Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2019 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2019

Memòria de l'Ajuntament 2019 (pdf 2004 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 523 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 369 kb) Annex 2. Organigram (pdf 350 Kb) Annex 3. Gestió indirecta dels serveis pùblics (pdf 586 Kb) Annex 4. Balanç de comprovació (pdf 317 kb) Annex 5. Béns destinats a l’ús general (pdf 892 Kb) Annex 6. Passius financers (pdf 195 kb) Annex 7.1. Subvenció Reb. actius corrents i gastos (pdf 352 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov no financer (pdf 236 kb) Annex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 221 kb) Annex 8. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1824 Kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 221 kb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 262 kb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 184 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 173 kb) Annex 13. Recaudació neta (pdf 200 kb) Annex 14. Devolucions d'ingressos (pdf 189 kb) Annex 15. Compromisos d'ingrés (pdf 186 kb) Annex 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 249 kb) Annex 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 391 kb) Annex 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 236 kb) Annex 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 274 kb) Annex 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 188 kb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 236 kb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 194 kb) Annex 23. Gastos amb finançament afectat (pdf 222 kb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (pdf 547 kb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 387 kb)

Compte Anual 2019 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2019 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Deportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congresos de Valencia Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular


Comptes anuals de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals i auditories Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2015 (pdf 40,6 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2015

Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Annex 1. Liquidació Pressupost (pdf 538 kb) Annex 2. Transferències i subvencions concedides (pdf 63,4) Annex 3. Modificacions de crèdit (pdf 82,3 kb) Annex 4. Romanents de crèdit (pdf 85,5 kb) Annex 5. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost (pdf 66,5 kb) Annex 6. Drets anul·lats (P. Corrent).pdf 34,6 kb) Annex 7. Drets cancel·lats (P. Corrent).pdf 12,5 kb) Annex 8. Recaudació neta (pdf 39,8 kb) Annex 9. Devolucions d'ingressos (pdf 27 kb) Annex 10. Compromisos d'ingressos (pdf 23,7 kb) Annex 11. Obligacions de pressupostos tancats (pdf 90,4 kb) Annex 12. Drets pendents de cobrament totals.pdf 196 kb) Annex 13. Drets anul·lats (P. Tancats) (pdf 77.0 kb) Annex 14. drets cancel·lats (P. Tancats) (pdf 58,4 kb) Annex 15. Compromisos gasto amb càrrec a pressupostos d'execicis posteriors (pdf 25,7 kb) Annex 16. Resum d'execució projectes de gastos (pdf 38 kb) Annex 17. Anualitats pendents projectes de gastos (pdf 30,3 kb) Annex 18. Gastos amb finançament afectat (pdf 72,3 kb) Annex 19. Balanç comprovació a 31-12-2015 (pdf 104 kb) Annex 20. Béns destinats a l'ús general (pdf 86,1 kb) Annex 21. Passius financers (pdf 46,7 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2015 (pdf 10,2 kb)

Compte Anual 2015 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2015 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria compliment legalitat

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals AUMSA. Informes de gestió i auditories EMT. Comptes anuals EMT. Informes de gestió i auditoria MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Informe compliment legalitat

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria de compliment de la legalitat Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Comptes anuals i auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Informe auditoria compliment de legalitat Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació C.V. Estratègia, Desenvollupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria complimento legalitat Fundació C.V. Estratègia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria financera Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria compliment legalitat Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria financera Fundació Policia Local. Comptes anuals