S'està cercant, espereu....

Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2021 (pdf 49 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2021

Memòria de l'Ajuntament 2021 (pdf 27609 Kb) Anex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 651 kb) Anex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 544 kb) Anex 2. Organigram (pdf 556 Kb) Anex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 1278 Kb) Anex 4. Balanç de Comprovació (pdf 491 kb) Anex 5. Béns destinats a l'ús general (pdf 355 Kb) Anex 6. Passius financers (pdf 447 kb) Anex 7.1. Subvenció Reb. Actius corrents i gastos (pdf 494 kb) Anex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 519 kb) Anex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 186 kb) Anex 8. Contractació administrativa. Procedimients d'adjudicació (pdf 1048 Kb) Anex 9. Modificacions de crèdit (pdf 449 kb) Anex 10. Remanents de crèdit (pdf 771 kb) Anex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 405 kb) Anexo 13. Recaudació neta (pdf 418 kb) Anexo 14. Devolucions d'ingressos (pdf 410 kb) Anexo 15. Compromisos d'ingrés (pdf 407 kb) Anexo 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 836 kb) Anexo 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 583 kb) Anexo 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 455 kb) Anexo 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 458 kb) Anexo 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 411 kb) Anexo 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 432 kb) Anexo 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 416 kb) Anexo 23. Gastos con finançament afectat (pdf 445 kb)

Anexo 24. Creditors per operacions devengades (pdf 584 kb)

Anexo 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 652 kb)

Compte Anual 2021 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2021 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. València Clima i Energia. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals i auditories Fundació Policía Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Fundació C.M València Alimentació Sostenible. Comptes anuals i auditories

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2015 (pdf 40,6 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2015

Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Memòria de l'Ajuntament 2015 (pdf 2,40 mb) Annex 1. Liquidació Pressupost (pdf 538 kb) Annex 2. Transferències i subvencions concedides (pdf 63,4) Annex 3. Modificacions de crèdit (pdf 82,3 kb) Annex 4. Romanents de crèdit (pdf 85,5 kb) Annex 5. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost (pdf 66,5 kb) Annex 6. Drets anul·lats (P. Corrent).pdf 34,6 kb) Annex 7. Drets cancel·lats (P. Corrent).pdf 12,5 kb) Annex 8. Recaudació neta (pdf 39,8 kb) Annex 9. Devolucions d'ingressos (pdf 27 kb) Annex 10. Compromisos d'ingressos (pdf 23,7 kb) Annex 11. Obligacions de pressupostos tancats (pdf 90,4 kb) Annex 12. Drets pendents de cobrament totals.pdf 196 kb) Annex 13. Drets anul·lats (P. Tancats) (pdf 77.0 kb) Annex 14. drets cancel·lats (P. Tancats) (pdf 58,4 kb) Annex 15. Compromisos gasto amb càrrec a pressupostos d'execicis posteriors (pdf 25,7 kb) Annex 16. Resum d'execució projectes de gastos (pdf 38 kb) Annex 17. Anualitats pendents projectes de gastos (pdf 30,3 kb) Annex 18. Gastos amb finançament afectat (pdf 72,3 kb) Annex 19. Balanç comprovació a 31-12-2015 (pdf 104 kb) Annex 20. Béns destinats a l'ús general (pdf 86,1 kb) Annex 21. Passius financers (pdf 46,7 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2015 (pdf 10,2 kb)

Compte Anual 2015 dels Organisme Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2015 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular

Compte anual de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria E.P.E. Palau de Congressos de València. Informe d'auditoria compliment legalitat

Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals AUMSA. Informes de gestió i auditories EMT. Comptes anuals EMT. Informes de gestió i auditoria MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Informe compliment legalitat

Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes Anuals Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria de compliment de la legalitat Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Informe d'auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Comptes anuals i auditoria financera Fundació València Crea C.V. (Las Naves). Informe auditoria compliment de legalitat Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals Fundació C.V. Estratègia, Desenvollupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria complimento legalitat Fundació C.V. Estratègia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Informe d'auditoria financera Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria compliment legalitat Fundació Pacte per a l'Ocupació. Informe auditoria financera Fundació Policia Local. Comptes anuals