Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compter General de la Corporació de l'exercici 2019 (pdf 45 kb)

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2019

Memòria de l'Ajuntament 2019 (pdf 2004 Kb) Annex 1.1. Liquidació Pressupost (pdf 523 kb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost (pdf 369 kb) Annex 2. Organigram (pdf 350 Kb) Annex 3. Gestió indirecta dels serveis pùblics (pdf 586 Kb) Annex 4. Balanç de comprovació (pdf 317 kb) Annex 5. Béns destinats a l’ús general (pdf 892 Kb) Annex 6. Passius financers (pdf 195 kb) Annex 7.1. Subvenció Reb. actius corrents i gastos (pdf 352 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov no financer (pdf 236 kb) Annex 7.3. Transferències i subvencions concedides (pdf 221 kb) Annex 8. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 1824 Kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 221 kb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 262 kb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 184 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 173 kb) Annex 13. Recaudació neta (pdf 200 kb) Annex 14. Devolucions d'ingressos (pdf 189 kb) Annex 15. Compromisos d'ingrés (pdf 186 kb) Annex 16. Obligacions pressupostos tancats (pdf 249 kb) Annex 17. Drets pendents de cobrament totals (pdf 391 kb) Annex 18. Drets anul·lats (P.tancats) (pdf 236 kb) Annex 19. Drets cancel·lats (P.tancats) (pdf 274 kb) Annex 20. Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (pdf 188 kb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 236 kb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 194 kb) Annex 23. Gastos amb finançament afectat (pdf 222 kb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (pdf 547 kb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 387 kb)

Compte Anual 2019 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2019 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Deportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congresos de Valencia Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge Patronat Universitat Popular


Comptes anuals de les Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditories E.P.E. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals de les Fundacions

Fundació C.V. Observatori Canvi Climatic. Comptes anuals i auditories Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació Pacte per a l'Ocupació. Comptes anuals Fundació Policia Local. Comptes anuals Fundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Compte General

Compte Anual de l'Ajuntament de València 2014

Memòria de l'Ajuntament 2014 (pdf 1,31 mb) ANNEX 1 Liquidació del pressupost (pdf 1,24 mb) ANNEX 2 Patrimoni entregat a l'ús general (pdf 131 kb) ANNEX 3 Subvencions concedides (pdf 216) ANNEX 4 Modificacions de crèdits (pdf 127 kb) ANNEX 5 Romanents de crèdits (pdf 153 kb) ANNEX 6 Projectes de gastos (pdf 122 kb) ANNEX 7 Creditors per obligacions pendents d'aplicar a pressupost (pdf 130 kb) ANNEX 8 Drets anul·lats (pdf 98,3 kb) ANNEX 9 Drets cancel·lats (pdf 51,8 kb) ANNEX 10 Recaptació neta (pdf 124 kb) ANNEX 11 Devolucions (pdf 96,6 kb) ANNEX 12 Compromisos concertats d'ingressos (pdf 163 kb) ANNEX 13 Obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats (pdf 173 kb) ANNEX 14 Drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis tancats (pdf 332 kb) ANNEX 15 Compromisos de gasto a pressupostos d'exercicis posteriors (pdf 109 kb) ANNEX 16 Gastos amb finançament afectada (pdf 299 kb) ANNEX 17 Balanç de comprovació (pdf 131 kb)

Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris 2014 (pdf 25 kb)

Compte Anual dels Organismes Autònomo i Empreses Municipals 2014

Compte anual 1.3 CONSELL AGRARI Compte anual 2.2 CONSELL AGRARI Compte anual 2014 Federació Esportiva Municipal Compte anual 2014 Junta Central Fallera Compte anual 2014 Parc i Jardins Compte anual 2014 Universitat Popular Compte anual 2014 Palau de la Música