S'està cercant, espereu....

Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València

Composició i competències

 

És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.

Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.

Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.

Els membres que componen la Junta de Govern Local són:

 

Membres de la Junta Local de Govern

  
Sra. Sandra Gómez López PSOE
Sr. Sergi Campillo Fernández COMPROMÍS
Sr. Pere S. Fuset i Tortosa COMPROMÍS
Sra. Elisa Valía Cotanda PSOE
Sra. Mª Luisa Notario Villanueva COMPROMÍS
Sr. Borja J. Sanjuán Roca PSOE
Sra. Isabel Lozano Lázaro COMPROMÍS
Sr. Aarón Cano Montaner PSOE
Sr. Giuseppe Grezzi COMPROMÍS

 


Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 1,2 Mb kb)

Organització i funcionament

 

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requerirà la presència de l'alcalde o del tinent d'alcalde que li suplisca i d'un terç, almenys, dels membres de la Junta de Govern Local entre els que haurà d'estar el regidor-secretari de la mateixa o qui li substituïsca.

Les sessions podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries seran convocades per l'alcalde per al despatx dels assumptes regulars que afecten el Govern de l'Ajuntament de València. Se celebraran amb una periodicitat setmanal.

Les sessions extraordinàries seran convocades per l'alcalde quan ho estime necessari per al despatx d'assumptes d'especial rellevància o complexitat.

Les sessions extraordinàries de caràcter urgent es constituiran sense convocatòria prèvia quan així ho decidisca l'alcalde i sempre que es complisquen els requisits abans citats necessaris per a la seua vàlida constitució.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21 de juny de 2019, ha acordat aprovar el següent règim de sessions:

Primer. La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària en primera convocatòria el divendres de cada setmana a les nou hores i 30 minuts (9:30).

Segon. Si algun dels dies assenyalats fóra festiu, la sessió ordinària s'entendria convocada per al primer dia hàbil següent.

Tercer. Durant el mes d'agost no tindrà lloc cap sessió ordinària.<