Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València obté la màxima qualificació pels seus plans per a fer front al canvi climàtic

L'avaluació té en compte les accions d'adaptació i mitigació que s'han posat en marxa o que estan planificades

• L'Albufera de València

25/11/2021

Dos organismes internacionals que qualifiquen els plans dels governs locals per a fer front al canvi climàtic han reconegut el treball de la ciutat de València, “perquè ha demostrat que adopta les millors pràctiques en l'adaptació i mitigació d’este fenomen, ha definit objectius ambiciosos però realistes i ha progressat en el camí cap a aconseguir-los”. Ha informat hui el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, en afirmar que “València té plans estratègics integrals per a garantir que les accions que s'estan realitzant reduiran els impactes del canvi climàtic i les vulnerabilitats dels ciutadans, les empreses i les organitzacions que resideixen a la ciutat”. L’edil ha afirmat que este reconeixement destaca “el lideratge de València a l’hora de descarbonitzar espais urbans i fer la ciutat més amable i sostenible”.

El regidor Alejandro Ramon ha donat compte hui d’este reconeixement de les organitzacions ICLEI, una xarxa que engloba a més de 2.500 governs locals i regionals compromesos amb el desenvolupament urbà sostenible, i CDP cities, entitat sense ànim de lucre especialitzada en l'avaluació i mitigació de l'impacte ambiental. I ha assegurat que “l'obtenció d'esta qualificació, que ja posseeixen altres ciutats europees com Berlín, París, Estocolm, Zurich o Copenhague, suposa un reconeixement internacional a l'estratègia que l'Ajuntament de València està duent a terme per a fer front a les conseqüències del canvi climàtic”

Segons ha explicat l’edil, en l'anàlisi que duen a terme estes dos institucions s'avaluen tant qüestions relacionades amb la divulgació i conscienciació com altres paràmetres que tenen a veure amb l'avaluació dels riscos climàtics i l'adopció de mesures per a reduir estos efectes. Finalment, es té en compte també la definició de metes a complir i l'elaboració de plans per al seu compliment.

A conseqüència d’esta avaluació s'atorguen quatre qualificacions (A-B-C-D), sent ‘A’ la millor i ‘D’ la més baixa. València ha obtingut una qualificació de ‘A-’ “per complir tots els requisits necessaris en els capítols de divulgació, conscienciació, gestió i lideratge, mentre que fa uns anys en tenia la ‘D’. Amb això es reconeix que la nostra ciutat ha avaluat la vulnerabilitat i riscos relacionats amb el clima i ha elaborat un pla d'adaptació que s'està implementant”.

“Així mateix –en paraules del regidor- es reconeix l'esforç per inventariar el nivell d'emissions i l'existència d'una meta en la reducció d'estes emissions”. L'informe recull també altres qüestions relacionades amb la utilització d'energies renovables, emprar vehicles amb baixes emissions en una part de la flota municipal així com l'existència de polítiques ambientals relacionades amb el consum d'aliments a la ciutat, el tractament de residus i la gestió de recursos hídrics.

Recursos multimèdia

Alejandro Ramon