S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Ajudes RE-ACTIVA, mesures econòmiques per a afrontar la crisi per la COVID-19 - València

Vés enrere Ajudes RE-ACTIVA, mesures econòmiques per a afrontar la crisi per la COVID-19

Tornar

Ajudes RE-ACTIVA, mesures econòmiques per a afrontar la crisi per la COVID-19

RE-ACTIVA
Programa de subvenció RE-ACTIVA

Programa d'Ajudes RE-ACTIVA, amb motiu d'adoptar mesures econòmiques per a afrontar la crisi generada per la COVID-19.

L'objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.

(19/05/2022) Baixa administrativa de liquidacions incloses en relacions de liquidació corresponents a les Ajudes Re-activa 2020, Pla Resistir Ajudes Parèntesi 2021, Ajudes per al sector de la cultura 2021, Ajudes per als sectors tradicionals valencians 2021 (pdf 157 kb).

(17/03/2021) Reintegre programa ajudes re-activa (pdf 219 kb).

(28/12/2021) Acord del pagament de dos subvencions (pdf 90 kb).

(03/12/2021) Justificació de la subvenció (pdf 130 kb).

(22/09/2021) Edicte justificació programa d'ajudes (pdf 130 kb).

(12/07/2021) Justificació de les ajudes. Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

La persona beneficiària haurà de justificar en el mes tretzé a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la concessió de la subvenció.

Publicació del 1r Acord Concessió Reactiva: 10/07/2020.

Del 12 de juliol del 12 d'agost de 2021, en el cas que s'haguera aprovat la seua subvenció en data 10 de juliol de 2020.

Publicació 2n Acord Concessió Reactiva: 07/08/2020.

Del 9 d'agost al 9 de setembre de 2021, en el cas que s'haguera aprovat la seua subvenció en data 7 d'agost de 2021.

 

(10/07/2020) Nota informativa: De conformitat amb el que es disposa en el punt 9. 5 del Programa de Subvencions Re-Activa, aprovat per Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2020, una vegada ampliat el crèdit de la convocatòria, ha pogut ampliar-se igualment el número de les persones o entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions. Per aquest motiu en data de hui es publica:
1.- Acord amb els llistats provisionals corresponents a noves persones i entitats beneficiàries després de l'ampliació del crèdit.
2.- Acord de concessió amb llistats definitius corresponent a la part del procediment realitzada prèviament a l'ampliació del crèdit.

1.- ACORD AMB LLISTATS PROVISIONALS (noves persones i entitats beneficiàries després de l'ampliació del crèdit).

L'acord conté un Annex I i un Annex II:
Annex I: Llistat provisional de persones proposades com a beneficiàries després de l'ampliació del crèdit de la subvenció Re-activa. Les persones incloses en aquest Annex I tenen 5 dies hàbils per a presentar la informació de les seues dades bancàries i en el seu cas al·legacions. Si no presenten aquesta informació, es considerarà que es desisteix de la seua sol·licitud.

Annex II: Llistat provisional de persones que han presentat la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit ampliat disponible destinat a aquestes ajudes i:
- no han aportat la totalitat de la de la documentació demandada en la convocatòria. (conté indicació de la documentació requerida).
- no reuneixen els requisits per a ser persones beneficiàries i/o incompleixen alguns dels requisits de la convocatòria, la qual cosa suposa la desestimació de la seua sol·licitud.
Les persones incloses en aquest Annex II, tenen 5 dies hàbils per a presentar al·legacions o esmenar la seua sol·licitud perquè li faltava documentació. Si esmena la seua sol·licitud, es considerarà com a data de Registre d'entrada de la seua sol·licitud de subvenció, la data d'aquesta presentació de documentació requerida.

Ordre dels llistats: per ordre alfabètic de 1r cognom, 2n cognom, nom, NIF, núm. Exp., núm. de Registre de l'última instància presentada, amb data, hora, minut i segon de presentació, import (en Annex I) i punt de la convocatòria que no compleixen o que es requereix (en Annex II). Primer apareixen ordenades les persones físiques i després les persones jurídiques. Quant a les persones que no apareixen en els llistats, en alguns casos és per presenten la instància al seu nom en lloc de nom de l'empresa. Cal buscar per l'empresa. En altres casos es deu al fet que la seua sol·licitud s'ha presentat amb posterioritat a haver-se esgotat el crèdit disponible.

Termini d'informació de comptes bancaris, esmena de sol·licituds i presentació d'al·legacions: des del dilluns 13 de juliol fins al dilluns 17 de juliol de 2020.

(10/072020). Acord amb llistats provisionals (després d'ampliació del crèdit), en format pdf. Enllaç al tràmit d'aportar compte bancari, documentació o presentar al·legacions.

2.- ACORD DE CONCESSIÓ SUBVENCIONS RE-ACTIVA: llistats definitius (abans d'ampliació del crèdit).

L'acord conté en els seus Annex I, Annex II i Annex III, els llistats definitius de la part del procediment realitzada prèviament a l'ampliació del crèdit.

Annex I:
- Llistat I: Al·legacions estimades i desestimades presentades per les persones i entitats sol·licitants del Programa de Subvencions Re-Activa, aportant en el seu cas totalment o parcialment la documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud.
- Llistat II: Persones i entitats sol·licitants del Programa de Subvencions Re-Activa que aporten totalment o parcialment la documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de l'última presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud.
Annex II: Relació de persones beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria.

Annex III:
- Llistat I: Relació de persones no beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa, que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria, per no complir els requisits establits en la convocatòria i/o per no aportar la totalitat de la documentació una vegada requerida.
- Llistat II: Relació de persones no beneficiàries del Programa de Subvencions Re-Activa, que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit disponible de la convocatòria i sent requerits per a aportar documentació en els Edictes publicats, l'aporten totalment o parcialment, considerant-se a l'efecte de valoració de la seua sol·licitud la data d'entrada per Registre de l'última presentació de documentació relativa a aquesta.

Ordre dels llistats: per ordre alfabètic de 1r cognom, 2n cognom, nom, NIF, núm. Exp., núm. de Registre de l'última instància presentada, amb data, hora, minut i segon de presentació, import (en Annex II) i punt de la convocatòria que no compleixen o que es requereix (en Annex III).

Les persones beneficiàries rebran el pagament de la subvenció en breu, dins del mes de juliol.

10/07/2020) Acord de concessió i llistats definitius, en format pdf (1.549 Kb).

 

(27/03/2020) BASES de la convocatòria (pdf 203 kb).(31/03/2020) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica (l'enllaç s'activarà el dia 1 d'abril a las 00.01).NOVETATS PER A PRESENTACIÓ AJUDES RE-ACTIVA, PER A AUTÒNOMS I PIMES (Pdf 43Kb).IMPRÉS per a la presentació de les sol·licituds a través de la XARXA SARA.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n. 62, de 31 de març de 2020.

Termini des de: l'1 d'abril

Termini fins a: 4 de maig de 2020.