l´any 2013.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre instal·lació de nous aparcabicis.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre parada d'autobús suprimida al carrer de Gregori Mayans.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre alqueria per a servei públic al carrer d'Astúries (Sporting Club Tenis).
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre artefacte en el tancament del col·legi del Pilar.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ICIO de la Ciutat de les Artes i de les Ciències.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre concerts de la Fira de Juliol.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió a la Xarxa Concomer.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Preguntes subscrites per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre poda de l'arbratge del barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre estacionament de motos.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre actes de pillatge en la Font d'en Corts.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre supressió de la parada 727 d'EMT.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre serveis extraordinaris en Bombers.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la V fase d'ampliació del Museu Sant Pius V.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre voreres del poliesportiu de Malilla.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació dels poliesportius municipals.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'entorn de l'hospital la Fe (Malilla).
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de les obligacions de les contractes municipals amb la Seguretat Social.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment dels plecs de condicions per part de l'empresa Esabe.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació de la biblioteca Carola Reig.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Conveni amb el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla d'Actuació municipal enfront del risc sísmic.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urbanització de carrers de Malilla.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre una carta tramesa per l'empresa concessionària del complex esportiu d'Abastos.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per la Generalitat Valenciana, les seues empreses, els seus organismes i entitats autònomes, les seues fundacions i consorcis
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre productes utilitzats contra la plaga del morrut roig.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Llotja de València.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes europees.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Museu d'Història de València.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per als béns declarats patrimoni mundial o cultural per la Unesco.
Contestada
0081 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el cas Nóos.
Contestada
0082 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Junta Central Fallera.
Contestada
0083 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita per tots els grups polítics municipals sobre la solidaritat amb les persones immigrants.
Aprovat