S'està cercant, espereu....

2011-11-25 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2011-11-25

Tornar

Plens:

Data:
25-11-2011
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria noviembre (Exp 38/2011)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions extraordinària de 25 d'octubre i ordinària de 28 d'octubre de 2011.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1146 a 1150, 290-G a 444-G, 92-S a 141-S, 1619-H a 2261-H, 504-P a 603-P, 239 -U a 328-U, 233-C a 352-C, 114-M a 132-M, 239-T a 340-T, 35-K a 47-K, 210-X a 320-X, 172-O a 227-O, 34-B a 54-B, 1784-W a 2371-W, 21-R a 42-R, 47-A a 59-A, 30-J a 49-J, 27-D a 36-D, 15-F, 310-L a 394-L, 18-E a 23-E, 72-Q a 92-Q, 1389-Ñ a 1944-Ñ i 374-I a 487-I, corresponents al mes d'octubre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 30 de setembre i 7, 14 i 21 d'octubre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e) de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 1151, de 4 de novembre de 2011, sobre delegació de la Presidència de la Comissió Municipal de Patrimoni.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA I PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.- Proposa modificar l'acord plenari de 28 de juny de 2011 per tal de reduir les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
Expediente: E 00401 2011 000032 00 - Aprovat
0006 - VICEALCALDIA.- Proposa designar representants en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 29 de juny de 2011, per la qual s'aprova definitivament l'Homologació Sectorial Modificativa i Pla de Reforma Interior de Millora PS3-10, Estribord-Escotilla, del Perellonet. (21/11/2011)
Expediente: E 03001 1998 000148 00 - Quedar assabentat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat per la mercantil Firmus, SL, urbanitzadora del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Brasil-Navarro Cabanes, contra l'acord plenari de 29 de juliol de 2011, declarar la caducitat del procediment i incoar, si és el cas, un nou procediment d'imposició de penalitats. (21/11/2011)
Expediente: E 03001 2010 000017 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall als carrers de Mossén Aguilar, Palma de Gandia i En Projecte. (21/11/2011)
Expediente: E 03001 2008 000290 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tarifa d'aigua potable per a l'exercici 2012. (22/11/2011)
Expediente: E 02701 2011 000671 00 - Aprovat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tarifa d'aportació, de conservació del comptador i les altes d'enganxament. (22/11/2011)
Expediente: E 02701 2011 000672 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla d'inversions d'EMIVASA per a l'exercici 2012. (22/11/2011)
Expediente: E 02701 2011 000675 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposen aprovar inicialment el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2012.
Expediente: E 05501 2011 000067 00 - Aprovat
0014 - HISENDA. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal pel que fa al compliment del principi d'estabilitat del Pressupost inicial consolidat de l'exercici 2012 de l'Ajuntament, organismes, ens i empreses dependents.
Expediente: E 05201 2011 000031 00 - Quedar assabentat
0015 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUTADANA.- Proposa aprovar definitivament el Reglament municipal per a l'ús no sexista del llenguatge. (23/11/2011)
Expediente: E 02201 2010 003762 00 - Aprovat
0016 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Pla de Seguretat Viària.
Expediente: E 00606 2011 000039 00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre protecció dels comerços tradicionals.
Expediente: E 00606 2011 000040 00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Grups Municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre el foment de la mobilitat sostenible a la ciutat de València.
Expediente: E 00606 2011 000041 00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre ingressos i despeses.
Retirat
0020 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre destinació de la subvenció per a la contractació de persones desocupades.
Contestada
0021 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el dispositiu de prevenció de fem durant la nit de Halloween.
Contestada
0022 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'edifici anomenat Les Naus.
Contestada
0023 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Consorci València 2007.
Contestada
0024 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els actes commemoratius dels aniversaris de Manuel Sanchis Guarner, Teodor Llorente i Francisco Lozano.
Contestada
0025 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el personal que treballa a ""Les Naus"" i els usos d'estes.
Contestada
0026 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la contracta de la poda.
Contestada
0027 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el manteniment de parcs i jardins.
Contestada
0028 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el pressupost de les contractes de neteja, manteniment de parcs i jardins i poda.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre els accidents produïts com a conseqüència del trencament o caiguda de branques a la via pública.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la fàbrica 'Bombas Gens'.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el programa d'absentisme escolar 2011-2012.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre situació en la qual es troba l'alqueria de Tronaes.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre manteniment del col·legi públic Teodor Llorente.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre activitats relacionades amb el Programa Blau 2012.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre permanència de tancaments il·legals en La Penyeta (el Perellonet).
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la sentència judicial que anul.la la llicència d'obres de l'edifici situat al passeig de l'Albereda, núm. 18.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre nous centres docents d'Infantil Primària en la ciutat.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Fundació VEO.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el centre social Nou Moles.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la participació municipal a la 1a edició de La Nit de Compres-València Shopening Night.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre aprovació del Catàleg d'Arbres de Rellevància Local.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la sentència judicial per males pràctiques urbanístiques al sector de Quatre Carreres.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rehabilitació d'habitatges a càrrec del Pla E.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre retirada de cartells durant el dia de Tots Sants per a recordar els represaliats soterrats al cementeri general de València.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla Estratègic de la Ciutat de València 2010-2020.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació a la pèrdua de competitivitat de València com a ciutat de negocis.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Centre Associat del Servef (Peu de la Creu).
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre millora i implantació de connexions wifi a València.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la informació que oferix la pàgina web de la Mostra de Cinema de València.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre encàrrec a AUMSA d'actuacions relacionades amb el medi ambient i les energies renovables.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre utilització de les alqueries del Camí de Cotofio, de Coca i de Solatge.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre seguretat ciutadana al voltant del complex hospitalari de la nova Fe.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre carències d'il·luminació al voltant del complex hospitalari de la nova Fe.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre obres a l'avinguda de Campanar.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre concert a benefici de Provida.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats mercantils.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accidents de trànsit.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sancions de trànsit.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre participació en el Congrés Nacional de Medi Ambient.
Contestada
0061 - Prec formulat in voce pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, per a que es convoque el Consell Social de la Ciutat.
Quedar assabentat
0062 - DESPATX EXTRAORDINARI.- CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I LES SEUES INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar determinades actuacions emmarcades en el projecte de construcció del Nou Pont de Fusta, en l'entorn de l'espècie arbòria monumental Ficus microphylla.
Expediente: E 01801 2009 002477 00 - Aprovat
0063 - Declaració Institucional per donar suport a la Conferència de les Parts COP 17 de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que tindrà lloc a Durban (Sudàfrica).
Aprovat